Grafički prikaz

 

 

Grad Pančevo vrši svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, kao i poverene nadležnosti koje su zakonom poverene Gradu iz okvira nadležnosti Republike Srbije i odlukom Autonomne Pokrajine Vojvodine poverene iz okvira nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Grad, preko svojih organa u skladu sa Ustavom i zakonom:

 1. donosi programe razvoja;
 2. donosi prostorni plan Grada i urbanističke planove;
 3. donosi budžet i završni račun;
 4. utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
 5. uređuje i obezbeđuje raspolaganje poslovnim prostorom u javnoj svojini grada, utvrđuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 6. stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
 7. sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
 8. donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 9. donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u jedinici lokalne samouprave;
 10. uređuje i obezbeđuje raspolaganje poslovnim prostorom u javnoj svojini grada, utvrđuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 11. stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i stara se o njihovom izvršenju;
 12. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim javnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
 13. uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
 14. uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji grada kao i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
 15. osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
 16. osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
 17. osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, utvrđuje više normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima i uslugama socijalne zaštite;
 18.  organizuje obavljanje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Grad, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za ostvarivanje opšteg interesa u kulturi, kao i za finansiranje i sufinasiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za grad i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
 19. organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
 20. donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 21. uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
 22. stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 23. podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
 24. stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
 25. raspolaže imovinom Grada, koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
 26. uređuje i organizuje obavljanje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
 27. organizuje obavljanje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 28. obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Grada i uređuje njihovu organizaciju i rad;
 29. pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritori;
 30. podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
 31. organizuje službu pravne pomoći građanima;
 32. stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;
 33. utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada;
 34. stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Grada, osniva televizijske i radio-stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u Gradu u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada takvo izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava;
 35. propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;
 36. obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada;
 37. obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije.
 38. uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 39. uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
 40. pomaže rad organizacija i udruženja građana;
 41. uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje;
 42. uređuje i obezbeđuje funkcionisanje sistema civilne zaštite, donosi plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja, donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i obavlja i druge poslove određene zakonom;
 43. izrađuje planove odbrane koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, preduzima mere za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadležnosti sa odbrambenim pripremama Autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, preduzima mere za funkcionisanje grada u ratnom i vanrednom stanju, sprovodi mere pripravnosti i preduzima druge mere potrebne za prelazak na organizaciju u ratnom i vanrednom stanju, obavlja i druge poslove određene zakonom;
 44. obezbeđuje uslove za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
 45. sprovodi društvenu brigu za javno zdravlje na svojoj teritoriji, i
 46. obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Grad obavlja kao poverene poslove, pojedine poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti, prosvete, zdravstva, zaštite životne sredine, rudarstva, prometa robe i usluga, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, saobraćaja, građevinarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom.

Organi grada Pančeva Izabrana lica na stalnom radu Izabrana lica – volonteri Postavljena lica Zaposleni na neodređeno vreme Zaposleni na određeno vreme Ukupno
Skupština grada  1  1  2  –  –  4
Gradonačelnik  2  –  –  –  –  2
Gradsko veće  5  1  –  –  –  6
Načelnik Gradske uprave  –  –  1  –  –  1
Zamenik načelnika Gradske uprave  –  –  1  –  –   1
Pomoćnik gradonačelnika  –  –  5  –  –  5
Sekretar Gradskog veća i gradonačelnika  –  –  –  1  –  1
Sekretarijat za opštu upravu  –  –  –  30  2  32
Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća  –  –  –  18  1  19
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja  –  –  –  28  1  29
Sekretarijat za finansije  –  –  –  16  3  19
Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno komunalne poslove i saobraćaj  –  –  –  30  3  33
Sekretarijat za zaštitu životne sredine  –  –  –  7  1  8
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj  –  –  – 10 1 11
Sekretarijat za poljoprivedu, selo i ruralni razvoj  –  –  –  11  2  13
Sekretarijat za imovinu  –  –  –  7  1  8
Sekretarijat za poresku administraciju  –  –  –  15  –  15
Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove  –  –  –  20  1  21
Sekretarijat za javne nabavke  –  –  –  5  –  5
Sekretarijat za investicije  –  –  –  12  2  14
Sekretarijat za inspekcijske poslove  –  –  –  38  5  40
Komunalna milicija  –  –  –  10  –  11
Kabinet gradonačelnika  –  –  –  –  –  –
Gradska služba za budžetsku inspekciju  –  –  –  2  –  2
Služba interne revizije grada Pančeva  –  –  –  1  –  1
Gradsko pravobranilaštvo grada Pančeva  –  –  3  2  –  5
Lokalni ombudsman grada Pančeva  1  –  –  2  –  3
Ukupan broj  10  2  11  264  22  309

.
Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremu predloga konsolidovanog bilansa grada i praćenje ostvarenja po vrstama javnih prihoda i javnih rashoda;
 • sagledavanje potrebnog nivoa prihoda koje Republika ustupa gradu;
 • primenu parametara i preporuka iz Fiskalne strategije i uputstva Ministarstva finansija za pripremu budžeta lokalne vlasti, u pogledu opredeljenja za pripremu budžeta grada;
 • donošenje uputstva o načinu uplaćivanja, evidentiranja i praćenja javnih sredstava budžeta grada;
 • učestvuje u pripremi nacrta odluka za ostvarivanje izvornih javnih prihoda, praćenje njihovog sprovođenja i davanje mišljenja o primeni istih;
 • izradu analiza, izveštaja i informacija o ostvarivanju javnih prihoda na nivou grada;
 • planiranje i pripremu nacrta odluke o budžetu grada;
 • pripremu finansijskog plana sekretarijata;
 • razmatranje predloga finansijskih planova direktnih korisnika budžeta grada i definisanje okvira za potrošnju istih;
 • utvrđivanje planiranih rashoda budžeta grada po izvorima finansiranja i programskim, funkcionalnim i ekonomskim klasifikacijama svih direktnih korisnika budžeta;
 • praćenje izvršenja finansijskih planova direktnih korisnika budžeta grada;
 • pripremu akata i predloga akata iz delokruga rada Sekretarijata;
 • praćenje preuzimanja obaveza direktnih korisnika budžeta grada (rezervisanje sredstava plana);
 • praćenje i koordinaciju programskih informacija, analizu polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata direktnih korisnika budžeta grada;
 • kontrolu podnošenja zahteva za finansiranje kapitalnih projekata i izradu nacrta plana javnih investicija grada;
 • usklađivanje i kontrolu poslovnih procedura iz nadležnosti Sekretarijata, davanje preporuka i druge aktivnosti radi uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole;
 • vršenje poslova u vezi regionalnog razvoja u skladu sa zakonom, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.
 • finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima i likvidnošću, kontrolu i realizaciju rashoda budžeta, budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora;
 • pripremu nacrta odluke o završnom računu budžeta grada i konsolidovanog izveštaja grada;
 • realizaciju ugovora o kreditima grada: povlačenje tranši kredita, upravljanje prilivima po osnovu duga, blagovremeno servisiranje obaveza po kreditima;
 • planiranje priliva i otplate obaveza za naredni period, izrada periodičnih izveštaja o stanju zaduženosti i obavezama;
 • praćenje i kontrolu prihoda po osnovu kamate ostvarenih deponovanjem;
 • naplatu instrumenata finansijskog obezbeđenja po zahtevu nadležnog budžetskog korisnika;
 • praćenje, analiziranje i proučavanje zakonskih propisa iz oblasti rada trezora;
 • sprovođenje kontrole nad poštovanjem rokova izmirenja novčanih obaveza, kao i kontrole izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta grada, čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora grada i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, kada su ti korisnici sredstava budžeta dužnici;
 • vršenje obrade podataka o registrovanim fakturama i drugim zahtevima za isplatu u komercijalnim transakcijama korisnika sredstava budžeta grada i na osnovu tih podataka, dostavljanje izveštaja sa podacima o neizmirenim obavezama korisnicima sredstava budžeta grada;
 • vršenje obračuna primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod direktnih korisnika sredstava budžeta grada;
 • obavljanje bezgotovinskih i gotovinskih isplata za korisnike javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora grada.
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija direktnih korisnika sredstava budžeta grada na osnovu validnih knjigovodstvenih isprava;
 • usaglašavanja potraživanja i obaveza;
 • učestvovanje u pripremi izveštaja za potrebe budžetskih korisnika u svrhu eksterne revizije;
 • izradu završnog računa direktnih korisnika sredstava budžeta grada i konsolidovanog završnog računa za direktne korisnike sredstava budžeta grada koji u svom sastavu imaju indirektne korisnike sredstava;
 • utvrđivanja poreskog tretmana obaveza i potraživanja u cilju tačnog obračuna PDV-a;
 • obračun PDV-a i ostalih poreskih obaveza na osnovu dokumentacije dostavljene za knjigovodstveno evidentiranje.
 • pripremanje predloga rešenja o davanju saglasnosti nadležnog organa grada na godišnje i višegodišnje programe poslovanja, ostale programe, kao i izmene istih donetih od strane javnih preduzeća, javno komunalnih preduzeća i ostalih oblika organizovanja kojima je osnivač grad;
 • analizu uslova poslovanja i izveštavanja za javna preduzeća, javno komunalna preduzeća i ostale oblike organizovanja kojima je osnivač grad;
 • praćenje kretanja mase zarada u javnim preduzećima i dostavljanje izveštaja ministarstvu;
 • pripremanje predloga rešenja o saglasnosti nadležnog organa grada na cenovnike komunalnih i drugih usluga javnih preduzeća čiji je osnivač grad;
 • pripremanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti odnosno na pokriće gubitka po završnom računu u javnim preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, osnovanim od strane grada;
 • na zahtev Ministarstva finansija, u cilju detaljnijeg finansijskog praćenja i kontrole ukupnog duga, prikupljanje podataka prihoda i rashoda, kao i neizmirenih obaveza javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, sačinjavanje zbirne tabele i prosleđivanje;
 • praćenje, analiziranje u vezi primene zakonskih propisa iz oblasti javnih preduzeća;
 • zahteve za pristup informacijama od javnog značaja koje su Ovlašćenom licu za pristup informacijama od javnog značaja podnosili uglavnom građani, nevladine organizacije, mediji i drugo, koje su se pretežno odnosile na pristup informacijama koje se odnose na utrošak sredstava iz budžeta, cene komunalnih usluga, ujede napuštenih pasa i mačaka i drugo;
 • kao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi lokalnog ombudsmana grada Pančeva uređena je organizacija i delokrug Sekretarijata za finansije, obrazovanjem unutrašnjih organizacionih jedinica, i to:
– Odeljenje za budžet
– Odeljenje za trezor
– Odeljenje za računovodstvo

Radom Odeljenja za budžet rukovodi pomoćnik sekretara za budžet, a radom Odeljenja za trezor i Odeljenja za računovodstvo rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar, Enisa Agović Hoti, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata u oblasti finansija, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; učestvuje u izradi kontrolne liste i akata o primeni propisa iz nadležnosti Sekretarijata, u pripremi Plana javnih nabavki, dokumetacije iz postupaka javnih nabavki i davanje saglasnosti korisnicima javnih sredstava za preuzimanje obaveza po višegodišnjim ugovorima; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, organima, ustanovama, preduzećima i organizacijama, i obavlja i druge koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara za budžet, Sanja Ilić, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za budžet; stara se efikasnom i kvalitetnom obavljanju poslova Odeljenja, organizuje i planira izvršavanje poslova, daje objašnjenja i pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u obavljanju poslova iz nadeležnosti Odeljenja; priprema instrukcije i izdaje uputstva za pripremu Odluke o budžetu Grada u skladu sa uputstvom Ministra i važećim propisima i ostalih instrukcija iz oblasti finansija, utvrđuje predlog zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10 % tekućih prihoda; priprema Nacrt Odluke o budžetu grada Pančeva , Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva, Nacrt Odluke o završnom računu Grada, priprema predloge amandmana na Predloge odluka i drugih propisa Grada, priprema nacrte i predloge odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada, kao i obrazloženje i priloge uz nacrte i predloge tih akata. Rukovodi poslovima iz oblasti planiranja, vrši projekcije prihoda, primanja, rashoda i izdataka budžeta i projekciju suficita odnosno deficita budžeta Grada, radi na poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate prihoda, priprema nacrte obaveštenja o odobrenim raspoloživim aproprijacijama i dostavlja obaveštenja budžetskim korisnicima, priprema akta za promenu (preusmeravanje) aproprijacije i učestvuje u monitoringu ostvarenja indikatora programa, programskih aktivnosti i projekata, učestvuje u evaluaciji ostvarenja programskih ciljeva. Priprema analize, izveštaje, informacije, prezentacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu planiranih i ostvarenih prihoda i planiranih i izvršenih rashoda budžeta Grada; priprema izveštaje i informacije za organe Grada, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; direktno rukovodi Odeljenjem za budžet, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za trezor, Danijela Jasnić, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za trezor, stara se kvalitetnomi efikasnom obavljanju poslova iz nadležnosti Odeljenja, organizuje izvršavanje poslova, daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova trezora lokalne samouprave, priprema instrukcije i uputstva za primenu propisa i organizuje izvršenje budžeta u skladu sa Uputstvom o radu trezora; priprema analize, izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih finansijskih podataka dobijenih na osnovu planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i planiranih i izvršenih rashoda i izdataka budžeta Grada, istražuje, prikuplja i analizira podatke od direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada, utvrđuje činjenično stanje prilikom realizacije budžeta, proučava posledice utvrđenog stanja, obaveštava nadležne uz predlaganje odgovarajućih mera i pružanje stručne pomoći, priprema izveštaje i druge materijale iz delokruga rada kojima se informišu i izveštavaju nadležni organi, prati priliv i odliv na konsolidovanom računu trezora i analize pregleda podataka o prometu i stanju na računu trezora, prikuplja dokumentaciju i plasira slobodna novčana sredstva, priprema i dostavlja nalog za prenos slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora na oročavanje ili noćno plasiranje Upravi za trezor, vrši analizu kreditne sposobnosti Grada, povlači sredstva kredita od poslovnih banaka na osnovu Ugovora o dugoročnim kreditima za finansiranje kapitalnih investicija Grada, priprema i registruje menice kod Uprave za trezor kao sredstva obezbeđenja prilikom zaduživanja Grada, kontroliše i odobrava plaćanja obaveza za uzete kredite Grada, učestvuje u izradi konsolidovanog završnog računa grada Pančeva i Odluke o završnom računu grada Pančeva; direktno rukovodi Odeljenjem za trezor, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za računovodstvo, Ljiljana Stojsavljević, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za računovodstvo; priprema instrukcije i uputstava za izvršenje budžeta u skladu sa računovodstvenom politikom. Organizuje obavljanje studijsko- analitičkih poslova za izradu Odluke o budžetu grada i analizu planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i planiranih i izvršenih rashoda i izdataka. Vrši izradu nacrta finansijskih planova direktnih korisnika grada i njihovih izmena, priprema analize, izveštaje i informacije za potrebe nadležnih organa . Daje mišljenja o potrebnim merama za efikansno sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Odeljenja; priprema izveštaje i druge materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost, daje mišljenja u vezi sa primenom propisa i opštih akata iz nadležnosti Odeljenja, priprema instrukcije i uputstava za primenu propisa, pruža stručnu pomoć u radu neposrednih izvršilaca. Izdaje akta iz delokruga Odeljenja koja se upućuju drugim subjektima, rešava zahteve za plaćanje svih vrsta isplata za direktne korisnike grada. Organizuje i koordinira izradu akata iz nadležnosti Odeljenja, daje stručna mišenja na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz nadležnosti organa grada, učestvuje u izradi Plana javnih nabavki, preduzimanju mera i aktivnosti neophodnih za pravilno i pravovremeno sprovođenje zaključenih ugovora, učestvuje u pripremi i izradi završnih računa direktnih korisnika grada, direktno rukovodi Odeljenjem za ttrezor, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

.
Komunalna milicija

Naziv Komunalne policije je promenjen u Komunalnu miliciju stupanjem na snagu Zakona o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“ br. 49/2012).

U Komunalnoj miliciji je zaposleno na neodređeno vreme ukupno 10 ljudi, od čega je 8 komunalnih milicionera, Načelnik Komunalne milicije i savetnik.

.
Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove

Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove obavlja poslove poslove koji se odnose na:

 • upravljanje ljudskim resursima,
 • pripremu predloga Kadrovskog plana,
 • pripremu predloga godišnjeg Posebnog programa stručnog usavršavanja službenika,
 • vođenje kadrovske evidencije zaposlenih,
 • izradu normativnih akata iz delokruga Službe,
 • obavljanje stručnih poslova i pripremu opštih i pojedinačnih akta o pravima i obavezama zaposlenih u Gradskoj upravi,
 • pripremu pojedinačnih akata koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa postavljenih i izabranih lica u organima Grada,
 • planiranje, organizovanje i staranje o nesmetanom funkcionisanju informacionih tehnologija za potrebe organa Grada,
 • održavanje i proširenje računarske mreže za potrebe organa Grada,
 • obavljanje poslova tekućeg i investicionog održavanja i obezbeđivanja zgrade Grada,
 • poslove protivpožarne zaštite,
 • poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • poslove prevoza službenim vozilima i staranja o njihovom održavanju,
 • kao i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Autonomne Pokrajine Vojvodine i organa Grada.

.
Sekreterijat za javne nabavke

Poslovi:

 • praćenje i prema propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti u vezi sa ostvarivanjem funkcija sekreterijata
 • izrada i sprovođenje programa rada sekreterijata, pravilnika kao i drugih programskih i planskih akata iz delokruga sekreterijata
 • priprema plana javnih nabavki
 • priprema dokumetacije, sprovđenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima
 • saradnja sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka do okončanja postuška u skladu sa zakonom
 • vođenje propisnih evidencija iz oblasti javnih nabavki kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima opštine
 • priprema izveštaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz delokruga sekreterijata
 • popis i evidencija nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje sekreterijat koristi za ostvarivanje svoje funkcije u skladu sa zakjonom kojim se uređuje državna imovina
 • druge poslove iz svog delokruga, uskladu sa zakonom,  drugim propisima i  Pravilnikom o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki Grada Pančeva br. II-05-06-14/2018-14 od 27.02.2018.godine bliže se uređuje:
 • procedura planiranja nabavki;
 • sprovođenje postupka javnih nabavki
 • izvršenje ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki
 • učesnici, odgovornosti, način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
 • način planiranja nabavki, kriterujum, način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti
 • način ispitivanja  i istraživanja tržišta
 • postupak planiranja, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz postupka
 • način obezbeđivanja konkurencije
 • sprovođenja, kontola javnih nabavki i način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i ugovora zaključenih u postupku na koji se Zakon ne primenjuje

Sekreterijat za javne nabavke obavlja sve poslove na osnovu akta o sistematizaciji.

.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odeljenje za praćenje stanja životne sredine
– Odeljenje za procene uticaja, planove i programe

Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

 • poslove u vezi sa pripremom odluka i drugih opštih akata u skladu sa zakonom;
 • obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, praćenjem i kontrolom stanja i uslova životne sredine na teritoriji Grada u svim oblastima zaštite životne sredine i vrši poslove poverene zakonom;
 • upravlja sistemom za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha;
 • donosi programe i planove kvaliteta vazduha;
 • organizuje i prati dodatna i vanredna merenja kvaliteta vazduha, polena, površinskih i podzemnih voda;
 • sprovodi sistematsko merenje buke;
 • informiše javnost o kvalitetu životne sredine;
 • utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku donošenja prostornih i urbanističkih planova;
 • utvrđuje mere i uslove za objekte čija izgradnja ili korišćenje mogu ugroziti životnu sredinu;
 • utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku objedinjene procedure;
 • daje mišljenje o potrebi strateške procene uticaja na životnu sredinu prostornih i urbanističkih planova i saglasnost na Izveštaje o strateškoj proceni;
 • uspostavlja i vodi registar izvora zagađivanja za svoje područje;
 • sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje odobrenje za gradnju daje organ lokalne samouprave i daje mišljenje u postupku procene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se realizuju na teritoriji Grada, a koji sprovode drugi nadležni organi;
 • obavlja poslove vezane za upravljanje otpadom i sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom iz okvira svoje nadležnosti;
 • sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja vazduha, sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje integrisanih dozvola, sprovodi postupke po zahtevima za dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa ili dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija;
 • obavlja poslove u vezi sa uticajem nejonizujućeg zračenja;
 • učestvuje u izradi akata u vezi sa utvrđivanjem naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 • prati realizaciju mera i aktivnosti iz Lokalnog ekološkog akcionog plana;
 • priprema predlog Programa korišćenja sredstava fonda za zaštitu životne sredine u delu koji se realizuje preko ovog Sekretarijata, obavlja poslove iz oblasti očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije;
 • priprema programe razvoja zelenih površina i prati njihovu realizaciju, programe zaštite prirode; i
 • daje predlog za stavljanje pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji Grada i obavlja poslove u vezi sa finansiranjem upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji Grada, obavlja poslove u vezi sa energetskom efikasnošću javnih objekata, obavlja sprovođenje preventivne DDD zaštite, ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima i institucijama u oblasti zaštite životne sredine.
 • obavlja obaveze sistema energetskog menadžmenta (SEM) i popunjava ISEM baze (informacioni sistem energetskog mendžmenta)koju energetgski menadžer za Grad Pančevo redovno popunjava sa podacima sa računa o potrošnji električne energije, vode i ostalih energenata zajedno sa svim računima javne rasvete.
 • Vrši monitoring i suzbijanje štetnih organizama ( komarci, krpelji, ose i sl).

Sekretar
Zdenka Miljković, dipl. ing.
Telefon: 064/866-2217
E-pošta:
zdenka.miljkovic@pancevo.rs

Pomoćnik sekretara
Vesna Petković Borovnica, dipl.fiz.hem.master
Telefon: 064/866-2248
E-pošta:
vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs

.
Sekretarijat za investicije

Odeljenje za pripremu i praćenje investicija u niskogradnji i visokogradnji
Odeljenje za opšte poslove u oblasti investicija i održavanje objekata

Sekretarijat za investicije obavlja sledeće poslove:

 • planiranje, iniciranje izrade i sprovođenje godišnjeg programa za sprovođenje investicija koje su od značaja za Grad;
 • projektovanje i praćenje realizacije budžeta za investicije i vođenje evidencije o investicijama;
 • koordiniranje i sprovođenje poslova na izradi tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje i visokogradnje (određivanje projektnog zadatka, priprema dokumentacije za sprovođenje javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije, kontrola tehničke dokumentacije, obezbeđivanje tehničkog pregleda i sl.);
 • podnošenje zahteva za izdavanje dozvola u postupcima objedinjene procedure i pribavljanje ostale neophodne dokumentacije za sprovođenje investicija za objekte niskogradnje i visokogradnje;
 • koordiniranje i sprovođenje poslova koji se odnose na realizaciju investicija u oblasti niskogradnje i visokogradnje (pripremanje dokumentacije za sprovođenje postupka javne nabavke za odabir izvođača za izvođenje radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i drugim radovima na kojima je grad investitor, vršenje stručnog nadzora, praćenje realizacije ugovorenih poslova i sl.);
 • obezbeđivanje javnog osvetljenja;
 • pripremanje i sprovođenje godišnjih Programa uređivanja građevinskog zemljišta i Programa otuđenja građevinskog zemljišta u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva i sa JP Urbanizmom;
 • pripremanje i praćenje realizacije ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture i ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta;
 • održavanje javnih spomenika, skulpturalnih dela i spomen-ploča na javnim površinama i uređenje fasada; i
 • druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada i drugim aktima organa Grada.

Sekretar
Đurica Resanović, dipl. građ. inž.
Telefon: 064/8
76-5235
E-pošta: djurica.resanovic@pancevo.rs

Pomoćnik sekretara
Branka Marić, dipl. inž. maš.
Telefon: 064/876-5211
E-pošta: branka.maric@pancevo.rs

Šef odeljenja
Stanko Škaljak, dipl. inž. saob.
Telefon:
064/866-2349
E-pošta:
stanko.skaljak@pancevo.rs

.
Sekretarijat za inspekcijske poslove

Pregled, odnosno kraći opis poslova koje obavlja sekretarijat, kao i imena, zvanja i kontakt podaci rukovodilaca.

www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/inspekcijski-poslovi/