РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-013-2/2016-38
Панчево, 14.04.2016. године

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр. 129/2007 и 54/2011) и члана 13. став 1. тачка 12. Пословника о раду Изборне комисије града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 6/2012), Изборна комисија града Панчева, на седници одржаној дана14.04. 2016. године донела је

О Д Л У К У

Радно време Изборне комисије за дан 14.04. 2016. године је од 08 часова до 24. часа.

Подносиоци изборних листа могу овластити једно лице за преглед материјала- изборне документације свих подносиоца изборних листа.

Овлашћење мора бити оригинално, потписано од стране лица овлашћених за подношење изборних листа и печатирано печатом политичке странке чији је припадник лице овлашћено за подношење изборних листа, односно за групу грађана је потребан потпис лица које је овлашћено испред групе грађана за подношење изборне листе.

Подносиоци изборних листа се морају најавити најмање један сат пре но што ће извршити увид у документацију, писменим путем што ће бити уписано у деловник.

Дежурни чланови Изборне комисије града Панчева ће без одлагања позвати све чланове и заменике Изборне комисије града Панчева, да присуствују прегледу материјала, у заказано време а не пре истека сат времена рачунајући од времена писмене најаве.

Ова Одлука објавиће се на званичном сајту градске управе града Панчева.

ПРЕДСЕДНИК
Ђорђе Папулић.с.р.