На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) , чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.25/15-пречишћен текст и 12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ број 16/16 ), Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017.године и Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину, Градоначелник града Панчева , расписуjе
К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину, средства у износу од 38.095.238,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:
– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за живот грађана;
– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазавати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично);
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину;
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкуса, за организације цивилног друштва;
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 10.000.000,00 динара
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
остваривање намене конкурса;
усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истарживачог приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:
степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
неопходни ресурси за реализацију пројекта;
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;
2. актуелност теме;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији града Панчева;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;
IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац“.
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави Градоначелнику града Панчева.
Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31.12.2017.године, а рок за подношње извештаја је до 31.01.2018.године.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Обрасци се могу се преузети овде: (пријава и буџет и ревидирани буџет).
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
8. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 118,22 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15 и 38/16).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.
Предлоге слати до закључења Конкурса.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Градска управа града Панчева,
Трг Краља Патра I, број 2-4,
26101 Панчево,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања радним даном од 8 до 15 часова, у канцеларији број 204 или на телефоне: 013/308 795 и 013/308 906.