Позив за подношење понуда

Набавка на коју се закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)