SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

1. Postupak izdavanja uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza
Za izdavanje uverenja o vođenju radnje – statusu preduzetnika, za radnje koje su bile registrovane u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj do kraja 2005. godine, podnosi se popunjen zahtev koji se preuzima u Gradskom uslužnom centru. Uz popunjen zahtev koji se predaje na šalterima 1, 2 i 3 Gradskog uslužnog centra prilaže se i dokaz o uplati sledećih taksi:
Gradska administrativna taksa
svrha doznake: Gradska administrativna taksa,
primalac: Budžet grada Pančeva
žiro račun: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226
iznos: 268,00 RSD
Gradska administrativna taksa
svrha doznake: Gradska administrativna taksa, primalac: Budžet grada Pančeva;
žiro račun: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226,
iznos: 126,00 RSD
Podnosilac zahteva je oslobođen plaćanja taksi ukoliko se uverenje izdaje radi regulisanja radnog staža.
Zahtev se može preuzeti ovde (Zahtev za izdavanje uverenja o statusu preduzetnika (za preduzetnike registrovane pre 2006.godine)
Rok za izdavanje uverenja je 30 dana od dana podnošenja zahteva, s tim da se u praksi uverenje izdaje u roku od 7 dana
Osoba zadužena za uslugu:
Damir Šeparović,
tel: 013/308-736;013/308-881
kancelarija br. 304
e-mail: damir.separevic@pancevo.rs

Postupak izdavanja rešenja o kategorizaciji kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića.

Informacije u vezi sa kategorizacijom ugostiteljskih objekata možete dobiti na:

Gordana Ćirić, tel: 013/308-961, kancelarija 303
e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

Anđela Vila, tel.013/308-962, kancelarija 110
e-mail: andjela.vila@pancevo.rs

ili u okviru Informatora o kategoroizcaiji ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji grada Pančeva koji je dostapan u okviru strane

http://www.pancevo.rs/privreda/objekti-za-smestaj/kategorizacija-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

– Rok za izdavanjerešenja  je 30 dana od dana podnošenja zahteva.

2.1. Uz popunjen zahtev za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata (preuzima se u Gradskom uslužnom centru ili na linku) fizičko lice prilaže i sledeća dokumenta:

 1. Dokaz o vlasništu:
 • Izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list ili izvod iz lista nepokretnosti, original ili overenu fotokopiju (čiji original nije stariji od šest meseci);
 • Ukoliko nepokretnost nije uknjižena – dostaviti overenu fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili otkupu stana, ne stariju od šest meseci;
 1. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 2. -Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za Zahtev (po tarifnom broju 1.) u iznosu od 320,00 dinara uplatiti na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj   97   54-241. Svrha doznake: Republička administrativna taksa. Primalac: Republika Srbija.
 3.  Dokaz o uplati Republičke administrativne takse (Zakon o republičkima administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr.zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 – dr.zakon., 57/2014-usklađeni din.izn., 45/2015-usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016-usklađeni din.izn., 61/2017-usklađeni din.izn., 113/2017, 3/2018-ispr., 50/2018-usklađeni din.izn., 95/2018 ,38/2019 – usklađeni din.izn., 86/2019 i 90/2019-ispr.)), za izradu rešenja (po tarifnom broju 9,) u iznosu od 550,00 dinara, uplatiti na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 97 54-241. Svrha doznake: Republička administrativna taksa. Primalac: Republika Srbija.
 4. Ovlašćenje za zastupanje i fotokopija lične karte za ovlašćeno lice (ako postoji);
 5. 6. Potvrdu da podnosilac zahteva i članovi domaćinstva nisu evidentirani kao duševni bolesnici koji zbog svog stanja ili ponašanja mogu da ometaju odnosno ugroze okolinu (član 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu);
 6. Potvrdu da podnosilac zahteva i članovi domaćinstva nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite (član 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu);
 7. Izjavu sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta (član 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj);
 8. Izjavu sa podacima o ispunjenosti minimalno tehničkih i sanitarno higijenskih uslova za pružanje usluga u domaćoj radinosti (član 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj).
 9. Izjavu sa podacima o ispunjenosti minimalno tehničkih i sanitarno higijenskih uslova za pružanje usluga u seoskom turističkom domaćinstvu (član 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj),
 10. Izjavu o sanitarno -higijenskim uslovima.

2.2.  Uz popunjen zahtev

za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata (preuzima se u Gradskom uslužnom centru ili na linku) ugostitelj prilaže i sledeća dokumenta:

Original ili overena fotokopija izvoda o registraciji privrednog subjekta od Agencije za privredne registre Republike Srbije – APR (ne stariji od 6 meseci);
Overene fotokopije (ne starije od šest meseci):
osnivačkog akta kao i važeće izmene i dopune
statut (ukoliko postoji)
Dokaz o vlasništu ili zakupu nad objektom koji se kategorizuje:
izvod iz lista nepokretnosti ili vlasnički list (overena fotokopija originala -ne stariji od šest meseci) ili
overena fotokopija Ugovora o kupoprodaji ili drugi dokaz u slučaju  nepokretnosti koja nije uknjižena (ne starija od šest meseci) ili
overena fotokopija Ugovora o zakupu objekta koji mora biti zaključen sa rokom važnosti najmanje tri godine od dana donošenja rešenja o kategorizaciji (ne starija od 6 meseci), kao i
saglasnost vlasnika da zakupac može da kategorizuje objekat za izdavanje turistima (original, overen u sudu ili opštini);
Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za Zahtev (po tarifnom broju 1.) u iznosu od 320,00 dinara uplatiti na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj   97   54-241. Svrha doznake: Republička administrativna taksa. Primalac: Republika Srbija.
4. Dokaz o uplati Republičke administrativne takse (Zakon o republičkima administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr.zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 – dr.zakon., 57/2014-usklađeni din.izn., 45/2015-usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016-usklađeni din.izn., 61/2017-usklađeni din.izn., 113/2017, 3/2018-ispr., 50/2018-usklađeni din.izn., 95/2018 ,38/2019 – usklađeni din.izn., 86/2019 i 90/2019-ispr.)), za izradu rešenja (po tarifnom broju 9,) u iznosu od 550,00 dinara, uplatiti na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 97 54-241. Svrha doznake: Republička administrativna taksa. Primalac: Republika Srbija.
Izjavu sa podacima o ispunjenosti minimalno tehničkih i sanitarno higijenskih uslova za pružanje usluga u domaćoj radinosti (član 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj);
Izjavu sa podacima o ispunjenosti minimalno tehničkih i sanitarno higijenskih uslova za pružanje usluga u seoskom turističkom domaćinstvu (član 26. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj),
Izjavu o sanitarno -higijenskim uslovima
Postupak pružanja informacija po upitu investitora
– Više informacija o mogućnosti investiranja na teritoriji grada Pančeva možete dobiti u Odeljernju za lokalni ekonomski razvoj:

Olivera Subotić;
Tel: 013/308-868;
kancelarija br. 301;
imejl: ler@pancevo.rs

Biljana Miladinović;
tel.013/308-868;
kancelarija br.301;
imail: ler@pancevo.rs

Obrasci zahteva se mogu preuzeti ovde:

Navedeni obrasci se mogu preuzeti i u Gradskom uslužnom centru.

 1. 4. Realizacija mera u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja (LAPZ)

– Svi javni pozivi grada Pančeva u okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2019. godinu objavljuju se na zvaničnoj internet prezentaciji u kategoriji konkursi i javni pozivi i dostupni su na http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

–  Više informacija o aktuelnim javnim pozivima možete dobiti na:
Gordana Ćirić,
tel: 013/308-961,
kancelarija 303
e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

5. Subvencije mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme

– Javni poziv dostupan na http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

–  Više informacija o Javnom konkursu možete dobiti na: Tanja Temišvarac, tel: 013/353-361, kancelarija 302, e-mail: tanja.temisvarac@pancevo.rs

6. Stručna podrška zainteresovanim pravnim i fizičkim licima sa teritorije APV u vezi sa javnim pozivima Razvojnog fonda APV d.o.o. Novi Sad

– obaveštavanje potencijalnih korisnika o aktuelnim javnim pozivima
– formalna kontrola dokumentacije i prijem dokumentacije
– Aktuelni javni pozivi Razvojnog fonda APV d.o.o. Novi Sad dostupni su na http://www.rfapv.rs/index-4.html
– u oblasti privrede poverenik Razvojnog fonda APV je Marina Kahrić-Lazić, tel: 013 308-962, kancelarija 110, e-mail: marina.kahric-lazic@pancevo.rs
– u oblasti poljoprivrede poverenik Razvojnog fonda APV je Zoran Grba, tel: 013 308-879, kancelarija 309, e-mail: zoran.grba@pancevo.rs                                          

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

TAKSE I NAKNADE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA U OBJEDINJENOJ PROCEDURI

Sadržina zahteva za sporovođenje postupaka u okviru objedinjene procedure propisana je Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima i ista je određena kroz sistem CIS-a kroz koji se zahtevi podnose i plaćaju se nakanda za CIS, republička administrativna taksa i nakanada za troškove nadležnog organa.

Prilikom podnošenja zahteva odnosno prijave za određenu fazu objedinjene procedure, kroz Centralni informacioni sistem (CIS), podnosilac zahteva uz zahtev prilaže u pdf formatu, potpisan elektronskim kvalifikovanim potpisom:

dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi,
dokaz o plaćenoj gradskoj administrativnoj taksi (lokacijski uslovi),
dokaz o plaćenoj naknadi za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura i
dokaz o plaćenoj naknadi troškova organa grada Pančeva.
REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Visina republičke administrativne takse propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 – ispr., 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – uskl. din. izn., 55/12 – uskl. din. izn., 93/12, 47/13 – uskl. din. izn., 65/13 – dr. zakon, 57/14-uskl. din. izn., 45/15 – uskl.din.izn., 83/15 i 112/15) i iznosi:

za izdavanje građevinske dozvole (tarifni broj 1 + tarifni broj 165) ·
za izdavanje rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (tarifni broj 1 + tarifni broj 165) ·
za izdavanje upotrebne dozvole (tarifni broj 1 + tarifni broj 170) ·
za potvrdu prijema izjave o završetku izrade temelja ( tarifni broj 164) ·
za prijavu radova (tarifni broj 1 + tarifni broj 171 a) ·
za izjavu o završetku objekta u konstruktivnom smislu ( tarifni broj 164) ·
za zahtev za priključenje objekta na infrastrukturu ( tarifni broj 1) ·
za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara ( tarifni broj 1
za izmenu izdatog rešenja ( tarifni broj 1 + tarifni broj 9)
Tekući račun za uplatu navedenih iznosa je: 840-742221843-57 sa pozivom na broj 97 02–226, sa označenjem svrhe doznake: uplata RAT, primalac: Budžet RS

NAKNADA ZA USLUGE CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINJENIH PROCEDURA

Visina naknade za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura propisana je članom 27a Odluke o naknadama za poslove registracije i druge poslove koje pruža Agencija za privredne registre (“Sl. glasnik RS“, br.119/13, 138/14, 45/15,106/15, 32/16 i 60/16) i iznosi:

za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije “A” i “B” 1.000,00 dinara;
za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije “V” i “G” 2.000,00 dinara;
za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije “A” i “B” 3.000,00 dinara;
za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije “V” i “G” 5.000,00 dinara;
za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji 2.000,00 dinara;
za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara;
za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije “A” i “B” 1.000,00 dinara;
za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije “V” i “G” 2.000,00 dinara;
za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.
Tekući račun za uplatu navedenih iznosa je: 840-29770845-52 model 97 sa pozivom na broj 46-51089400, sa označenjem svrhe doznake: uplata naknade za CEOP, primalac: Agencija za privredne registre.
GRADSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Visina gradske administrativne takse propisana je Odlukom o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 i 34/18) ) i iznosi:

za izdavanje lokacijskih uslova 1149,00 dinara
Tekući račun za uplatu gradske administrativne takse je: 840-742241843-03, model 97, sa pozivom na broj 02-226, sa označenjem svrhe doznake: gradska administrativna taksa, primalac: prihodi grada Pančeva

NAKNADA TROŠKOVA ORGANA GRADA PANČEVA

Visina naknade troškova organa grada Pančeva propisana je Odlukom o troškovima nadležnog organa u vezi urbanističkog planiranja i sprovođenja postupka objedinjene procedure (“Službeni list grada Pančeva“, br. 14/15) i iznosi:

za izdavanje lokacijskih uslova 6.310,00 dinara
za izdavanje rešenja za odobrenje izvođenja radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola,rešenja za građevinsku dozvolu,obaveštenja o prijavi radova i rešenja o upotrebnoj dozvoli 1.050,00 dinara
Tekući račun za uplatu naknade troškova organa grada Pančeva je: takse je: 840-742341843-24, model 97, sa pozivom na broj 76–226–74234102, sa označenjem svrhe doznake: troškovi nadležnog organa, primalac: Budžet grada Pančeva

REŠENJA ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNIH OBJEKATA, BALON HALA SPORTSKE NAMENE I PONOTONA, ZA IZDAVANJE REŠENJA ZA RUŠENJE OBJEKATA, IZDAVANJE INFORMACIJA O LOKACIJI, UVIDA U PLANSKA DOKUMENTA, POTVRĐIVANJA PROJEKATA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE I POTVRĐIVANJA URBANISTIČKIH PROJEKATA I DAVANJA SAGLASNOSTI NA ELABORAT GEODETSKIH RADOVA, ISELJAVANJE BESPRAVNO USELJENIH LICA I EKSHUMACIJU ,izdaju se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) , Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (”Sl.glasnik RS” br.64/15), Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl.list grada Pančeva“ br.29/14, 28/15 i 38/16), Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 18/13, 6/14 i 38/16) i Odluke o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva 9/16) i za iste se naplaćuje gradska administrativna taksa.

Za izdavanje rešenja za za postavljanje: kioska, kontenjera za monitoring, bašti, javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište; otvorene ugostiteljske sadržaje,automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kstena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda, mobilijara sportskog karaktera, čilera,bankomata, montažnih platformi i rampi za invalide, spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela, odluka kojim se uređuje postavljanje balon hala sportske namene; odluka kojim se uređuje postavljanje pontona podnosi se sledeća dokumenatacija:

Rešenje Agencije za privredne registre o upisu delatnosti u registar, u originalu i ne stariji od šest meseci sa matičnim brojem i PIB-om.

Za fizička lica fotokopija lične karte
Uverenje Sekretarijata za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva kojim se dokazuje da podnosilac zahteva nema dugovanja po osnovu izvornih prihoda grada Pančeva
Idejni projekat odnosno, overena skica sa tehničkim opisom objekta izrađena od odgovornog projektanta sa odgovarajućom licencom
Overena izjava podnosioca zahteva da će po prestanku prava korišćenja dela površine javne namene objekat ukloniti sa površine javne namene i da će urediti površinu javne namene i dovesti je u prvobitno stanje (izjava je sastavni deo ovog zahteva, u dva primerka)
odluka o korišćenju koju izdaje Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo
saobraćajno-tehnički uslovi koje izdaje Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo
glavni projekat sa tehničkom kontrolom za postavljanje bilborda, svetlećih reklama, stena za sportsko penjanje, čilera, pontona i balon hala sportske namene
idejni projekat za postavljanje letnjih bašti.
overena skica objekta sa tehničkim opisom objekta
za postavljanje ponotna potrebno je dostaviti i plutajuću dozvolu i saglasnost nadležne lučke kapetanije
za baštu se dostavlja i ugovor o zakupu i saglasnost zakupodavca ako je poslovni prostor u zakupu, salgasnost skupštine stanara ukoliko se poslovni prostor nalazi u stambenoj zgradii saglasnost suvlasnika objekata ukoliko se objekti nalaze u suvlasništvu više lica, dokaz o uplaćenom depozitu.
gradska administrativna taksa
Za izdavanje informacija o lokaciji podnosi se kopija plana i i dokaz o uplati gradske administrativne takse.

Za potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije podnosi se projekat parcelacije odnosno preparcelacije i dokaz o uplati gradske administrativne takse.

Za potvrđivanje urbanističkog projekat podnosi se urbansitički projekat i dokaz o uplati gradske administrativne takse.

Za izdavanje rešenja o rušenju objekata podnosi se projekat rušenja i dokaz o uplati gradske administrativne takse.

Za izdavanje rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica podnosi se dokaz o vlasništvu i dokaz o uplati gradske administrativne takse.

Za izdavanje rešenja o ekshumaciju podnosi se izvod iz knjige umrlih za pokojnika, dokaz o srodstvu sa pokojnikom (izvod iz knjige rođenih, venčanih i sl), potvrda preduzeća koje upravlja grobljem sa podacima o grobnom mestu na kome je sahranjen pokojinik (red, br.groba i parcela) i vreme trajanja zakupa, potvrda preduzeća koje upravlja grobljem sa podacima o obezbeđenom grobnom mestu (red, br. groba i parcela) i vreme trajanja zakupa, saglasnost srodnika upokojenog (bračni drug umrlog (ili vanbračni drug umrlog uz odgovarajuće dokaze o postojanju bračne zajedncie), dete umrlog (bračno, vanbračno, usvojeno), roditelji umrlog), punomoćje, ako se ovlašćuje drugo lice da podnese zahtev i dokaz o uplati gradske administrativne takse.

Visina gradske administrativne takse propisana je Odlukom o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15 i 38/16) i iznosi:

za izdavanje rešenja za postavljanje kisoka 998,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje bašta 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje otvorenih ugostiteljskih sadržaja

za izdavanje rešenja za pokretnih objekata – postavljanje automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kestena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda 856,00 dinara;

za izdavanje rešenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje čilera 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje bankomata 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje montažnih platformi i rampi za invalide 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje balon hala sportske namene 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za postavljanje pontona 856,00 dinara

za izdavanje rešenja za rušenje objekta 856.00 dinara

za izdavanje informacija o lokaciji 6310,00 dinara;

za potvrđivanje projekata parcelacije i preparcealcije 1714,00 dinara

za potvrđivanje urbanističkog projekta:

višeporodično stanovanje u iznosu od 20.131,00 . din
komercijalnu delatnost u iznosu od 23.487,00 . din
proizvodnu delatnost u iznosu od 12.179,00 . din
ostale namene u iznosu od 14.762,00 . din
– za davanje saglasnosti na elaborat geodestskih radova 1714,00 dinara

za izdavanje rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica 1148,00dinara

za izdavanje rešenja za ekshumaciju 833,00 dinara.

– za izdavanje taksi dozvole 513,00 dinara

– za produženje-izmenu podataka u taksi dozvoli 530,00 dinara

– za rešenje o utvrđivanju uslova za obavljanje taksi prevoza, za fizička lica i zaposlene kod pravnog lica 876,00 dinara

– za rešenje o utvrđivanju uslova za obavljanje taksi prevoza za pravna lica 2812,00 dinara

– za rešenje o kretanju i zaustavljanju mimo utvrđenog režima saobraćaja 1753,00 dinara

– za rešenje o zaustavljanju i parkiranju motornog vozila radi snabdevanja-mesečno 1475,00 dinara

– za izdavanje odobrenja za kretanje i zaustavljanje vozila u pešačkoj zoni za posebne potrebe 1753,00 dinara

– za izdavanje odobrenja za kretanje vozila vlasnika koji stanuju u pešačkoj zoni 264,00 dinara

– za rešenje o izmeni režima saobraćaja, radi izvođenja radova na održavanju javnih puteva 1753,00 dinara

-za rešenje o izmeni režima saobraćaja, radi izvođenja radova na podzemnim i nadzemnim instalacijama 1753,00 dinara

-za rešenje o izmeni saobraćaja radi održavanja sportske ili druge manifestacije na javnom putu 530,00 dinara

– za izdavanje odobrenja za rezervaciju parking mesta 1753,00 dinara

– za izdavanje potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje taksi prevoza 438,00 dinara

– za polaganje ispita o poznavanju teritorije grada Pančeva i propisa kojima se uređuje taksi prevoz 6000,00 dinara

– za izdavanje rešenja za produženje roka važenja taksi dozvole-naknada za korišćenje taksi stajališta po taksi vozilu 4107,84 dinara

Tekući račun za uplatu gradske administrativne takse je: 840-742241843-03, model 97, sa pozivom na broj 02-226, sa označenjem svrhe doznake: gradska administrativna taksa, primalac: prihodi grada Pančeva

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom po kojima postupa Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno–komunalne poslove i saobraćaj važeći planski dokumenti nalaze se na internet adresi : www.pancevo.rs

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA

Na osnovu člana 70. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom (”Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 14/2016) podnosilac Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada prilaže sledeću dokumentaciju:

-Podaci o podnosiocu Zahteva

-Potvrda o registraciji

-Podaci o vrsti i količini otpada

-Podaci o lokaciji i opremi za sakupljanje

-Podaci o prevoznim sredstvima

-Dokaz o uplati Republičke administrativne takse

ZAHTEV

ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA

Na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (”Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 14/16) i Pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (”Sl. glasnik RS” br. 72/09) podnosilac Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada prilaže sledeću dokumentaciju:

-Popunjen obrazac Zahteva

-Potvrdu o registraciji

-Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom

-Saglasnost na plan zaštite od udesa i plan zaštite od požara ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara, kao i program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u skladu sa zakonom

Plan za zatvaranje postrojenja

-Izjava o metodama tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja ili odlaganja otpada

-Izjava o metodama tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja ostataka iz postrojenja

-Saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobađanju od obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa zakonom

-Kopije odobrenja i saglasnosti izdatih od drugih nadležnih organa, u skladu sa zakonom

-Finansijske i druge garancije, odnosno odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima.

-Dokaz o uplati Republičke administrativne takse

ZAHTEV

ZA IZDAVANJE POTVRDE O IZUZIMANJU OD OBAVEZE PRIBAVLJANJA DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE INERTNOG I NEOPASNOG OTPADA

Na osnovu člana 61. Zakona o upravljanju otpadom (”Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 14/2016) podnosilac Zahteva za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada prilaže sladeću dokumentaciju:

-Potvrdu o registraciji (kopija dokumenta)

-Podatke o operateru

-Podatke o postrojenju (skladištu) i lokaciji

-Podatke o vrsti i karakteru otpada

-Podatke o kapacitetu postrojenja (skladišta)

-Saglasnost na plan zaštite od udesa i plan zaštite od požara ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti i druge podatke na zahtev nadležnog organa (kopija dokumenta)

-Dokaz o uplati Republičke administrativne takse

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD STACIONARNOG

IZVORA ZAGAĐIVANJA

Podnosilac zahteva prilaže sledeću dokumentaciju:

-Podatke o preduzeću

-Podatke o objektu-izvoru zagađivanja

-Podatke o dozvolama

-Dokaz o uplati Republičke administrativne takse

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA

NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA

Podnosilac zahteva prilaže sledeću dokumentaciju:

-Podake o podnosiocu zahteva

-spisak naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva želi da stavi u proket

-Opis preventivnih mera za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija

-Godišnje količine koje se stavljaju u promet

-Bezbednosni list

-Ugovor o zakupu skladišta

-Dokaz o uplati republičke administrativne takse

ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

Podnosilac zahteva prilaže sledeću dokumentaciju:

-Podatke o postrojenju

-podatke o operateru

-Podatke o postrojenju i njegovoj okolini

-Vrsti industrijske aktivnosti

-Osoblju i investicionim troškovima

-kratak opis aktivnosti za koju se integrisana dozvola zahteva

-podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (odobrenja, dozvole,saglasnosti)

-kratak izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu u odnosu na.vode, zemljište i tlo, otpad, buku i vibracije, rizik od udesa

-detaljne podatke o postrojenju, procesima i procedurama: lokacija, upravljanje zaštitom životne sredine, korišćenje najbolje dostupnih tehnika, korišćenje resursa, emisije u vazduh, emisije štetnih i opasnih materija u vode, zaštita zemljišta i podzemnih voda, upravljanje otpadom, buka i vibracije, procena rizika od značajnih udesa, definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

-dokaz o uplati Republičke administrativne takse.

ZAHTEVI IZ OBLASTI PROCENE UTICAJA

Obrada zahteva iz oblasti procene uticaja – Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu definisane su tri faze procene uticaja na životnu sredinu, tako da postoje tri vrste zahteva koji se podnose, (zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja, Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu). U zavisnosti od toga da li se radi o projektima koji su u fazi planiranja ili su već izgrađeni navedeni zahtevi postoje kategorije planirani projekti i zatečeno stanje. Podaci koje je potrebno dostaviti definisani su Zakonom o proceni uticaja i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i dodatna dokumetacija koju je potrebno priložiti. Postoje gotovi obrasci zahteva koji se uručuju strankama prilikom konsultacija, mada se ovi obrasci mogu naći na na sajtu grada. Nakon prijema zahteva proverava da li je zahtev kompletan, ukoliko se uoče nedostaci stranka se kontaktira telefonskim putem i obaveštava o nedostacima i daje se mogućnost da otkloni nedostatke u roku od par dana. Ukoliko to ne učini pristupa se izradi zahteva za dopunu dokumentacije.
Izrada zaključka o odbacivanju zahteva – ukoliko se na osnovu karakteristika i kapaciteta projekta navedenih u zahtevu utvrdi na osnovu Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 114/08) da ne postoje uslovi za pokretanja postupka o odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu izrađuje se zaključak o odbacivanju. U slučaju da podnosilac zahteva ne dopuni zahtev u traženom roku isti se odbacuje zaključkom. Zaključkom se ispravljaju i tehničke greške nastale prilikom izrade, a koje su uočene nakon dostavljanja podnosiocu zahteva.
Izrada obaveštenja o javnom uvidu u zahtev iz oblasti procene uticaja za objavu – nakon što se utvrdi da je zahtev kompletan, na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu izrađuju se obaveštenja o javnom uvidu u podneti zahtev. Obaveštenje se predaje redakciji lokalnih novina.
Izrada obaveštenja o javnom uvidu u zahtev iz oblasti procene uticaja za zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu izrađuju se obaveštenja o javnom uvidu u podneti zahtev i dostavljaju se zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti pismenim putem
Izrada rešenja iz oblasti procene uticaja – nakon završenog javnog uvida, i u slučaju davanja saglasnosti na studiju nakon održane javne rasprave i javne prezentacije i davanja predloga tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja , i nakon konsultacija sa načelnikom pristupa se izradi rešenja. Pri izradi se uzimaju u obzir podaci iz zahteva i priložene dokumentacije, dostavljena mišljenja za vreme trajanja javnog uvida i zakonska regulativa kojom se definišu obaveze iz oblasti zaštite životne sredine vezane za delatnost i karakteristike projekta na koji se zahtev odnosi
Izrada obaveštenja o donetom rešenju iz oblasti procene uticaja za objavu – na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu izrađuju se obaveštenja donetoj odluci po zahtevu osnovu tog zahteva. Obaveštenje se predaje redakciji lokalnih novina najkasnije poslednjeg radnog dana u nedelji kako bi se objavilo u novinama.