SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

12.1. Dodeljena sredstva  uneta su u skladu sa stavom 2. tačka 34. Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu držanog organa (“Sl. glasnik”, broj 62/10).

Iz budžeta grada Pančeva za 2018.godinu isplaćena su sredstva po osnovu sprovedenih javnih poziva u sledećem iznosu:

Vrsta usluge Broj podnetih zahteva / broj aplikanata Broj pruženih usluga / broj korisnika Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din) Rok rešavanja / rok pružanja usluge
1. Otuđenje građevinskog zemljišta bez naknade kompaniji ZF Srbija 1 1 83.030.088,79 U roku
2.de minimis državna pomoć- Javni poziv za dodelu subvencije – samozapošljavanje u 2018 32 13 3.700.000,00 U roku
3. de minimis državna pomoć- Javni poziv za dodelu subvencije – samozapošljavanje- žensko preduzetništvo u 2018 10 4 1.000.000,00 U roku
4. de minimis državna pomoć- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2018. 6 3 1.149.685,00 U roku

Iz budžeta grada Pančeva za 2019. godinu dodeljena je državna pomoć i državna pomoć male vrednosti (”de minimis”) po osnovu sprovedenih javnih poziva u sledećem iznosu:

 

Vrsta usluge Broj podnetih zahteva / broj aplikanata Broj pruženih usluga / broj korisnika Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din) Rok rešavanja / rok pružanja usluge
1. Otuđenje građevinskog zemljišta bez naknade kompaniji ZF Srbija 1 1 70.727.142,42 U roku
2.de minimis državna pomoć- Javni poziv za dodelu subvencije – samozapošljavanje u 2019 godini – prvi krug 9 8 3.880.000,00 U roku
3. de minimis državna pomoć- Javni poziv za dodelu subvencije – samozapošljavanje u 2019 godini – drugi krug 11 6 2.900.000,00 U roku
4. de minimis državna pomoć- Javni poziv za dodelu subvencije – samozapošljavanje u 2019 godini – treći krug 33 9 3.639.000,00 U roku
5. de minimis državna pomoć- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2019. godini – prvi krug 20 15 11.038.246,32 U roku
6. de minimis državna pomoć- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2019. godini – treći krug 11 5 3.387.976,56 U roku
7. de minimis državna pomoć- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2019. godini – drugi krug 23 12 10.382.508,96 U roku
8. de minimis državna pomoć- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2019. 27 10 5.477.403,95 U roku

12.2.Detaljnije informacije o državnoj pomoći.

Otuđenje građevinskog zemljišta bez naknade kompaniji ZF Srbija realizovano je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Uredbom o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti“ („Službeni glasnik RS“, br. 61/15, 88/15, 46/17 i 30/18).

U 2019. godini, za otuđenje građevinskog zemljišta površine 9,2 ha za drugu fazu investicionog projekta kompanije ZF, u skladu sa navedenim propisima urađen je Elaborat o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/25 k.o. Pančevo, neposrednom pogodbom, bez naknade, društvu ZF Serbia d.o.o. Pančevo.
http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/javni-uvid-nacrta-elaborata-o-opravdanosti-otudjenja-neizgradjenog-gradjevinskog-zemljista-katastarske-parcele-broj-9419-25-k-o-pancevo-bez-naknade-kompaniji-zf-serbia-d-o-o-pancevo/

Rešenje Komisije za kontrolu državne pomoći:
http://www.kkdp.gov.rs/doc/odluke/Resenje-ZF-Serbia-doo-Pancevo-otudjenje_gradjevinskog_zemljista_u_javnoj_svojini_bez_naknade.pdf