1. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

ODELJENJE ZA POSLOVE OPŠTE UPRAVE

Jedinstveni birački spisak

Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrade grada Pančeva, radnim danom od 7:30 – 15:30, telefon 013/308-820.

Jedinstveni birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračom spisku. Deo biračkog spiska za područje grada Pančeva ažurira (vrši upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke) Sekretarijat za opštu upravu, kao poveren posao.

Uvid u jedinstveni birački spisak – uvid u jedinstveni birački spisak građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu. Više informacija možete dobiti na telefon: 013/308-820, ili putem e-pošte na: birackispisak@pancevo.rs. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem, na zvaničnom sajtu Ministarstva  državne uprave i lokalne samouprave- Upit u jedinstveni birački spisak, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana. Potreban dokument za uvid u jedinstveni birački spisak je lična karta.

Upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska – upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska vrše se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke. Zahtev se podnosi Sekretarijatu za opštu upravu. Potrebna dokumenta za upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska (u zavisnosti od osnova za promenu u jedinstvenom biračkom spisku) su:
– zahtev;
– lična karta;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– izvod iz matične knjige venčanih;
– uverenje o državljanstvu;
– rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije;
– izvod iz matične knjige umrlih (za lice koje se briše iz biračkog spiska);
– rešenje o lišenju poslovne sposobnosti (za brisanje iz biračkog spiska lica koje je lišeno poslovne sposobnosti); i
– karton o prijavi boravka (za interno raseljena lica).

Taksa za upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u jedinstvenom biračkom spisku se ne plaća.

Poseban birački spisak nacionalne manjine

Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može da podnese zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine. Zahtev građani mogu predati:
– lično, radnim danima od 7:30-15:30 časova, u Sekretarijatu za opštu upravu, na adresi: Trg kralja Petra I 2-4, kancelarija broj 107;
– putem mesnih kancelarija na teritoriji grada Pančeva; ili
– putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, 26000 Pančevo, e-mail: birackispisak@pancevo.rs

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Upit u poseban birački spisak postavljeni su zahtevu za upis i brisanje iz biračkog spiska, a mogu se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Pančeva, Službi biračkog spiska, kancelarija broj 107 na prvom spratu i u mesnim kancelarijama. Potrebno je da zahtev bude čitko popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva. Svi podaci u zahtevu moraju da budu popunjeni istovetno kao u ličnoj karti podnosioca.

Taksa za upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku nacionalnih manjina se ne plaća.

NAPOMENA

Članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Stranka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti potpisuje izjavu kojom daje saglasnost da zaposleni koji ažurira birački spisak za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi  lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, odnosno da će  da će sama za potrebe postupka pribaviti podatke u određenom roku.

ARHIVA

U Arhivi se vodi arhivska knjiga, vrši ulaganje arhiviranih predmeta u registraturske jedinice-fascikle po rokovima čuvanja, vrši popis bezvrednog registraturskog materijala u postupku izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala; vrši primopredaja registraturskog materijala, daju na uvid predmeti i tehnička dokumentacija referentima, vrši odabiranje arhivske građe, popis i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala.
Stranka ili treće lice koje ima pravni interes u predmetu može podneti zahtev za razgledanje predmeta iz arhive i o svom trošku prepisivati i fotokopirati spise arhiviranih predmeta, kao i tražiti uvid u projektnu dokumentaciju.
Stranka podnosi zahtev u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima 2, 3 i 4, telefoni: 013/308-788 i 013/308-789

PRIJEMNA KANCELARIJA

U Prijemnoj kancelariji, na osnovu zakona i uputstva iz oblasti kancelarijskog poslovanja i propisa o izdavanju radne knjižice, obavljali su se poslovi koji se odnose na pregled, otvaranje, raspoređivanje pošte, prijem zahteva od stranaka, zavođenje zahteva i otvaranje omota putem AOP-a, razvođenje arhiviranjem predmeta, obaveštavanja o nerešenim i rešenim predmetima, overavanje potpisa rukopisa i prepisa, izdavanje radnih knjižica, ekspedovanje pošte, prijem i dostavljanje interne dostavne knjige i drugi poslovi iz nadležnosti prijemne kancelarije.

Prijem podnesaka za rad sa strankama

Prijem podnesaka i rad sa strankama obavlja se u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj  2, 3 i 4, telefoni: 013/308-788 i 013/308-789

Na ovim uslužnim mestima obavljaju se sledeći poslovi :
– Prijem podnesaka, žalbi, prigovora, dopuna, lično ili putem pošte;
– Donošenje projekata iz Arhive, na zahtev stranke;
– Vršenje pretrage na računaru i obaveštavanje zainteresovane stranke, o kretanju zavedenog predmeta;
– Usmena obaveštenja

Overa potpisa, rukopisa i prepisa

Gradska uprava grada Pančeva od 1. marta 2017. godine ne obalja poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa u prostorijama Gradskog uslužnog centra i mesnim kancelarijama na teritoriji grada Pančeva.

U skladu sa članom 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Gradska uprava grada Pančevo, od 1. marta 2017. godine, nije više nadležna za obavljanje poslova overe potpisa, rukopisa i prepisa, tako da navedeni poslovi prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika.

JAVNI BELEŽNICI ZA PODRUČJE OSNOVNOG SUDA U GRADU PANČEVU:

 • Branislav Medaković, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 22, tel. 013/335-709, 335-236
 • Ljiljana Krstić Milakov, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, tel. 013/345-801
 • Monika Abci Tadić, ul. Maksima Gorkog br. 4, tel. 013/210-04-83, 065/376-23-40
 • Snežana Jukić, ul. Dr Svetislava Kasapinovića br. 22a, stan br. 1, tel. 013/252-15-47

Radne knjižice

Gradska uprava grada Pančeva od 1. januara 2016. godine ne  izdaje radne knjižice

Član 204. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i Pravilnik o radnoj knjižici (“Službeni glasnik RS”, broj 17/97) prestaju da važe 1. januara 2016. godine.
Radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Uvid u spise predmeta

Zahtev za uvid u spise predmeta podnosi se u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj  2, 3 i 4, telefoni: 013/308-788 i 013/308-789

Potrebna dokumenta

– Zahtev

– Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Zahtev za  prepis isprave mogu tražiti pravna i fizička lika, ukoliko su stranke u predmetu, a treća lica mogu podneti zahtev, ako učine verovatnim svoj pravni interes.

ZAJEDNIČKA SLUŽBA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Služba ima sedište u ulici Zmaj Jovinoj broj 5, lokal broj 5, telefon 332-586, radno vreme od 09,00-13,00 časova.

Služba besplatne pravne pomoći osnovana je 1. februara 2005. godine na osnovu Sporazuma o sprovođenju „Projekta Besplatna pravna pomoć u Pančevu“ zaključenog između Ombudsmana Katalonije, Advokatske Komore Vojvodine i Opštine Pančevo.
Cilj pokretanja sistema je da se građanima omogući pristup Pravdi, putem Službe za pravno savetovanje i Službe advokatskog zastupanja na sudu.
Služba besplatne pravne pomoći radi u okviru lokalne samouprave – Grada Pančeva i finasira se iz Budžeta Grada,
U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, Grad Pančevo i Advokatska komora Vojvodine, dana 25. septembra 2019. godine zaključili su Ugovor o organizovanju Zajedničke službe besplatne pravne pomoći u Gradu Pančevu.

U Zajedničkoj službi besplatne pravne pomoćei organizovano je pružanje besplatnih pravnih saveta i sastavljanje podnesaka (zahteva, predloga, molbe, pritužbe ili prigovora), sem inicijalnih akata kojima se pokreće sudski postupak i podnesaka koji se podnose tokom već pokrenutog sudskog postupka.

Zastupanje, kao oblik besplatne pravne pomoći  vrše advokati u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

ODELJENJE ZA LIČNI STATUS GRAĐANA

Odeljenje za lični status građana, na osnovu zakona i uputstava, obavlja poslove koji se odnose na matičnu knjigu rođenih, venčanih i umrlih u dva primerka, vrši poslove izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja na osnovu podataka iz matičnih knjiga i sklapanja braka, izdavanja uverenja o državljanstvu, vođenje postupka i donošenje rešenja o promeni ličnog imena građana, o ispravkama, naknadnim upisima i poništavanju osnovnih upisa u matičnim knjigama.

MATIČARSKA SLUŽBA

Izdavanje uverenja o državljanstvu

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 308-920.
– zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva

Uverenja o državljanstvu se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih uverenja ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

OSNOV I MESTO UPISA U KNJIGU DRŽAVLJANA I IZDAVANJA UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU

Od 01.08.1948. – 31.12.1952. lica su upisana po mestu prebivališta
Lica rođena od 01.01.1953.-13.03.1972. upisana su po mestu upisa oca (jednog od roditelja)
Lica rođena od 14.03.1973.-26.12.1979. upisana su po mestu prebivališta roditelja u momentu rođenja deteta
Lica rođena od 27.12.1979. upisuju se po mestu rođenja

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920.
– zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige rođenih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920.
– zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige venčanih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih uverenja ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8 telefoni: 013/308-817 i 013/308-920.
– zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige umrlih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih uverenja ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920
Potrebna dokumenta:
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
– uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci),
– važeća lična karta
– prijava prebivališta
– fotokopija pasoša i izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu lica sa kojim stranka ima nameru da sklapi brak u inostranstvu.

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
– Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci)
– Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od 6 meseci)
– Potvrdu o smrti izdatu od nadležnog lekara
– Izveštaj matičara da činjenica smrti nije upisana u MK umrlih (ovaj izveštaj izdaje matičar po mestu gde je nastupila smrt).
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
– Izvod iz matične knjige venčanih (za dete rođeno u braku) ili izvoda iz matične knjige rođenih (za roditelje deteta rođenog van braka)
– Otpusnu listu bolnice (da je dete rođeno u bolnici ili potvrdu babice, lekara da je dete rođeno u stanu)
– Potvrdu matičara Opštine, odnosno Mesne kancelarije, prema mestu rođenja deteta, da dete nije upisano u matičnu knjigu rođenih
– Uverenje o prebivalištu (za roditelje deteta)

Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje potvrde o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Potrebna dokumenta
– Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
– Dokaz o prebivalištu
– Uverenje iz Katastra nepokretnosti
– Ugovor o radu sa poslodavcem
– Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
– Potvrda o redovnom školovanju za decu
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, tel. 013/308-852.
Potrebna dokumenta
– Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
– Dokaz o prebivalištu
– Uverenje iz Katastra nepokretnosti
– Potvrda PIO o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno da nije izdržavano lice nije korisnik penzije
– Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
– Potvrda o redovnom školovanju za decu
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Izdavanje potvrde o životu (izdaje se radi regulisanja inostranih penzija)

Zahtev za izdavanje potvrde o životu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Potrebna dokumenta

– Zahtev
– Obrazac potvrde

– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Ispravka podataka u matičnim knjigama

Zahtev za ispravku podataka u matičnoj knjizi podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
1) Izvod iz matične knjige u kojoj se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
2) Izvod iz matične knjige na osnovu koga se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
3) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene u braku

Neophodno je da jedan od roditelja dođe lično kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja.
– Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od šest meseci), ukoliko roditelji nisu sklopili bran na teritoriji grada Pančeva,
– važeća lična karta za oba roditelja.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene van braka

Neophodno je da oba roditelja dođu ličko kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
– izvod iz matične knjige rođenih za oba roditelja (ne stariji od šest meseci)
– uverenje o državljanstvu za oba roditelja (ne starije od šest meseci),
– važeće lične karte za oba roditelja.

Potebno je da oba roditelji dođu kod matičara. Otac deteta daje izjavu o priznanju očinstva a majka deteta saglasnost na priznanje.

Ako je majka navela oca deteta u Prijavi rođenja nije potrebna njena saglasnost.

Sklapanje braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876
Potrebna dokumenta
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
– uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci)
– važeće lične karte
– dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje drugog braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876
Potrebna dokumenta
– izvod iz matične knjige rođenih sa klauzulom o prestanku ili razvodu braka (ne starije od šest meseci) ili pravosnažnu presudu o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih za pokojnog supružnika, ukoliko je prvi brak prestao smrću supružnika
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
– važeće lične karte.
– dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka, ako su budući supružnici maloletna lica

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876
Potrebna dokumenta
– izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
– važeće lične karte.
– Rešenje nadležnog suda koji se daje dozvola za sklapanje braka maloletnog lica
– dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka sa stranim državljaninom

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 308-876
Potrebna dokumenta:
– izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu za stranog državljanina (ne stariji od šest meseci),
– uverenje o slobodnom bračnom stanju – original sa prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača
– fotokopija pasoša.
– dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Upis u matičnu knjigu umrlih

Neophodno je da jedan od srodnika dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
– potvrdu o smrti
– ličnu kartu ili pasoš umrlog
– izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih.

Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka

Članom 92. Zakona o vanparničnom postupku propisana je dužnost matičara, koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, da dostavi izvod iz matične knjige umrlih ostavinskom sudu u roku od 30 dana po izvršenom upisu.
Ostavinski sud, nakon prijema izvoda iz matične knjige umrlih, donosi rešenje kojim poverava javnom beležniku da sastavi smrtovnicu.
Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka se poverava javnom beležniku na čijem se službenom području nalazi poslednje prebivalište, odnosno boravište ostavioca u Republici Srbiji. Ako ostavilac nije imao prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji, sastavljanje smrtovnice se poverava javnom beležniku na čijem službenom području se nalazi zaostavština ili njen pretežni deo.

Upis u matičnu knjigu rođenih lica iz bivših republika SFRJ

Upis se vriši po mestu prebivališta.
Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
– izvod iz matične knjige rođenih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci),
– izvod iz matične knjige venčanih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
– uverenje o prebivalištu
– fotokopija lične karte

Upis činjenica rođenja, sklapanje braka i smrti nastalih u inostranstvu

Upis ovih činjenica vrši matičar, u Gradskom uslužnom centru, i to:
– upis činjenice rođenja – uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
– upis činjenice sklapanja braka – uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876.
– upis činjenice smrti – uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.

Upis činjenica rođenja, sklapanja braka i smrti nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar, bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke, bez donošenja rešenja, i to u mestu poslednjeg prebivališta stranke u zemlji.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
– izvod iz matične knjige rođenih mora biti na internacionalnom obrascu, po bečkoj ili pariskoj konvenciji,
– ako izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu zemlje porekla, obavezno mora da sadrži apostil,
– ako nema apostil, mora biti verifikovan od strane državnog organa zemlje porekla a zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla,
– ako je stranka ovde, a nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu, onda je treba uputiti na overu u ambasadu zemlje u Beogradu, a zatim na overu ili nadoveru u Savezno ministarstvo za inostrane poslove.

Sklapanje braka preko punomoćnika

Zahtev za zaključenje braka preko punomoćnika podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
– Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike

– Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike

– Kopije lične karte za buduće supružnike

– Kopija lične karte za punomoćnika
– Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod javnog beležnika sa izjavom o budućem prezimenu. Punomoćje važi 90 dana od dana overavanja

– Dokaz o sprečenosti ličnog prisustva budućeg supružnika
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Vraćanje prezimena posle sklapanje braka

Stranka koja je promenila prezime prilikom sklapanja braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka matičaru na Zapisnik da da izjavu o vraćanje na prezime koje je imala pre sklapanja braka.

Zahtev za sastavljanje zapisnika o primeni prezimena posle prestanka braka podnosi se u

Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potrebna dokumenta:

– Važeća lična karta

-Fotokopija presude o razvodu braka

– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Po isteku roka od 60 dana od dana prestanka braka, stranka može da podnese zahtev za promenu ličnog imena, o čemu se donosi rešenje u upravnom postupku.

Promena ličnog imena

Zahtev za promenu ličnog imena, imena i prezimena podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta

– Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
– Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od šest meseci)
– Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
– Uverenje da se ne vodi istraga
– Uverenje da nema neizmirenih poreskih obaveza
– Uverenje da nema neizmirene zakonom utvrđene obaveze izdržavanja prema bračnoj, vanbračnoj i usvojenoj deci, bračnom drugu, roditeljima i drugim   srodnicima
– Fotokopija presude o razvodu braka
– Uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

Zahtev za upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
– Uverenje o državljanstvu

– Izvod iz MKR

– Izvod iz MKV

– Izjava o nazivu ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine

– Fotokopija lične karte

-Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Lično ime deteta, roditelja, supružnika i umrlog upisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na upis ličnog imena prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine, što ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Uvid u matične knjige

Zahtev za uvid u matične knjige podnosi se u Gradskom uslužnom centru,

uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potrebna dokumenta

– Pisani zahtev za uvid u matične knjige i spise

– Razlozi za uvid u matične knjige i spise

Naknadni upis, brisanje i promena podatka o naconalnj pripadnosti

Zahtev za naknadni upis, brisanje i promenu podatka o nacionalnosti u matičnoj knjizi rođenih podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potebna dokumenta

-Zahtev

-Kopija lične karte

Stranka daje izjavu o nacionalnoj pripadnosti na Zapisnik o naknadnom upisu, brisanju ili promeni pred matičarem koji vodi matičnu knjigu rođenih.

NAPOMENA

Članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Stranka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti potpisuje izjavu kojom daje saglasnost da zaposleni koji vodi upravni postupak za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi  lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, odnosno da će  da će sama za potrebe postupka pribaviti podatke u određenom roku.

ODELJENJE ZA MESNE KANCELARIJE

MESNE KANCELARIJE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja,  vršenje popisa imovine i dr.), prikupljanje i dostavljanje podataka za ažuriranje biračkog spiska, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određno zakonom, vršenje poslova prijemne kancelarije, vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana, vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicama mesnog samodoprinosa i slično), pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama.

Mesne kancelarije mogu da obavljaju i druge poslove koje im poveri Gradska uprava.
U mesnim kancelarijama mogu se obavljati poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti i organi, organizacije i ustanove, uz saglasnost Gradonačelnika.

Mesna kancelarija Banatski Brestovac -matičar Ljiljana Tomović
– telefon/faks: 013/626-101
– e-mail: ljiljana.tomovic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo – matičar Zoran Stojičić
– telefon/faks: 013/615-051
– e-mail: zoran.stojicic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Glogonj – matičar Stojanka Trajkovski
– telefon: 013/627-002 i 013/627-011
– email: stojanka.trajkovski@pancevo.rs

Mesna kancelarija Dolovo – matičar Dragana Šašić
– telefon/faks: 013/2634-214
– e-mail: dragana.sasic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Ivanovo – matičar Marko Čokan
– telefon/faks: 013/629-101 i 013/629-108
– e-mail: marko.cokan@pancevo.rs

Mesna kancelarija Jabuka – matičar Milena Spasić
– telefon 013/2100-042 i 013/624-046
– e-mail: milena.spasic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Kačarevo – matičar Vladimir Stoicov
– telefon/faks: 013/601-263
– e-mail: vladimir.stoicov@pancevo.rs

Mesna kancelarija Omoljica – matičar Sava Mijatović
– telefon/faks: 013/617-001
– e-mail: sava.mijatovic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Starčevo – matičar Dragana Stojadinović
– telefon/faks: 013/631-001 i 013/631-144
– e-mail: dragana.stojadinovic@pancevo.rs

MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

Na teritoriji grada Pančeva ima 17 mesnih zajednica, i to 7 gradskih i 9 seoskih mesnih zajednica.

Mesne zajednice, kao oblik mesne samouprave su samostalna pravna lica.

Odluku o mesnim zajednicama donosi Skupština grada, na osnovu prethodnog izjašnjavanja. građana.

Sekretarijat za opštu upravu  prati i koordinira rad mesnih zajednica, učestvuje u rešavanju problema u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave. Organizuje sastanke za sve mesne zajednice, u cilju pojašnjenja i rešavanja određenih pitanja u različitim oblastima vezanim za redovno funkcionisanje i rad mesnih zajednica, kao i pojedinačne sastanke sa predstavnicima pojedinih mesnih zajednica radi sagledavanja i rešavanja konkretnih problema. Pruža stručnu, organizacionu i administrativno-tehničku pomoć mesnim zajednicama u pogledu primene propisa, održavanja zborova građana, sednica organa mesnih zajednica, kao i izborima za organe mesnih zajednica.

Izrađuje nacrt osnivačkog akta, statuta, poslovnika i ostalih normativnih akata za potrebe mesne zajednice i izrađuje akte u postupku izbora organa mesnih zajednica,

Priprema analize, informacije i izveštaje za Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće i Gradonačelnika. Prati propise i daje pojašnjenja o primeni istih zaposlenima u Mesnim zajednicama.

MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA  PANČEVA

MESNA ZAJEDNICA “BANATSKI BRESTOVAC”

26234 Banatski Brestovac, Maršala Tita  br. 4 a

Telefon: 013/626-101

mzbanbrestovac@yahoo.com

MESNA ZAJEDNICA “BANATSKO NOVO SELO”

26314 Banatsko Novo Selo,  Maršala Tita  br. 67

Telefon: 013 /615-051

mz@bns.rs

MESNA ZAJEDNICA “MITA VUKOSAVLJEV”

26227 Dolovo, Kralja Petra I  br. 5

Telefon: 013/2634-214

mzdolovo@gmail.com

MESNA ZAJEDNICA “STARČEVO”

26232 Starčevo, Trg neolita br. 1

Telefon: 013/ 631-144

mzstarcevo@gmail.com

MESNA ZAJEDNICA “OMOLJICA”

26230 Omoljica, Cara Dušana  br. 2

Telefon: 013/ 617-001

mzomoljica@gmail.com

MESNA ZAJEDNICA “IVANOVO”

26233 Ivanovo, Borisa Kidriča br. 9

Telefon: 013/ 629-108

mzivanovo013@madnet.rs

MESNA ZAJEDNICA ” KAČAREVO”

26212 Kačarevo, Maršala Tita br. 37

Telefon: 013/601-030

mz.kacarevo@madnet.rs

MESNA ZAJEDNICA “JABUKA”

26201 Jabuka, Trg Borisa Kidriča br. 1

Telefon: 013/ 2624-046

mzjabuka@madnet.rs

MESNA ZAJEDNICA “GLOGONJ”

26202 Glogonj, Beogradska br. 7

Telefon: 013/627-011

mz1glogonj@gmail.com

MESNA ZAJEDNICA “KOTEŽ”

26000 Pančevo, Braće Jovanovića br. bb

Telefon: 013/314-710

mzkotezpancevo@gmail.com

ESNA ZAJEDNICA “GORNJI GRAD”

26000 Pančevo, Dimitrija Tucovića br. 74

Telefon: 013/351-016

mzgornjigrad@open.telekom.rs

MESNA ZAJEDNICA “CENTAR”

26000 Pančevo, Maksima Gorkog  br. 25

Telefon: 013/353-523

mzcentarpancevo3@gmail.com

MESNA ZAJEDNICA “TESLA”

26000 Pančevo,Lava Tolstoja br. 78 b

Telefon: 013/2515-066

mzteslapa@gmail.com

MESNA ZAJEDNICA “STRELIŠTE”

26000 Pančevo,  Veljka Vlahovića br. 19

Telefon: 013/315-808

mzstreliste@gmail.com

MESNA ZAJEDNICA “VOJLOVICA”

26000 Pančevo, Trg XII Vojvođanske brigade  br. 5

Telefon: 013/ 366-183

MESNA ZAJEDNICA “STARI TAMIŠ”

26000 Pančevo, Ulica kestenova  br. 4

Telefon: 013/2638-155

mzstaritamis@mts.rs

MESNA ZAJEDNICA “MLADOST”

26000 Pančevo, Sremska br. 38

Telefon: 013/372-427

mzmladost@mts.rs

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom po kojima postupa Sekretarijat za opštu upravu nalaze se na internet adresi: www.pancevo.rs/usluge/javne-sluzbe/

SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE,
POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća obavlja stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu, Gradonačelnika i Gradsko veće i njihova radna tela, priprema propise i materijale u vezi sa organizacijom i radom Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća, vrši tehničku obradu akata u postupku objavljivanja u »Službenom listu grada Pančeva«, vrši proveru formalno-pravne ispravnosti akata upućenih Skupštini, Gradonačelniku i Gradskom veću i pruža stručnu pomoć odborničkim grupama i odbornicima o pitanjima iz nadležnosti Skupštine. Postupanje sa strankama vrši u vezi sa primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (način postupanja predstavljen u glavi XXI ).

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Obavlja sve stručno-organizacione poslove za potrebe Skupštine i radnih tela Skupštine u vezi sa zakazivanjem i realizacijom sednica Skupštine grada Pančeva i radnih tela Skupštine, izrađuje nacrte dnevnog reda za sednice Skupštine, radnih tela skupštine, izrađuje nacrt Podsetnika za vođenje sednice Skupštine, izrađuje zaključke i druge akte koje donosi Skupština i radna tela Skupštine, priprema učešće na javnim raspravama u postupku pripreme akata, pomaže odbornicima skupštine u predlaganju određenih pitanja, pokretanje inicijativa i formulisanje odborničkih pitanja, obavlja poslove u vezi sa izdavanjem “Službenog lista grada Pančeva.”

ODELJENJE ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA

Obavlja sve stručno-organizacione poslove za potrebe Gradskog veća i radnih tela gradskog veća u vezi sa zakazivanjem i realizacijom sednica, izrađuje zaključke i druge akte koje donosi Gradsko veće koje donosi Gradsko veće i radna tela Gradskog veća i dostavlja ih nadležnim organizacionim jedinicama Gradske upravae, organima, telima, pojedincima i drugima.

SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE:

Izvršava normativno-pravne poslove u oblasti javnih službi, daje stručna uputstva ustanovama iz oblasti javnih službi iz nadležnosti Grada. Obavlja poslove prvostepenog upravnog postupka iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i finansijske podrške porodici sa decom i stara se o ostvarivanju prava građana u ovim oblastima. Savetnik za zaštitu prava pacijenata se stara o zaštiti prava pacijenata u skladu sa zakonom.

ODELJENJE ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Obavlja finansijsko-analitičke poslove u oblasti javnih službi i vrši kontrolu namenskog korišćenja sredstava budžetskih korisnika.Stara se o ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica i obavlja poslove u vezi sa pripremom i realizacijom konkursa iz delatnosti povereništva za izbeglice. Obavlja poslove kontrole obračuna naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebene nege deteta.

ODELJENJE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Stara se o namenskom i racionalnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja i učestvuje u izradi normativnih akta iz nadležnosti Odeljenja.Predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u ovoj oblasti.Učestvuje u postupku planiranja budžeta u oblasti obrazovanja i organizuje poslove izrade strategija i programa. Koordinator Interresorne komisije obavlja stručne poslove za potrebe interesorne komisije.

ODELJENJE ZA KULTURU, INFORMISANJE, MLADE, CIVILNI SEKTOR I SPORT

Stara se o namenskom i racionalnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast kulture, informisanja, mlade, civilni sektor i sport i učestvuje u izradi normativnih akta iz nadležnosti Odeljenja.Predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u ovim oblastima.Inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima.Koordinator Kancelarije za mlade i rad sa organizacijama civilnog društva ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama, udruženjima i drugim organizacijama civilnog sektora u oblasti javnih službi, omladinskim organizacijama i inicijativama mladih.

ODELJENJE ZA STUDIJSKO – ANALITIČKE POSLOVE U OBLASTI JAVNIH SLUŽBI

Učestvuje u izradi Odluke o budžetu i izrađuje kriterijume za raspodelu sredstava na budžetske korisnike u oblasti javnih službi, prati izvršenje budžeta po pozicijama i namensko trošenje sredstava. Obavlja finansijsko-knjigovodstvene poslove u oblasti javnih službi, priprema naloge za isplatu materijalnih i drugih troškova, vrši obračun i prenos sredstava za zarade iz budžeta grada na žiro račune budžetskih korisnika.

ODELJENJE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE, SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Stara se o namenskom i racionalnom utrošku sredstava koja se u budžetu grada obezbeđuju za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i učestvuje u izradi normativnih akta iz nadležnosti Odeljenja.Predlaže donošenje odgovarajućih mera radi ostvarivanja potreba građana u ovim oblastima.Inicira i učestvuje u pripremi predloga projekata sa kojima Grad konkuriše na domaćim i stranim konkursima.Obavlja poslove prvostepenog upravnog postupka iz dečjeg dodatka i stara se o ostvarivanju prava građana u ovoj oblasti.Obavlja administrativno-tehničke poslove u postupcima ostvarivanja prava na jednokratne novčane i druge pomoći, kao i druga prava i interese građana u oblasti dečjeg dodatka, socijalna zaštite, obrazovanja, finansijske podrške porodici sa decom i u drugim oblastima iz delokruga rada Sekretarijata.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

ODELJENJE ZA OBJEDINJENU PROCEDURU

Odeljenje za objedinjenu proceduru u čijem sastavu je Odsek za građevinske poslove, obavlja poslove kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava – CEOP, u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javni ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

ODELJENJE ZA LEGALIZACIJU

Odeljenje za legalizaciju obavlja poslove koji se odnose na ozakonjenje objekta izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, a predmet ozakonjenja su i zahtevi koji su podneti po ranije važećim zakonima o legalizaciji, a na osnovu čega se izdaju rešenja o ozakonjenju objekta, potvrde o podnetom zahtevu za ozakonjenje objekata i upotrebne dozvole za objekte koji su legalizovani i ozakonjeni .

ODELJENJE ZA PRAĆENJE PLANSKE DOKUMENTACIJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Odeljenje za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove, u čijem sastavu je Odsek za stambeno-komunalne poslove, obavlja poslove u vezi sa izrade plasnkih dokumenata (Prostornog plana, odnosno urbanističkih planova), potvrđivanja projekata parcelacije i preparcelacije, potvrđivanja urbanističkih projekata, izdavanje informacija o lokaciji o mogućnostima gradnje na parceli i sprovodi stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za planove; izdaje rešenja u skladu sa odlukom kojom se uređuju montažni objekti na javnoj površini i to za postavljanje: kioska, kontenjera za monitoring, bašti, javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište; otvorene ugostiteljske sadržaje,automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kstena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda, mobilijara sportskog karaktera, čilera,bankomata, montažnih platformi i rampi za invalide, spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela, odluka kojim se uređuje postavljanje balon hala sportske namene; odluka kojim se uređuje postavljanje pontona; izrađuje normativno-pravna akta koja se odnose na uređenje, obezbeđenje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti; sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama, izradu propisa iz nadležnosti i druge poslove poverene Zakonom o stanovanju; obavlja stručne i administrativnotehničke poslove za Komisiju za određivanje naziva ulica.

ODELJENJE ZA SAOBRAĆAJ

Odeljenje za saobraćaj u okviru nadležnosti i ovlašćenja omogućuje ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila za osobe sa invaliditetom i za trudnice, izdaje dozvole za snabdevanje na teritoriji Grada i izdaje potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza.

1) Za ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila osoba sa invaliditetom potrebno je da stranka podnese zahtev u Gradskom uslužnom centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju lične karte sa adresom prebivališta;
– fotokopiju rešenja o procentu telesnog oštećenja, odnosno vrste invaliditeta izdato od nadležnih institucija;
– dve fotografije dimenzija 30 h 35 mm; i
– fotokopiju saobraćajne dozvole (napomena: ukoliko osoba sa invaliditetom nije vlasnik već korisnik vozila potrebno je priložiti ugovor o lizingu ili overeni kupoprodajni ugovor).

Stranka je prilikom podnošenja zahteva oslobođena obaveze plaćanja gradske administrativne takse. Rešenje o izdavanju parking karte za osobe sa invaliditetom i parking kartu za osobe sa invaliditetom, stanka preuzima u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati. Za sve dodatne informacije stanka se može obratiti Agenciji za saobraćaj putem telefona 013/308-713.

2) Za ostvarivanje prava na besplatno parkiranje vozila za trudnice na teritoriji Grada potrebno je da stranka podnese zahtev u Gradskom uslužno m centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva.Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju trudničkog kartona ili nalaz lekara specijaliste sa terminom porođaja;
– fotokopije ličnih karti budućih roditelja sa adresom prebivališta;
– fotokopiju saobraćajne dozvole vozila koje je u vlasništvu trudnice ili člana zajedničkog domaćinstva; i
– fotokopije vozačkih dozvola.

Stranka je prilikom podnošenja zahteva oslobođena obaveze plaćanja gradske administrativne takse. Rešenje kojim se trudnici odobrava korišćenje posebnih parkirališta na teritoriji Grada bez plaćanja naknade, stanka preuzima u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati. Za sve dodatne informacije stanka se može obratiti Odeljenju za saobraćaj putem telefona 013/308-713.

3) Zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava kretanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja stranka podnosi se u Gradskom uslužnom centru na uslužnom mestu broj 1 ili 2. Zahtev u vidu pisanog obrasca može se dobiti neposredno pri podnošenju podneska ili se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju saobraćajne dozvole, za vozilo kupljeno na lizing, overena kopija ugovora o lizingu;
– fotokopiju rešenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar – za pravna lica;
– fotokopiju rešenja za obavljanje samostalne delatnosti – za preduzetnike;
– dokaz o posedovanju poreskog identifikacionog broja (PIB); i
– dokaz o uplaćenoj gradskoj administrativnoj taksi.

Stranka je u obavezi da uplati gradsku administrativnu taksu u iznosu od 1200,00 dinara po mesecu snabdevanja. Žiro račun za uplatu gradske administrativne takse se može preuzeti na sajtu Gradske uprave grada Pančeva. Za sve dodatne informacije stranka se može obratiti Odeljenju za saobraćaj putem telefona 013/308-713.

4) Potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza Odeljenje za saobraćaj izdaje na osnovu zapisnika Komisije za ispitivanje pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza, kojim se konstatuje pogodnost vozila za obavljanje auto-taksi prevoza na osnovu prethodno izvršenog pregleda vozila. Potvrde o pogodnosti vozila za obavljanje auto-taksi prevoza se preuzimaju u kancelariji 307, u vremenskom periodu od 07:30 do 15:30 sati.

Odeljenje za objedinjenu proceduru pruža usluge fizičkim i pravnim licima koji imaju pravo na podnošenja zahteva za izdavanje dozvola u okviru objedinjene procedure pod uslovima propsanim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS”, br. 113/15 i 96/16) i ostalim važećim pravilncima.

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS” br. 113/15 i 96/16) za izdavanje dozvola u okviru objedinjene procedure propisani su sledeći rokovi:
– izdavanja lokacijskih uslova u roku od 25 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanja rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– potvrde prijava radova u roku od 3 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdavanje rešenja o upotrebnoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izmena rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– potvrda o prijavi završetka izrade temelja u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS; i
– potvrda o prijavi završetka objekta u konstruktivnom smislu u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS.

Odeljenje za legalizaciju pruža usluge fizičkim i pravnim licima na osnovu Zakona o ozakonjenju objekata (“Sl. glasnik RS”, br.96/15) i u skladu sa navedenim zakonom izdaju se rešenja o ozakonjenju, potvrde o podnetom zahtevu za ozakonjenje objekata i rešenja o upotrebi objekata koji su ozakonjeni (legalizovani).

Odeljenje za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove pruža usluge fizičkim i pravnim licima pod uslovima propsanim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (”Sl. glasnik RS” br.64/15), Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl. list grada Pančeva“, br.29/14, 28/15 i 38/16), Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 18/13, 6/14 i 38/16) i Odluke o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva 9/16).

Na osnovu Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl.list grada Pančeva” br.29/14, 28/15 i 38/16), Odluke o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Pančeva (“Sl.list grada Pančeva” br. 18/13, 6/14 i 38/16) i Odluke o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva (“Sl.list grada Pančeva 9/16) propisani su sledeći rokovi za izdavanje rešenja:
– za izavanje rešenja za postavljanje kisoka u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje bašta u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje otvorenih ugostiteljskih sadržaja u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kestena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda,u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje čilera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje bankomata u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje montažnih platformi i rampi za invalide u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela, u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– za izdavanje rešenja za postavljanje balon hala sportske namene u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije; i
– za izdavanje rešenja za postavljanje pontona u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije.

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/16) izdaju se rešenja za iseljeanje bespravno useljenih lica. Na osnovu Odluke o sahranjivanju i grobljima (“Sl. list grada Pančeva”, broj 14/15, 22/16 i 38/16) izdaju se rešenja o ekshumaciji. Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom po kojima postupa Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj i važeći planski dokumenti nalaze se na internet adresi: Urbanizam i građevina. Zahtevi u postupku objedinjene procedure nalaze se u sistemu CIS-a na internet adresi https://reid.apr.gov.rs/IDF/.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

sa užim organizacionim jedinicama:
1) Odeljenje za praćenje stanja životne sredine
2) Odeljenje za procene uticaja, planove i programe

Radom Odeljenja za praćenje stanja životne sredine rukovodi sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, a radom Odeljenja za procene uticaja, planove i programe rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavlja poslove u vezi sa pripremom odluka i drugih opštih akata u skladu sa zakonom, obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, praćenjem i kontrolom stanja i uslova životne sredine na teritoriji Grada u svim oblastima zaštite životne sredine i vrši poslove poverene zakonom .

Sekretarijat upravlja sistemom za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha, donosi programe i planove kvaliteta vazduha, organizuje i prati dodatna i vanredna merenja kvaliteta vazduha, polena, površinskih i podzemnih voda, sprovodi sistematsko merenje buke; informiše javnost o kvalitetu životne sredine, utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku donošenja prostornih i urbanističkih planova; utvrđuje mere i uslove za objekte čija izgradnja ili korišćenje mogu ugroziti životnu sredinu, utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku objedinjene procedure; daje mišljenje o potrebi strateške procene uticaja na životnu sredinu prostornih i urbanističkih planova i saglasnost na Izveštaje o strateškoj proceni; uspostavlja i vodi registar izvora zagađivanja za svoje područje; sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje odobrenje za gradnju daje organ lokalne samouprave i daje mišljenje u postupku procene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se realizuju na teritoriji Grada, a koji sprovode drugi nadležni organi; obavlja poslove vezane za upravljanje otpadom i sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom iz okvira svoje nadležnosti, sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja vazduha, sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje integrisanih dozvola, sprovodi postupke po zahtevima za dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa ili dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija; obavlja poslove u vezi sa uticajem nejonizujućeg zračenja; učestvuje u izradi akata u vezi sa utvrđivanjem naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine; prati realizaciju mera i aktivnosti iz Lokalnog ekološkog akcionog plana; priprema predlog Programa korišćenja sredstava fonda za zaštitu životne sredine u delu koji se realizuje preko ovog Sekretarijata, obavlja poslove iz oblasti očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije; priprema programe razvoja zelenih površina i prati njihovu realizaciju, programe zaštite prirode; daje predlog za stavljanje pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji Grada i obavlja poslove u vezi sa finansiranjem upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji Grada,obavlja poslove u vezi sa energetskom efikasnošću javnih objekata,obavlja sprovođenje preventivne DDD zaštite, ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima i institucijama u oblasti zaštite životne sredine.

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

1.1) Izrada programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i staranje o unapređivanju opšteg okvira za privređivanje
Učešće u izradi i implementaciji Strategiji razvoja grada Pančeva 2014-2020, kao i godišnjih izveštaja o implementaciji:
Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi;
Obaveza je izvršena donošenjem Strategije razvoja grada Pančeva kao i godišnjih planova za implementaciju i godišnjih izveštaja o realizaciji Strategije od strane Skupštine grada Pančeva, na predlog Tima za za implementaciju Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020.

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3372

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3369

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3368

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3372

1.2) Izrada Strategije privlačenja investicija 2019-2023,
Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 1. i 7. Zakona o lokalnoj samoupravi. Donošenje strategije privlačenja investicija predviđeno je Strategijom razvoja grada Pančeva 2014-2020;
Strategija, kao prvi strateški dokument grada Pančeva u ovoj oblasti, donosi se radi:
daljeg unapređivanja uslova poslovanja u gradu Pančevu i intenziviranja promocije Pančeva kao lokacije za direktne investicije i
realizacije direktnih investicija u formi grinfild i braunfild projekata, uz osnivanje novih malih biznisa kao podrška velikim projektima.
Osnovni cilj izrade Strategije sastoji se u sveobuhvatnoj analizi sadašnjeg stanja sektora mikro, malih i srednjih privrednih društava u gradu Pančevu, kao informacionoj osnovi za formulisanje predloga opštih i posebnih ciljeva, odnosno strateških mera za dalji razvoj sektora MMSPD u celini, kao i u okviru izabranih prioritetnih privrednih delatnosti i grana.

Za potrebe izrade Strategije, na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti br. XI-13-404-169/2018 grad Pančevo kao naručilac je zaključio Ugovor o nabavci usluge izrade Strategije privlačenja investicija (u daljem tekstu: Ugovor) sa dobavljačem BDO „BUSSINES ADVISORY“ DOO iz Beograda, koji je imao projektni zadatak, da u saradnji sa gradom Pančevom, obezbedi izradu nacrta dokumenta. U skladu sa Ugovorom dobavljač je formirao eksterni tim koji se sastoji od tri stručnjaka iz oblasti privlačenja investicija, u sledećem sastavu: Dragan Pejčić –vođa tima/rukovodilac projekta, dr Dejan Molnar, član tima i Jovan Miljković, član tima.

Na osnovu prijave grada Pančeva na pokrajinski: „Konkurs za sufinansiranje projekata JLS za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih politika“, Projekat izrade Strategije privlačenja investicija grada Pančeva je prihvaćen i sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Radi realizacije celokupnog projekta Rešenjem Gradskog veća grada Pančeva broj:II-05-06-14/2018-76 od 23.11.2018.godine, broj:II-05-06-14/2018-80 od 11.12.2018.godine i broj:II-05-06-14/2019-4 od 29.01.2019.godine, obrazovan je Tim za realizaciju projekta izrade Strategije privlačenja investicija, sa zadatkom da:
– koordinira proces izrade Strategije privlačenja investicija,
– sarađuje sa stručnim izvođačem posla (dobavljačem) po Ugovoru o nabavci usluge
izrade Strategije privlačenja investicija br. XI-13-404-169/2018, Društvom za
poslovno savetovanje BDO „BUSSINES ADVISORY“ DOO iz Beograda – eksternim timom,
– stručno i aktivno učestvuje u realizaciji i izradi nacrta teksta, daje uputstva i predlaže korekcije, nadgleda rad i prati implementaciju projekta po fazama
– sprovede javni uvid,
– pruži podršku eksternom timu u pripremi izveštaja sa prezentacijom Nacrta Strategije privlačenja investicija Gradskom veću grada Pančeva radi utvrđivanja i upućivanja predloga Skupštini grada Pančeva na razmatranje i usvajanje. Pored Gradonačelnika i gradske menadžerke ovaj Tim je obrazovan od zaposlenih iz Sekretarijata za privredu ekonomski razvoj.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije privlačenja investicija grada Pančeva 2019-2023. održana je u periodu od 29. maja do 17. juna 2019.godine.

Obaveza je izvršena donošenjem Strategije privlačenja investicija 2019-2023 od strane Skupštine grada Pančeva, zaključkom broj II-04-06-3/2019-4, od 12. 07.2019. godine
http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3395
1.3) Učešće u izradi i implementaciji Plana kapitalnih investicija 2018-2020, kao i godišnjih izveštaja o realizaciji
–  Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020;
– Obaveza je izvršena  donošenjem Plana kapitalnih investicija 2018-2020 od strane Skupštine grada Pančeva http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2675 , kao i uasvajanjem od strane Gradskog veća grada Pančeva Izveštaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija, infrastrukturnog opremanja i investicionog održavanja grada pančeva 2015-207, a sve na predlog Tima za reviziju Plana kapitalnih investicija, infrastrukturnog opremanja i investicionog održavanja grada Pančeva 2017-2020.  http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2981
1.4) Učešće u pripremi i implementaciji projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj
1.4.1) “Opremanje Severne poslovno-industrijska zone”
Pravni osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020, Odluka o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu i Plan kapitalnih investicija 2018-2020;
Obaveza se vrši na osnovu Odluke o budžetu za 2019. godinu putem Sekretarijata za investicije.
1.4.2) “Projekat za izgradnju gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do Severne industrijske zone, sa rekonstrukcijom crpne stanice”
–  Pravni osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020, Odluka o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu i  Plan kapitalnih investicija 2017-2020;
–  Obaveza se vrši na osnovu Odluke o budžetu za 2018. godinu putem JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo i Sekretarijata za investicije.
1.4. Sertifikacija grada Pančeva – sticanje sertifikata grada Pančeva kao grada sa povoljnim poslovnim okruženjem prema BFC SEE standardu
Pravni osnov za postupanje je Zaključak Gradskog veća broj II-05-06-14/2018-70 od 23.10.2018. godine kojim je data saglasnost da grad Pančevo pristupiti procesu recertifikacije u Programu certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi – “Buisness friendly certifikate South east Europe – BFC SEE“.
Zaključkom Gradskog veća grada Pančeva broj II-05-06-14/2019-54 od 5.9.2019. godine obrazovan je Tim za resertifikaciju grada Pančeva koji je zadužen za realizaciju aktivnosti u vezi sa resertifikacijom.

2. Praćenje stanja u oblasti privrednog razvoja
2.1. Redovne konsultacije sa predstavnicima privrede koje reprezentuje Privredni savet grada Pančeva, kao stalno, stručno i savetodavno radno telo
Osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020;
Obaveza se izvršava kroz redovne sastanke Privrednog saveta, koji se održavaju minimum na kvartalnom nivou. Sem predstavnika privrede grada Pančevu, u radu Saveta učestvuju i gradonačelnik i pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj-gradski menadžer.
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj prati i redovno ažurira statističke podatke koji se odnose na grad Pančevo i sačinjava profil Pančeva koji je dostupan na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva.
2.2. Prikupljanje stavova i potreba poslovne zajednice na teritoriji grada Pančeva
Osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020;
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj je u procesu izrade Strategije privlačenja investicija sproveo anketu za privrednike na teritoriji grada Pančeva. Anketa je bila dostupna na sajtu grada Pančeva, a dostavljena je i elektronskom poštom preduzetnicima. Rezultati ankete su korišćeni u izradi Strategije privlačenja investicija 2019-2023.
3. Ostvarivanje saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou radi unapređenja privrednog razvoja Grada
3.1. Saradnja sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Pravni osnov je Sporazumom o članstvu između grada Pančeva i „Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj“ koji je zaključen 18.09.2013. godine, na neodređeno vreme;
Zaključkom Gradskog veća grada Pančeva, grad Pančevo je 2019. godine promenio kategoriju članstva u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj i pristupio kategoriji ,,Ambasadori + Promo“. Ova kategorija članstva podrazumeva proces resertifikacije grada Pančeva i učešće u NALED-ovoj inicijativi ,,Umetnost Srbije“ posvećenoj promociji kulture i umetnosti na lokalu u 2019. godini.
Sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj predsedava Forumom stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj. Forum se bavi pitanjima od značaja za unapređenjima ekonomskog razvoja lokalnih samouprava, kao i unapređenjima rada Kancelarija za LER.

3.2. Saradnja Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i Razvojnom agencijom Vojvodine (RAV), pokrajinskim sekretarijatima Vlade APV I ministarstvima RS

3.3. Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom Južni Banat d.o.o. Pančevo, čiji je jedan od osnivača grad Pančevo
Pravni osnov za saradnju je Ugovor o osnivanju Regionalne razvojne agencije Južni Banat doo Pančevo čiji su potpisnici jedinice lokalne samouprave sa teritorije Južnog Banata i dva privredna društva;
Obaveza se izvršava kroz učešće u radu na sednicama Skupštine Agencije i kroz uspostavljanje saradnje u cilju pripreme i realizacije projekata.
3.4. Saradnja sa Stalnom konferencijom gradova i opština
Na osnovu članstva grada Pančeva u SKGO, predstavnici Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj učestvuju u radu Mreže kancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja je osnovana pri Stalnoj konferenciji gradova i opština.
U Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj se vodi i ažurira SLAP baza infrastrukturnih projekata koja sadrži projekte predviđene za finansiranje iz eksternih izvora finansiranja kao i projekte koji se finansiraju preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima a realizuju na teritoriji grada Pančeva.
3.5. Saradnja sa Razvojnim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine
Pravni osnov za postupanje je Sporazum o uspostavljanju saradnje zaključen između Razvojnog fonda APV i Grada Pančeva 10.04.2014. godine;
Cilj saradnje je približavanje i lakša realizacija Programa i javnih konkursa Fonda u oblasti privrede i poljoprivrede namenjenih fizičkim i pravnim licima sa teritorija lokalnih samouprava u APV
Obaveza se vrši preko poverenika Gradske uprave koji zainteresovanim fizičkim i pravnim licima pružaju informacije o javnim konkursima Fonda u oblasti privrede i poljoprivrede.
4. Pružanje podrške investitorima u skladu sa Zakonom o ulaganjima Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj obavlja poslova jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 5. i član 20. stav 1. Zakona o ulaganjima
4.1. Odeljenje za LER postupa po upitima potencijalnih investitora koji su zainteresovani za ulaganja u Pančevu.
Pravni osnov za postupanje je Zakon o ulaganjima;
Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj prukupljanja relevantne informacije za potrebe investitora, kao što su cena građevinskog zemljišta, mogućnost i uslovi za priključenje na komunalnu infrastrukturu, cena komunalnih priključaka, cena komunalnih usluga, podsticaji koje grad Pančevo obezbeđuje investitorima i slično i dostavlja potencijalnim investitorima.
U toku 2018. godine bilo je 32 upita potencijalnih (pretežno stranih) investitora, a do septembra 2019. godine bilo je 10 upita potencijalnih investitora koji su se obraćali Gradonačelniku ili Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj u cilju istraživanja uslova za realizaciju investicionih projekata u Pančevu. Na sve upite dat je odgovor pismeno ili su tražene informacije pružene na sastancima.
Odeljenje za LER ima obavezu da zahteve ulagača rešava u hitnom postupku, u skladu sa pravilima upravnog postupka, sa pravom prvenstva i ulagaču izda javnu ispravu, u najkraćem mogućem roku, ako ulagač blagovremeno podneo urednu i potpunu dokumentaciju.

4.2. Podrška ulaganjima
U periodu od početka 2019. godine uspešno su realizovane sve aktivnosti na završetku prve faze investicionog projekta nemačke kompanije ZF Serbia d.o.o. i uspešno su realizovane sve aktivnosti za početak gradnje druge faze njihove investicije u Pančevu. U periodu februar/mart je urađen Elaborat o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta – katastarske parcele broj 9416/25 K.O. Pančevo privrednom društvu ZF Serbia d.o.o. čime su se stekli uslovi za početa realizacije II faze investicije kompanije ZF u Pančevu. Ova faza podrazumeva ulaganja u visini od dodatnih 60.000.000 evra i zapošljavanje minimum 460 radnih mesta do 2022. godine (kumulativno sa prvom fazom to je ulaganje od 160 miliona evra i minimum 1000 radnih mesta u proizvodnji, ne računajući zaposlene u Razvojnom centru čija je izgradnja takođe planirana u drugoj fazi). U izradi Elaborata, u okviru Tima koji je formiralo Gradsko veće učestvovalo je tri članice iz Sekretarijata, a sekretar sekretarijata je operativni koordinator svih aktivnosti na realizaciji ove investicije u Pančevu.
Drugi investicioni projekat čija je realizacija započeta ove godine je investicija kompanije FIREFLY PRODUCTIONS koja je za potrebe izgradnje filmskog studija kupila po tržišnoj ceni parcelu u javnoj svojini grada Pančeva površine oko 6 hektara.

5. Promotivne aktivnosti privrednih potencijala Grada
5.1. Grad putem Odeljenja za LER učestvuje na investicionim i drugim sajmovima, formumima i prezentacijama sa ciljem predstavljanja potencijala za ulaganje u Pančevo.
Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva;
U skladu sa Zaključkom Gradskog veća grada Pančeva broj: II-05-06-15/2017-74 od 20.11.2017. godine, Gradonačelnik grada Pančeva je potpisao Sporazum o saradnji radi zajedničkog nastupa na međunarodnim sajamskim manifestacijama investicionog karaktera čiji su potpisnici Autonomna pokrajina Vojvodina, Razvojna Agencija Vojvodine d.o.o Novi Sad i gradovi sa teritorije APV. Sporazum je zaključen u cilju zajedničkog nastupa na međunarodnim sajamskim manifestacijama od značaja za prezentovanje investicionog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine, a prema Godišnjem programu manifestacija. Nosilac ukupne aktivnosti na realizaciji ovog sporazuma je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
5.2. Grad putem Odeljenja za LER izrađuje promotivni materijal za potrebe promovisanje grada kao mesta podesnog za investiranje.
Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva;
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj obezbeđuje promotivni materijal kao što su brošure, prezentacije, flajeri i drugo, za potrebe promocije investicionih potencijala grada Pančeva. U Sekretarijatu se ažuriraju ekonomski i drugi statistički podaci koji se prezentuju i nabavlja promotivni materijal prema potrebama. Elektronske verzije dokumenata su dostupne na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.
http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2014/07/2017-Investment-potentials-of-the-city-Pancevo.pdf
 http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2019/02/Pan%C4%8Devo_PPT_januar_2019.pdf
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=fG5wL97TYrw
6. Pružanje metodološke podrške u pripremi predloga intersektorskih projekata od značaja za Grad, njihovu implementaciju i održivost, kao i pripremu i sprovođenje projekata iz nadležnosti Sekretarijata
6.1) Praćenje eksternih izvora finansiranja i obaveštavanje nadležnih službi, preduzeća, ustanova o mogućnostima i pružanje metodološke podrške za pripremu projekata
– Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva , Zaključak Gradskog veća broj: II-05-06-20/2013-13 od 10.09.2013. godine o utvrđivanju jedinstvene procedure za pripremu i implementaciju intersektorskih projekata, u okviru Gradske uprave grada Pančeva, sa kojima se aplicira na konkurse domaćih i stranih izvora finansiranja;
– Obaveza se izvršava putem Odeljenja za podršku projektima i to praćenjem eksternih izvora finansiranja i obaveštavanjem nadležnih službi u Gradu Pančevu o mogućnostima apliciranja kod različitih donatora. U procesu konkurisanja Odeljenje za podršku projektima pruža metodološku podršku u pripremi projektnih aplikacija svim zainteresovanim službama Gradske uprve, javnih i javnih komunalnih preduzeća, ustanova sa teritorije grada Pančeva.
U 2018. godini potencijalni aplikanti iz javnog sektora bili su obavešteni o mogućnostima apliciranja na 82 konkursa/javna poziva domaćih i stranih izvora finansiranja. Organi Grada Pančeva, ustanove kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i JP/JPK su tokom 2018. godine aplicirali sa 214 predloga projekata radi pribavljanja dodatnih sredstava iz ekternih izvora finansiranja, od kojih je 96 odobreno za finansiranje, što je za 19 više nego u prethodnoj godini. U ovom periodu značajnija sredstva odobrena su iz domaćih izvora finansiranja.
6.2) Pružanje metodološke podrške u implementaciji projekata i učešće u timovima za implementaciju
– Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva, Zaključak Gradskog veća broj: II-05-06-20/2013-13 od 10.09.2013. godine o utvrđivanju jedinstvene procedure za pripremu i implementaciju intersektorskih projekata, u okviru Gradske uprave grada Pančeva, sa kojima se aplicira na konkurse domaćih i stranih izvora finansiranja;
– Za projekte koji su odobreni za finansiranje iz eksternih izvora, formira se tim za implementaciju projekta čija je uloga realizacija svih aktivnosti, budžeta projekta i slanje svih potrebnih izveštaja i informacija.
Kompleksni intersektorski projekti, projekti strateškog planiranja i projekti iz stranih izvora finansiranja imaju timove s predstavnicima različitih nadležnih službi GU, odnosno javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao što su Tim za implementaciju IPA projekta „Energetska efikasnost- preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu“, Tim za implementaciju IPA projekta „Uz malu pomoć prijatenja- prevencija ranog napuštanja obaveznog obrazovanja u Pančevu“, Tim za implementaciju i praćenje Strategije ravoja grada Pančeva 2014-2020, Tim za izradu Strategije privlačenja investicija grada Pančeva 2019-2023 i sl. U radu ovih intersektorskim Timova učestvuje više predstavnika sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj.
6.3) Poslovi na Projekatu „”Energetska efikasnost – preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija – Srbija“
Dva predstavnika Sekretarijata su članovi Tima za implementaciju projekta „”Energetska efikasnost – preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija – Srbija“ koji je realizovan u prethodnih 27 meseci. Cilj projekta je sprovođenje mera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na javnim objektima. Ukupna vrednost projekta je 1.353.167 evra od čega je budžet grada Pančeva 792.776 evra, a budžet opštine Rešica 560.391 evra. U okviru projekta su sprovedene mere povećanja energetske efikasnosti na objetu Hale sportova u Pančevu, a u okviru projekta su realizovane i promotivne aktivnosti na temu zaštite životne sredine. http://www.pancevo.rs/en/energy-efficiency-romania-serbia/
7. Razvoj i unapređenje ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i uređivnje radnog vremena
7.1. Uređivanje radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata
Pravni osnov za postupanje je član 20. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi. i član 33. Zakona o trgovini;
Obaveza je izvršena donošenjem Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Pančeva od strane Skupštine grada, na predlog Gradskog veća, a po nacrtu Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj.
8. Razvoj turizma na teritoriji grada Pančeva i utvrđivanje visine boravišne takse
8.1. Priprema programa i projekata u oblasti turizma
Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi, član 12. Zakona o turizmu i član 73. Zakona o ugostiteljstvu;
Obaveza je izvršena usvajanjem Strategije razvoja grada Pančevo – Strateški prioritet 11: Razvoj turizma, uključivanje turističke ponude Pančeva u ponudu Beograda http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=886.
Predstavnici Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj su bili članovi tima u okviru projekta RRAJB kojim je izrađena Sudija turistučkog potencijala Južnobanatskog okruga – akcioni plan.
8.2. Praćenje rada i programska saradnja sa Turističkom organizacijom grada Pančeva
Pravni osnov za postupanje je član 41. Zakona o turizmu;
Obaveza se izvršava u postupku pripreme i realizacije programskog budžeta grada Pančeva, analizom i pripremom formalno pravnog materijala za Gradsko veće i Skupšinu grada Pančeva u vezi sa donošenjm Programa rada i Finansijskog plana i Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije grada Pančeva, a na osnovu predloga Turističke organizacije grada Pančeva i odluka Upravnog odbora TOP.
8.3. Priprema Odluke o visini boravišne takse
Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi
Skupština grada Pančeva je donela Odluku o boravišnoj taksi (“Službeni list grada Pančeva” br. 15/10 i 20/10). Stupanjem na snagu Zakona o ugostiteljstvu (,,Službeni glasnik RS”, broj 17/19) stekli su se uslovi za izmenu Odluke, te je sačinjen Nacrt Odluke o boravišnoj taksi na osnovu člana 73. stav 1. Zakona o ugostiteljstvu i člana 5. Uredbe o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja (,,Službeni glasnik RS“ br. 47/2019 i 51/2019). Nakon usaglašavanja nacrta odluke sa drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave, Sekretarijat će organizovati javni uvid i sprovesti dalju proceduru za donošenje odluke.
8.4) Organizacija gradskih manifestacija
Pravni osnov za postupanje je član 20. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi i član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva;
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj je u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave i ustanovama tokom 2018. godine organizovao manifestacije: 9. Eko regata Tamiš,   12. Dan Dunava i 8.Novogodišnji bazar;

http://www.pancevo.rs/privreda/vii-eko-regata-tamis-pancevo/;
http://www.pancevo.rs/privreda/javni-poziv-za-ucesce-na-manifestaciji-dan-dunava/;
http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/44956/

U maju 2019. godine realizovana je manifestacija Dani Dunava, dok će 9. Novogodišnji bazar biti organizovan u decembru 2019. godine. Sredstva za njihovu realizaciju obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu.

9. Kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića
Pravni osnov za postupanje je član 17. stav 3, član 18. stav 4. i 5, član 20, član 24. i član 32. Zakona o ugostiteljstvu, član 32. Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj i član 10. Pravilnika o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Pančeva;
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, po zahtevu stranke, u upravnom postupku donosi rešenje o utvrđivanju kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj, na predlog Komisije za kategorizaciju privatnog smeštaja na teritoriji grada Pančeva.

10. Realizacija mera podrške predviđenih Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje i mera podrške privrednim i drugim subjektima na teritoriji grada Pančeva
10.1. Realizacija Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. Godinu
Pravni osnov za postupanje je član 41. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. godinu usvojen od strane Gradskog veća grada pančeva broj II -05-06-14/2019-10 od 20.02.2019.

Gradsko veće grada Pančeva, na sednici održanoj dana 20.02.2019. godine, razmatralo je Predlog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. godinu, pa je po pribavljenom pozitivnom mišljenju Saveta za zapošljavanje grada Pančeva datim Zaključkom  Saveta za zapošljavanje grada Pančeva br. II-06-06-19/201-1 od 08.02.2019. godine donelo Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. godinu; http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3194

Obaveza se izvršava putem javnih poziva koje raspisuje Gradonačelnik grada Pančeva za sledeće mere: 1. Stručna praksa, 2. Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica, 3. Studentska letnja praksa, 4.  Organizovanje sajma za zapošljavanje, 5. Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje  nastave, 5. Program za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju), 7.  Dodela subvencija  početnicima u biznisu – samozapošljavanje, 8. NIS ŠANSA i 9. Subvencije za otvaranje novih radnih mesta.  Sredstva po javnim pozivima se dodeljuju na osnovu akta koji donosi Gradonačelnik grada Pančeva po predhodno pribavljenom mišljenju Saveta za zapošljavanje grada Pančeva.
10.2. Realizacija mera podške MSPP sektoru
Pravni osnov za postupanje je Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020, Strateški prioritet 1: Unapređivanje poslovnog ambijenta Odluka o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije Pančeva za nabavku mašina i opreme (”Sl. List grada Pančeva broj 13/2017 i 16/2019).
Obaveza se izvršava raspisivanjem Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije Pančeva za kupovinu mašina i opreme prema zaključku Gradonačelnika (konkurs za 2019. godinu raspisan je 24.07.2019. godine). Sredstva po javnom konkursu dodeljuju se na osnovu akta Gradonačelnika grada Pančeva, a na predlog Komisije za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva.
11. Pružanje stručne podrške Savetu za zapošljavanje Grada i Privrednom savetu Grada
11.1. Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Privrednog saveta grada Pančeva
Pravni osnov za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva.
Obaveza se izvršava kroz sastanke Privrednog saveta.
11.2. Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Saveta za zapošljavanje grada Pančeva
Pravni osnov  za postupanje je član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva.
Obaveza se izvršava kroz sastanke Saveta za zapošljavanje grada Pančeva.
12. Rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencija – izdavanje uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanje poslova auto-taksi prevoza za period do 2006. godine.
Pravni osnov za postupanje je Zakon o opštem upravnom postupku i član 17. Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva
Uverenje o statusu preduzetnika (registrovanih pre 2006. godine) izdaje se na osnovu službenih evidencija Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, a po zahtevu stranke.

SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, SELO I RURALNI RAZVOJ

Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

– Izrada nacrta godišnjih planova, programa i materijala iz delokruga rada Odeljenja odnosno odgovarajućih planskih akata predviđenih zakonom i odlukama organa Grada Pančeva, kao i dostava podataka republičkim i pokrajinskim i organima potrebnih za donošenje i sprovođenje osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva,
– Učestvovanje u pripremi budžeta, finansijskog plana i plana javnih nabavki u delu koji se odnosi na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj,
– Praćenje realizacije ugovora, sporazuma, protokola i drugih dokumenata u kojima je jedna od strana Grad Pančeva, a koji se odnose na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj,
– prati stanje poljoprivredne infrastrukture (kanalska mreža, mreža atarskih puteva, protivgradna preventiva i dr.); prati stanje postojećih vetrozaštitnih pojaseva i podizanje novih na teritoriji grada Pančeva
– Učestvovanje u izradi nacrta i predlaganje donošenja planskih akata i dokumenata za izradu osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva,
– Učestvovanje u izradi Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike,
– Pružanje saveta i davanje informacija u vezi raspisanih javnih konkursa,
– Pružanje stručne pomoći i praćenje rada poljoprivrednika i poljoprivrednih udruženja na teritoriji Grada Pančeva,
– Praćenje stanja u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, predlaganje mera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, praćenje propisa i donošenje inicijativa za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, iniciranje, izrada nacrta i predlaganje donošenja planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva,
– Obavljanje normativno-pravnih poslova iz delokruga rada Sekretarijata, vođenje upravnog postupka i rešavanje u pravnom postupku iz nadležnosti Sekretarijata, posebno postupak u vezi promene namene poljopirvrednog zemljišta,
– Učestvovanje u radu poljočuvarske službe grada Pančeva.
– Informacije o prolećnoj setvi, pripremama za žetvu, žetvi strnih žita, jesenjoj berbi i jesenjoj setvi koje razmatra i usvaja Skupština grada Pančeva. Informacije se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Novom Sadu. Obrazac je propisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
– Praćenje stanja u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, donošenje planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva a koji se odnose na teritoriju Grada.

Treša Radonjin, pomoćnik sekretara Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj, kancelarija 306, telefon: 013/308-881, e-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs

Zorica Bogdanov, šef Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kancelarija 309b, telefon: 013/308-865 , e-mail: zorica.bogdanov@pancevo.rs

Slobodan Kojić, savetnik za normativno-pravne poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kancelarija 311, telefon: 013/308-957, e-mail: slobodan.kojic@pancevo.rs

Gordana Vidanović,savetnik za stručne poslove u oblasti poljoprivrede, kancelarija 309b, telefon: 013/308-865 , e-mail: gordana.vidanovic@pancevo.rs

Salvica Kuša Jelesijević, savetnik za stručne poslove u oblasti stočarstva, kancelarija 311, telefon: 013/308-849 , e-mail: slavica.kusa-jelesijevic@pancevo.rs

Odeljenje za poljoprivredno zemljište

– Učestvovanje u izradi finansijsko-planskih dokumenata vezanih za sredstva koja u budžet Grada pristižu po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta,
– Praćenje i učestvovanje u poslovima zaštite zemljišta, posebno zaštita od voda; praćenje stanja u vodoprivredi od interesa za Grad i predlaganje mera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti; praćenje propisa iz oblasti vodoprivrede, vanrednih situacija i pokretanje inicijative za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, pružanje pomoći Gradskom štabu za vanredne situacije u slučaju opasnosti od elementarnih nepogoda i u radu civilne zaštite,
– Pripremanje nacrta i učestvovanje u izradi programa redovnog održavanja, investicionih programa i projektno-tehničke dokumentacije kanalske mreže za odvodnjavanje na teritoriji Grada u meri i obimu i u skladu sa nadležnostima Grada,
– Prikupljanje informacija o ugroženim područjima i evidentiranje pregleda plavnih površina na teritoriji Grada uzrokovanih atmosferskim i podzemnim vodama na osnovu izveštaja sa teretna i u saradnji sa mesnim zajednicama i Gradskim štabom predlaže hitne mere,
– Praćenje i kontrolisanje projektovanje i izgradnju novih sistema i rekonstrukciju postojećih sistema i vršenje nadzora nad redovnim održavanjem postojećih sistema za odvođenje atmosferskih i poplavnih voda,
– Obavljanje elektronske obrade podataka i operativno-administrativnih poslova iz oblasti poljoprivrednog zemljišta; obavljanje tehničko-administrativnih poslova u procesu prikupljanja katastarske i druge dokumentacije za ustanovljenje baze podataka iz nadležnosti Odeljenja i učestvovanje u procesu formiranja i održavanja ove baze podataka.

 • Vladimir Santrač, savetnik za stručne poslove poljoprivrednog zemljišta, kancelarija 310, telefon: 013/308-774, e-mail: vladimir.santrac@pancevo.rs
 • Zoran Marin, viši referent za administrativne poslove za poljoprivredno zemljište, kancelarija 310, telefon: 013/308-708, e-mail: zoran.marin@pancevo.rs
 • Stevo Ljubičić, viši referent za administrativne poslove za poljoprivredno zemljište kancelarija 310, telefon: 013/308-708, e-mail: stevo.ljubicic@pancevo.rs

Odeljenje za sela i ruralni razvoj

– Izrada Programa mere podrške za sporvođenje poljoprivredene politike i politike ruralnog razvoja, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2013, 142/14, 103/15 i 101/16),
– Učestvovanje u izradi i raspodeli Agrarnog budžeta grada,
– Izrada programskih i drugih materijala iz delokruga rada Odeljenja, realizacija mera predviđene akcionim planovima i projektima za povećanje nivoa razvijenosti infrastrukture, zadrugarstva, kulturnog, socijalnog razvoja u naseljenim mestima, kao i nivoa razvoja udruženja i asocijacija stanovništva u naseljenim mestima.
– Učestvovanje u pripremi programa i izveštaja o radu Mesnih zajednica u naseljenim mestima; aktivno učestvovanje, podsticanje, podržavanje i pružanje pomoći svim subjektima na teritoriji naseljenih mesta u aktivnostima koje su predmet ruralnog razvoja.
– Pružanje podrške Mesnim zajednicama u naseljenim mestima i JKP sa teritorije naseljenih mesta u pripremi i realizaciji infrastrukturnh projekata i drugih projekata vezanih za razvojne prioritete naseljenih mesta, praćenje namenskog korišćenja sredstava i finansijskog poslovanja budžetskih korisnika u naseljenim mestima i u vezi toga predlaganje mera i aktivnosti i učestvovanje u izradi odgovarajućih izveštaja.

 • Nataša Rajkov, savetnik za pripremu projekata i planova u domenu razvoja sela i ruralnog razvoja, kancelarija 312, telefon: 013/308-945 , e-mail: natasa.rajkov@pancevo.rs
 • Jovan Majstorović, savetnik za stručne poslove u oblasti poljoprivrede, kancelarija 312, telefon: 013/308-944 , e-mail: jovan.majstorovic@pancevo.rs
 • Spasoje Leković, viši referent za operativnu podršku MZ i JKP u naseljenim mestima, kancelarija 312, telefon: 013/308-945, e-mail: spasoje.lekovic@pancevo.rs
 • Dragana Kolundžić, mlađi savetnik za podršku u pripremi i izvršenju godišnjih programa mesnih zajednica u naseljenim mestima, kancelarija 309a, telefon: 013/308-959, e-mail: dragana.kolundzic@pancevo.rs

SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

POREZI NA IMOVINU

ODELJENJE PORESKE KONTROLE – FIZIČKA LICA

Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2)pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Nepokretnostima smatraju se: zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo; stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (u daljem tekstu: objekti).

U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine. Porez na imovinu na prava na građevinskom zemljištu plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.

Obveznik poreza na imovinu na prava iz zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Obrasci prijava za porez na imovinu PPI-2 (mogu se kupiti, preuzeti sa sajta ili na uslužnom mestu broj 16 u Gradskom uslužnom centru, a obveznici:  fizička lica iste podnose:

– u dva primerka

– na uslužnim mestima br. 1, 2 i 3

Za ne podnošenje poreske prijave propisana je kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

POREZ NA IMOVINU FIZIČKIH LICA ADMINISTRIRAJU

Poreski inspektor I:

Milica Jovanov (tel. 013/308-735) -kancelarija 811, e-mail: milica.jovanov@pancevo.rs

Mirjana Paunoski (po ugovoru) (tel. 013/308-735) -kancelarija 811 e-mail: mirjana.paunoski@pancevo.rs

Poreski inspektor II:

Milenko Gajić (tel.013/ 308954) -kancelarija broj 812 e-mail: milenko.gajic@pancevo.rs

ODELJENJE PORESKE KONTROLE-PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

POREZ NA IMOVINU, KOMUNALNE TAKSE I NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ADMINISTRIRAJU

Inspektori poreske kontrole:

– Od PIB-a 100 000 000 do 103 000 000 Viorelija Bunđa (tel. 013/308-732), kancelarija: 819, e-mail: viorelija.bundja@pancevo.rs

– Od PIB-a 103 000 000 do 106 000 000 Gordana Stojkov (tel. 013/308-732), kancelarija 819, e-mail: gordana.stojkov@pancevo.rs

– Od PIB-a 106 000 000 do 109 000 000  Ružica Petrović (tel.013/ 308-954) kancelarija 812 e-mail: ruzica.petrovic@pancevo.rs

– Od PIB-a 109 000 000 do ………… Đura Krompić (tel. 013/308-790), kancelarija 819, e-mail: djura.krompic@pancevo.rs

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE

U skladu sa članom 38.st.7.tačka7. podtačka7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.gl.RS“, br. 80/02…95/18),  prijave na obrascu PPI-1, sa prilogom 1 i podprilogom uz prilog 1 i prilogom 2 podnose se elektronskim putem preko Portala LPA

KOMUNALNE TAKSE

Na osnovu čl. 9. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.gl. RS” 62/06,47/11, 93/12,99/13-dr.propis,125/14-dr.propis, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-dr.propis, 96/17-dr.propis, 89/18-dr.propis-i 95/18 dr.propis ) i čl. 39. i 98. stav. 1 Statuta grada Pančeva-prečišćen tekst (“Sl.list grada Pančeva” br. 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19), Skupština grada Pančeva, donela je Odluku o lokalnim komunalnim taksama za:

1) isticanje firme na poslovnom prostoru;

2) držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;

3) držanje sredstava za igru (“zabavne igre”);

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije korišćenje je propisano plaćanje komunalne takse.Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava i traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluga.

Lokalne komunalne takse ne plaćaju državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave i ustanove prema kojima grad Pančevo vrši prava osnivača (član 82. Zakona o lokalnoj samoupravi).

Podnošenje prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse:

Obveznik komunalne takse za isticanje firme i komunalne takse za držanje sredstava za igru – “zabavne igre” dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse Sekretarijatu , najkasnije do 30. marta u godini za koju se vrši utvrđivanje lokalne komunalne takse, odnosno u roku od 30 dana od dana početka korišćenja prava, predmeta i usluga za koje je uvedena lokalna komunalna taksa.

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru koji je u prethodnoj poslovnoj godini, ostvario prihod iznad 50.000.000 dinara, u obavezi je da do 31. jula godine za koju se vrši utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, Sekretarijatu za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva podnese porseku prijavu PP LKT sa sledećim prilozima:

– bilans uspeha izveštajne godine dostavljen nadležnom organu za statističke i druge potrebe

– obaveštenje o razvrstavanju

Prijava za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru podnosi se na obrascu PP LKT, a prijava za utvrđivanje komunalne takse za držanje sredstava za igru – „zabavne igre“ podnosi se na obrascu PP ZI. Obrasci prijava za komunalne takse mogu se preuzeti sa sajta ili i u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestu broj 16 a isti se podnose : u dva primerka, na uslužnim mestima br. 1, 2 i 3.

Ako obveznik komunalne takse ne podnese prijavu za korišćenje prava, predmeta ili usluge nadležnom organu gradske uprave grada Pančeva kazniće se za prekršaj i to:

-pravno lice u iznosu od 150.000 dinara, odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 25.000 dinara -preduzetnik u iznosu od 75.000 dinara

-fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.

Utvrđivanje lokalne komunalne takse i donošenje rešenja vrši se na osnovu podataka iz prijave, za takse za koje je obaveza podnošenja prijave propisana Odlukom Skupštine grada Pančeva o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list grada Pančeva“ br. 2/14-prečišćen tekst,6/14,29/14,4/15,38/15,32/16, 38/16, 2/17, 24/17, 29/17, 18/18, 21/18-ispravka i 34/18), podataka nadležnih državnih organa ili, na osnovu obaveštenja nadležnog sekretarijata, JP i dr. U postupku utvrđivanja visine lokalne komunalne takse, uzimaju se u obzir olakšice (umanjenja) propisane odlukom.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

 1. Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine;
 2. Naknada za korišćenje javnih površina:

– za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe , knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

– za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekata za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koju dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave

– za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i izvođenja građevinskih radova i izgradnju

Na osnovu član 60. a u vezi čl. 6. stav 1. tačka 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.gl. RS” 62/06,47/11, 93/12,99/13-dr.propis,125/14-dr.propis, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-dr.propis, 96/17-dr.propis, 89/18-dr.propis-i 95/18 dr.propis ) i čl. 39. i 98. stav. 1 Statuta grada Pančeva-prečišćen tekst (“Sl.list grada Pančeva” br. 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19), Skupština grada Pančeva, donela je Odluku o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl.list grada Pančeva” br. 34/18)

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je:

1) pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti na teritoriji Grada Pančeva koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu na teritoriji Grada Pančeva;

2) vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji Grada Pančeva.

Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine.

Obaveza nastaje danom početka korišćenja javne površine za čije je korišćenje propisano plaćanje naknade.

Obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluga

U Gradskom uslužnom centru rad sa strankama obavlja poreski kontrolor I – Danijel Živku  (tel. 013/308-924), e-mail: danijel.zivku@pancevo.rs

KAMATA

Za ne plaćene i neblagovremeno plaćene izvorne prihode lokalne samouprave obračunava se i plaća kamata – precizirana čl. 75 i 76 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ako poreski obveznik pogrešno usmeri uplatu ili ima pretplatu može podneti Zahtev za preknjižavanje ili povraćaj.

Obrazac se može preuzeti sa sajta ili u Gradskom uslužnom centru, na uslužnom mestu broj 16 a podnosi u dva primerka u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj 1, 2 i 3.

Obvezniku koji je više platio porez i podneo zahtev za povraćaj pripada pravo na kamatu po isteku roka od 30 dana od prijema zahteva za povraćaj. Ako je osnov za povraćaj poništeno ili izmenjeno ili ukinuto rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.

UVERENJA

 1. Uverenje predstavlja javnu ispravu o činjenicama o kojima državni organi vode službenu evidenciju i izdaje se saglasno podacima iz te evidencije (član 29. Zakona o opštem upravnom postupku, “Sl. glasnik RS” broj 18/16 i 95/18-dr.propis).
 2. Službena evidencija je svaka evidencija koja je ustanovljena propisima.
 3. Poresko uverenje je uverenje o knjigovodstvenom stanju na računima javnih prihoda na PIB-u i/ili jedinstvenom matičnom broju podnosioca zahteva, za koje Sekretarijat vodi službenu evidenciju.Podaci navedeni u uverenju moraju biti tačni i utvrđeni na osnovu podataka o kojima se vodi službena evidencija, s obzirom da isto predstavlja javnu ispravu i ima snagu dokaza. Suprotno ponašanje predstavlja zloupotrebu koja je kažnjiva.
 4. Podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja:Postupak za izdavanje poreskog uverenja pokreće se po zahtevu poreskog obveznika, njegovog zakonskog zastupnika, ovlašćenog predstavnika ili punomoćnika.

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja po pravilu se podnosi u pismenoj formi. Obrasci zahteva za izdavanje uverenja mogu se preuzeti sa sajta.Zahtev se podnosi u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj 1, 2 i 3.

Zahtev treba da bude podnet od ovlašćenog lica, uredno popunjen tačnim podacima i potpisan. Ako zahtev podnosi poreski obveznik, pravno lice, potpis na zahtevu mora biti overen pečatom pravnog lica. Zahtev treba da sadrži sledeće obavezne elemente: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja, naziv pravnog lica, PIB, matični broj sedište), period za koji se zahtev podnosi, naziv evidencije iz koje je potrebno dati podatke, svrhu podnošenja zahteva.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi prema Tarifi gradskih administrativnih taksi iz Odluke Skupštine grada Pančeva o gradskim administrativnim taksama („Sl.list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10,38/12,24/13,39/14,14/15,38/15, 38/16,33/17 i 34/18); Ukoliko zahtev umesto poreskog obveznika podnosi ovlašćeno lice neophodno je uz zahtev priložiti i dokaz (punomoćje), kojim se potvrđuje da je lice koje podnosi zahtev u ime pravnog lica njegov zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik.

Izdavanje poreskog uverenja: Sekretarijat izdaje poresko uverenje na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja.Poresko uverenje može primiti samo poreski obveznik, njegov zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik.

Poresko uverenje se poreskom obvezniku izdaje istog dana, a najdocnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva (član 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku).

 1. Svrhe za koje Sekretarijat vrši izdavanje uverenja podnosiocu zahteva:

Na osnovu podataka o kojima se vodi službena evidencija, a sa kojima raspolaže Sekretarijat, poreskom obvezniku se na njegov zahtev izdaje uverenje o plaćenim izvornim prihodima lokalne samouprave i to najčešće u cilju:ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidskezaštite i zaštite civilnih invalida rata

– oslobođeno plaćanja administrativne takseostvarivanje prava na umanjenje katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja

– oslobođeno plaćanja administrativne takse

– radi brisanja iz propisanog registra

-ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda

–oslobođeno plaćanja administrativne takse

-regulisanje vojne obaveze

– oslobođeno plaćanja administrativne takse -zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu

– oslobođeno plaćanja administrativne takse

-učestvovanja na tenderu

-prenos sredstava u inostranstvo sa poslovnog računa nerezidenta

-podnošenja zahteva za kredit kod banke

-dobijanja vize -ostalo

REŠENJA – POSTUPANJE PO ŽALBI

Rok za žalbu protiv rešenja Sekretarijata za poresku administraciju je 15 dana od dana prijema rešenja (član 142. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji).

Ako, povodom žalbe obveznika protiv rešenja o utvrđivanju lokalnog izvornog prihoda, nadležni inspektor oceni da se žalba može usvojiti i poresko rešenje izmeniti ili poništiti, izmeniće ili poništiti prvostepeno rešenje, ako:

 1. oceni da je žalba opravdana i da nije potrebno sprovoditi novo utvrđivanje činjenica;
 2. oceni da je sprovedeni postupak bio nepotpun, a to je moglo biti od uticaja na rešavanje u prvostepenom postupku;
 3. žalilac u žalbi iznosi nove činjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja na drugačije rešavanje upravne stvari.

U slučaju iz tačke 1) ne sprovodi se dopunski postupak pre donošenja rešenja o izmeni ili poništavanju ožalbenog rešenja, a u slučaju iz tačke 2) i 3), inspektor je dužan da sprovede dopunski postupak i posle toga donese novo rešenje.

U slučaju izmene ili poništavanja prvostepenog rešenja, koje vrši prvostepeni organ, inspektor kancelarijske kontrole je dužan da po žalbi odluči što pre, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema žalbe (član 144. stav 7. ZPPPA).

Prvostepeni organ sam postupa po žalbi obveznika ako obveznik uz žalbu dostavi validne dokaze kojima na nesumljiv način dokazuje da je visina lokalnog izvornog prihoda pogrešno utvrđena.

ODELJENJE ZA NAPLATU, PORESKO KNJIGOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE

 1. Sastavni deo naplate je – obezbeđenje naplate. Polazeći od osnovne svrhe obezbeđenja, a to je sprečavanje nastupanja štetnih posledica po sredstva budžeta za slučaj da poreski obveznik ne želi, odugovlači sa plaćanjem ili ne može da plati poreski dug o dospelosti, obezbeđenje poreskog potraživanja, pri sadašnjem nivou poreske discipline i likvidnosti poreskih obveznika, je najvažniji i najodgovorniji posao zaposlenih u sekretarijatu rapoređenih na poslovima kontrole i naplate, od presudnog značaja za konačnu naplatu poreskog potraživanja.U cilju obezbeđenja jedinstvenog postupanja, a u cilju povećanja stepena naplate izvornih prihoda, propisana je metodologija rada zaposlenih na poslovima redovne naplate poreza i sporednih poreskih davanja od direktora Republičke Poreske Uprave u periodu od 2003. do 2008. godine i ista se primenjuju i u radu lokalnih poreskih administracija, kao i sekundarne poreske obaveze kod svih poreskih obveznika i drugih poreskih dužnika – pravnih i fizičkih lica, iz člana 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
 1. Poreska uprava može, poreskom obvezniku koji nije platio porez, a koji je dospeo za plaćanje, odnosno sporedno poresko davanje u roku iz opomene, da pošalje upozorenje pisanim ili elektronskim putem, kao i SMS porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da dospelu a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja upozorenja. Ako poreski obveznik nije platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, u zakonskom roku, Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza. U rešenju se navodi osnov poreskog duga, njegov preostali neplaćeni iznos iz opomene iz člana 71. ZPPPA dostavljene poreskom obvezniku, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana donošenja rešenja, a poreski obveznik se obaveštava o svojim pravima u poistupku prinudne naplate. Rešenje o prinudnoj naplati poreza postaje izvršno danom dostavljanja. Sekretarijat ne donosi rešenje o prinudnoj naplati dugovanja ako poreski obveznik podnese zahtev za odlaganje plaćanja duga u skladu sa članom 73. i 74. ZPPPA.

Inspektori:
Inspektor naplate I : Mijalković Predrag (tel.013/308-758) -kancelarija 816, e-mail: predrag.mijalkovic@pancevo.rs

Inspektor naplate II : Miloš Belošević (tel.013/308-916) -kancelarija 817, e-mail: milos.belosevic@pancevo.rs

Poreski izvršitelj : Branimir Tasovac (tel.013/351-023) -kancelarija broj 818, e-mail: branimir.tasovac@pancevo.rs

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

Odlaganje plaćanja poreskog duga uređeno je članom 73. i 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( u daljem tekstu: Zakon).

Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga imaju svi poreski obveznici – pravna i fizička lica za sve vrste izvornih prihoda, uključujući i sporedna poreska davanja (novčane kazne za poreske prekršaje, kamate po osnovu dospelog a neplaćenog poreza, troškove postupka prinudne naplate poreza i troškove poreskoprekršajnog postupka).

Postupak za odlaganje plaćanja poreskog duga pokreće se na osnovu pismenog i obrazloženog zahteva dužnika, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje odnosno nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga može se podneti:– pre dospelosti poreskog duga za plaćanje;– posle isteka roka dospelosti, a pre izdavanja opomene za plaćanje poreskog duga;– posle izdavanja i dostavljanja opomene dužniku;– posle isteka roka za plaćanje poreskog duga iz opomene, a pre početka postupka prinudne naplate poreskog duga;– posle početka postupka prinudne naplate poreskog duga donošenjem i dostavljanjem rešenja o prinudnoj naplati;– u toku postupka prinudne naplate poreskog duga.

Dugovani porez može se odložiti u celosti ili delimično.

Odlaganje plaćanja duga može se odobriti jednokratno ili na rate, ali najduže do 60 meseci.

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate se može odobriti, ali najduže do 60 meseci uz mogućnost  korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Uslovi za odlaganje plaćanja duga propisani su Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga («Službeni glasnik RS», broj 53/2003, 61/2004 i 71/2005) – u daljem tekstu: Uredba.

Plaćanje duga može se odložiti pod uslovom da dug iznosi najmanje:1) za fizičko lice – 10% oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev;2) za preduzetnika i malo pravno lice – 5% ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;3) za srednja i velika pravna lica – 5% obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju (član 2. Uredbe).

Ako dužnik ispunjava uslove iz člana 2. Uredbe, u postupku odlučivanja po zahtevu od dužnika se pismenim zahtevom traži davanje sredstava obezbeđenja naplate (u daljem tekstu: sredstvo obezbeđenja), koja ne mogu biti manja od visine duga za čije plaćanje se traži odlaganje.

Od dužnika se, kao sredstvo obezbeđenja, može zahtevati:1. hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;2. zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;3. neopoziva bankarska garancija;4. jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;5. trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti (član 74. stav 2. Zakona). 6. menica avalirana od strane poslovne banke.

Od dužnika se može zahtevati jedno ili više sredstava obezbeđenja istovremeno.

Izuzetno od poreskog obveznikase ne zahteva ispunjenje uslova predviđenih Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga kao ni davanje navedenih sredstava obezbeđenja, ako dugovani porez po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje ovaj Sekretarijat, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja iznosi: za pravna lica i preduzetnike do 1.500.000,00 dinara odnosno za fizičko lice do 200.000,00 dinara

Zahtev u koji se unosi usaglašeno stanje duga predaje se u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj 1, 2 i 3.Uz zahtev dužnik prilaže:

1.fizičko lice – dokaze o visini prihoda (potvrdu o visini zarade, poslednji ček o isplati penzije za penzionere Republičkog fonda PIO zaposlenih, samostalnih delatnosti i zemljoradnika, potvrdu Zavoda za tržište rada o visini naknade, ako dužnik ostvaruje ovu naknadu, rešenje o utvrđivanju poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, rešenje o utvrđivanju poreza na prihode od nepokretnosti) ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se zahtev podnosi;

2 malo pravno lice i preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva – bilans uspeha sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine. Malo pravno lice podnosi i odluku o razvrstavanju izvršenom u skladu sa zakonom;

3.preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva – bilans uspeha sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine;

4.preduzetnik koji se oporezuje prema godišnjem paušalno utvrđenom neto prihodu – rešenje o utvrđivanju javnih prihoda od samostalnog obavljanja delatnosti za prethodnu godinu;

5.novoosnovano malo pravno lice – bilans uspeha za tekuću godinu sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u tekućoj godini (član 4. stav 8. Zakona o računovodstvu i reviziji), kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom;

6.novoosnovani preduzetnik – bilans uspeha za tekuću godinu sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u tekućoj godini (član 4. stav 8. Zakona o računovodstvu i reviziji);

7.novoosnovani preduzetnik koji se oporezuje prema paušalno utvrđenom oporezivom prihodu – rešenje o utvrđivanju javnih prihoda od samostalnog obavljanja delatnosti za tekuću godinu;

8.srednja i velika pravna lica, uključujući i banke i druge finansijske organizacije, berze i berzanske posrednike i organizacija za osiguranje – bilans stanja sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom;

9.novoosnovano srednje i veliko pravno lice – bilans stanja za tekuću poslovnu godinu sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u tekućoj godini, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom, a na osnovu poslovanja u periodu za koji se sastavljaju finansijski izveštaji;

Pravno lice (malo, srednje i veliko) i preduzetnik, koji obavljaju delatnosti sezonskog karaktera ili su povezana sa inostranim preduzećem čija je izveštajna godina različita od kalendarske godine – bilans stanja, odnosno bilans uspeha sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske godine, ako su od naležnog organa za poslove finansija dobila saglasnost da mogu sastavljati finansijske izveštaje za period koji je različit od kalendarske godine, a pravna lica i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

1.Pravno lice (malo, srednje i veliko) i preduzetnik koji su pre podnošenja zahteva vršili statusne promene, promene oblika organizovanja – bilans uspeha, odnosno bilans stanja sastavljen na dan donošenja odluke o statusnoj promeni, odnosno promeni oblika organizovanja, a pravna lica i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

2.Pravno lice (malo, srednje i veliko) u stečaju – bilans uspeha, odnosno bilans stanja sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine, sastavljen za period od otvaranja postupka stečaja do kraja prethodne godine, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

3.Pravno lice (malo, srednje i veliko) u stečaju nad kojim je stečaj otvoren u toku tekuće godine – bilans uspeha, odnosno bilans stanja sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u stečaju u tekućoj godini, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

4.Pravno lice (malo, srednje i veliko) nad kojim je otvoren postupak stečaja ne može podneti zahtev za odlaganje plaćanja duga nastalog do dana otvaranja postupka stečaja, pošto sva potraživanja poverilaca, uključujući i nedospela, prema stečajnom dužniku, pa i po osnovu javnih prihoda, dospevaju danom otvaranja stečaja u smislu člana 67. Zakona o stečajnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 84/04) i prijavljuju se sudu koji vodi stečajni postupak.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze iz tačke 17., poreski obveznik može da podnese najkasnije u roku od dva dana od dana dospelosti te tekuće obaveze. Kada Poreska uprava u postupku odlučivanja ne prihvati ovako podnet zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze, poreski obveznik je dužan da tu tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja akta kojim Poreska uprava odbija navedeni zahtev. Ako poreski obveznik u naloženom roku ne plati tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, smatra se da su ispunjeni uslovi da se poreski dug naplati u postupku prinudne naplate nad obveznikom u skladu sa Zakonom.

Poreski obveznik za koga je Sekretarijat po službenoj dužnosti poništio sporazum, odnosno ukinuo rešenje o odlaganju dugovanog poreza, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Ako je, u skladu sa Zakonom, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku kome je plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.

Poslove poreskog knjigovodstva obavljaju zaposlene, raspoređene na radnom mestu za poslove poreske evidencije:

Jelena Lupulov (tel.013/ 308-853), kancelarija 809, e-mail: jelena.lupulov@pancevo.rs

Eržebet Popović (tel.013/ 308-853), kancelarija 809, e-mail: erzebet.popovic@pancevo.rs

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za zajedničke poslove obavlja poslove planiranja, organizovanja i realizacije informacionih tehnologija, odnosno planiranja potrebnog aplikativnog softvera, učestvovanja u izradi projektnih zadataka i realizaciji informacionog sistema, staranja o održavanju i proširenju računarske mreže; izrađuje normativna akta iz delokruga Službe; priprema opšta i pojedinačna akta o pravima i obavezama zaposlenih u Gradskoj upravi, obavlja stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, postavljenih i izabranih lica u organima grada, kao i vođenja personalne evidencije; poslove umnožavanja materijala, poslove tekućeg i investicionog održavanja i obezbeđivanja zgrade Grada; poslove protivpožarne zaštite, poslove prevoza službenim vozilima i staranja o njihovom održavanju, poslove odbrane i operativne poslove za Centar za obaveštavanje, kao i druge poslove.

Takođe, Služba može na osnovu ugovora obavljati poslove iz svog delokruga za potrebe drugih organa i organizacija, uz naknadu. Navedeni ugovor zaključuje načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti.
U Službi za zajedničke poslove obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za unutrašnje organizacione jedinice Gradske uprave iz delokruga rada Službe utvrđenog Odlukom o Gradskoj upravi grada Pančeva kojima se obezbeđuju uslovi za rad svih unutrašnjih jedinica.

Odsek za radne odnose obavlja stručne poslove vezane za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi, gardonačelnika i zamenika gradonačelnika kao i lica koja bira ili postavlja Skupština grada odnosno postavlja Gradsko veće grada Pančeva. U Odseku se obavljaju i poslovi koji se odnose na vođenje personalne evidencije zaposlenih, poslovi koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih, odnosno na polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima, kao i poslovi izrade predloga normativno – pravnih akata iz oblasti radnih odnosa.

U organizacionim jedinicama Odeljenja za informatiku obavljaju se stručni poslovi iz oblasti informatike i automatske obrade podataka. U vezi s navedenim, Odeljenje obavlja i poslove izrade i razvoja programskih paketa za baze podataka, analizu podataka i publikacije, održavanja monitoring sistema, projektovanja informacionog sistema. Organizuje i nadgleda rad web redakcije i stara se o redovnom unapređivanju postojeće računarske mreže Gradske uprave.

U Odeljenju za pomoćne poslove obavlja se umnožavanje i tehnička obrada akata i drugih pismenih akata za potrebe Skupštine grada i njenih organa i tela, Gradskog veća i svih sekretarijata i službi Gradske uprave.
Odeljenje za tehničke poslove obavlja poslove u vezi sa korišćenjem i održavanjem zgrade i službenih prostorija i obezbeđenja drugih uslova rada za Opštinsku upravu i druge organe, obezbeđenja racionalnog korišćenja poslovnog prostora, poslove tekućeg i investicionog održavanja i obezbeđivanja poslovne zgrade, prevoz službenim vozilima i druge servisne usluge.

U Službi za zajedničke poslove vrše se i drugi poslovi Gradske uprave kojima se obezbeđuju uslovi za rad svih unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Sekretarijat za investicije obavlja i posao obezbeđivanja javnog osvetljenja. Informacije o kvarovima na javnom osvetljenju se konstatuju redovnim obilaskom terena ili prijavama građana. Građani Pančeva mogu prijaviti kvar na javnom osvetljenju na dva načina:

 1. Kao komunalni problem putem „SISTEMA 48“ i to

Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva – www.pancevo.rs

slanjem tekstualne poruke – 065/8662500

pozivom na broj 013/308948

slanjem elektronske pošte na adresu – sistem48@pancevo.rs

ličnim dolaskom na šalter br.10 u Gradski uslužni centar

 1. Popunjavanjem obrazca – formulara u Gradskom uslužnom centru.

Formular se predaje na uslužnim mestima broj 1,2 i 3.

Rokovi za intervenciju u gradu:

Veliki kvarovi značajni za funcionisanje većeg broja korisnika se otklanjaju hitnim intervencijama u periodu od 48 sati.

Zamena svetiljki i manji kvarovi se rešavaju u periodu do 10 dana, po redosledu prijave, a prema planu radova.

Stanovnici naseljenih mesta kvarove prijavljuju mesnim zajednicama i komunalnim preduzećima.

Rokovi za intervenciju u naseljenom mestu:

Veliki kvarovi značajni za funcionisanje većeg broja korisnika se otklanjaju hitnim intervencijama u periodu od 48 sati. Zamena svetiljki i manji kvarovi se rešavaju po prispeću određenog broja prijava, a prema planu radova za naseljena mesta grada Pančeva.

Prijave i zahtevi koji se ne odnose na redovno održavanje (investiciono održavanje, rekonstrukcije, dogradnje,…) moraju se planirati Gradskim budžetom i ovakvi zahtevi se ne primaju od fizičkih lica, već putem mesnih zajednica.

 

SEKRETARIJAT ZA IMOVINU

Sekretarijat za imovinu, rešavajući po pojedinačnim imovinsko pravnim zahtevima, u svemu postupa u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupu (“Sl. list SRJ”, br. 33/97, 31/01 i “Sl. Glasnik RS”, br. 30/10).

Sekretarijat za imovinu obavlja poslove koji se odnose na:

– identifikaciju, evidenciju i upis nepokretnosti na kojima Grad ima pravo svojine;

– pripremu akata u vezi raspolaganja i pribavljanja stvari u svojini Grada;

– poslove praćenja obaveza korisnika budžetskih sredstava u vezi dostavljanje podataka o imovini Grada koja im je data na upravljanje;

– utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata i formiranje građevinske parcele;

– konverziju prava korišćenja;

– zakupa zemljišta u pravo svojine, prestanak prava korišćenja zbog neprivođenja zemljišta nameni i sl.;

– sprovođenje postupka eksproprijacije- deeksproprijacije i administrativnog prenosa;

– denacionalizaciju, povraćaj zemljišta i zadružne imovine, vraćanje utrina i pašnjaka selima;

– pripremu akata kojima se bliže uređuju pitanja koja se odnose na otuđenje i davanje u zakup građeinskog zemljišta;

– poslove u vezi sprovođenja postupka davanja u zakup poslovnog, magacinskog prostora i garaža;

– stručne poslove u vezi sa prodajom stanova prema;

– rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

– poslove izrade normativnih akata iz delokruga Sekretarijata.

Identifikacija, evidencija i upis nepokretnosti na kojima Grad ima pravo svojine:

Sekretarijat za imovinu sprovodi postupak u skladu sa članom 76 i 78 Zakona o javnoj svojini Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br. 72/11) u cilju upisa javne svojine grada na nepokretnostima. Procedura upisa javne svojine grada na nepokretnostima je sledeća: Sekretarijat za imovinu pribavlja prepis lista nepokretnosti od Republičke direkcije za imovinu, Republike Srbije; pribavlja NEP obrasce od direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava kao i ostalu neophodnu dokumentaciju; pribavlja potvrde od Republičke direkcije za imovinu, Republike Srbije, propisane zakonom; dostavlja Gradskom javnom pravobranilaštvu dokumentaciju neophodnu za upis javne svojine grada na nepokretnostima; unosi validirane i upisane podatke o nepokretnostima u svojini grada u katastar nepokretnosti. Poslove oko upisa javne svojine grada, Sekretarijat za imovinu je tokom 2014. i 2015. godine radila u okviru projekta „Upravljanje imovinom 1, 2, 3, 4“, a koji je finansiran iz sredstava EU iz programa Exchange 4, Stalne konferencije gradova i opština. Tokom 2016. godine započet je proces upisa podataka u republičku bazu podataka – baza podataka Republičke direkcije za imovinu zaključno sa 2020-om godinom.

 

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Boban Đurđev,
Sekretar
Kancelarija 107
tel. 013/354-354
e-mail boban.djurdjev@pancevo.rs

Slobodan Kundaković,
pomoćnik sekretara
tel. 013/354-176
Kancelarija 102
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Sekretarijat za inspekcijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:
– poslove inspekcijskog nadzora u vezi obavljanja komunalne delatnosti na način utvrđen zakonom,  drugim propisom ili odlukom Grada,
– poslove inspekcijskog nadzora stanja komunalnih objekata, instalacija javne rasvete, vodovoda i kanalizacije, termo-mašinskih instalacija i opreme, puteva i zelenih površina, kao i pružanja komunalnih usluga,
– izdavanja naređenja uklanjanja stvari i drugih predmeta sa javnih površina,  nepropisno parkiranih, havarisanih i neregistrovanih vozila sa javnih i zelenih površina, – poslove inspekcijskog nadzora izvršavanja utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje uočenih nedostataka,
– izdavanje prekršajnog naloga za prekršaje po propisima koje donosi Skupština grada i preduzima druge mere utvrđene zakonom i drugim propisima,
– inspekcijski nadzor nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, poslove nadzora nad primenom odluka Grada i drugih propisa u oblasti saobraćaja i puteva,
– inspekcijski nadzor a nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, kao i nadzor nad primenom odluka Grada i drugih propisa u građevinskoj oblasti,
– inspekcijski nadzor sprovođenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o obrazovanju odraslih i drugih propisa, poslove neposrednog uvida u rad ustanova i zavisno od rezultata nadzora izriče mere i kontroliše njihovo izvršenje,
– inspekcijski nadzor u oblasti sporta, izvršenja određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti,  kao i rada organizacija u oblasti sporta,
– inspekcijski nadzor u okviru poslova poverenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine,  zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daje nadležni organ Grada, poslove kontrole sprovođenja mera utvrđenih odlukom o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i odlukom o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja, poslove kontrole u oblasti upravljanja otpadom, u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja, u oblasti upravljanja hemikalijama, poslove preduzimanja mera za zaštitu od buke, poslove utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti privrednih subjekata i preduzimanje mera za otklanjanje uočenih nedostataka,
– poslove sprovođenja postupka izvršenja za potrebe Gradske uprave,
– rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, – druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i aktima organa Grada.

Sekretarijat obavlja poslove sprovođenja postupka izvršenja za potrebe Gradske uprave.
Pored inspekcijskog nadzora u Sekretarijatu se obavljaju i upravno-pravni poslovi, poslovi operatera na unosu i obradi podataka, kao i administrativni i kancelarijski poslovi.

Zaposleni u Sekretarijatu obavljaju i druge poslove na osnovu zakona i podzakonskih akata, odluka, zaključaka, rešenja i drugih naloga Skupštine grada, Gradskog veća, Gradonačelnika i načelnika Gradske uprave.
U postupku inspekcijskog nadzora, inspektori vode upravni postupak i donose rešenja, vrše prinudna izvršenja donetih rešenja i podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeni privredni prestup, kao i krivične prijave za koje su ovlašćeni zakonom ili drugim propisom.

U Sekretarijatu za inspekcijske poslove u 2015. godini ukupno je u radu bilo 5059 predmeta.

Rad komunalne inspekcije je organizovan svakog radnog dana u od 6 časova do 22 časa, a rad saobraćajne i građevinske inspekcije organizovan je svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Organizovano je aktivno dežurstvo komunalnih inspektora, kako radnim danima u popodnevnim časovima tako i neradnim danima, noću, vikendom kao i na dane državnih i verskih praznika koji se po Zakonu slave neradno, kojom prilikom se obavljaju aktivnosti iz delokruga rada komunalne inspekcije.

Obaveštenja i informacije iz delokruga rada komunalne inspekcije mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948.

Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830 .
Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana.

Komunalni problem se može prijaviti putem “SISTEM 48” i to :
Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: www.pancevo.rs
slanjem tekstualne poruke: 065/866-25-00
pozivom na broj: 013/308-948
slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs
dolaskom na šalter br.10 u Gradskom uslužnom centru.

Komunalni inspektori postupaju po službenoj dužnosti vršeći inspekcijski nadzor iz okvira svojih nadležnosti.Takođe komunalni inspektori postupaju i po prijavama (zahtevima) fizičkih lica, pravnih lica i preduzetnika.

Priloženi prijave se najpre evidentiraju u knjigu primljenih prijava i potom šef odeljenja raspopređuje i daje prijave inspektoru na dalje postupanje.Inspektor koje je primio prijavu, razmatra istu i ocenjuje, da li je komunalna inspekcija nadležna za postupanje i odlučuje po istoj, pa ukoliko utvrdi da predmet nije u nadležnosti komunalne inspekcije, odbaciće prijavu zaključkom ili uputiti stranku na nadležni organ.

Ukoliko se utvrdi da je komunalna inspekcija nadležna da odlučuje u toj pravnoj stvari, prijava se razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliže reguliše oblast, uredbama, Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada Pančeva. Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može uložiti žalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja drugostepenom Organu, preko ovog Odeljenja ili direktno, u pismenoj formi.

Za rešavanje po žalbi u drugom stepenu, nadležno je Gradsko veće Grada Pančeva,

Komunalni inspektor kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica.

Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni organ (komunalni inspektor) odbacuje svojim Rešenjem.

Ako komunalni inspektor koji je doneo rešenje nađe da je žalba osnovana, postupiće u skladu sa članom 163,164,165,166 Zakona o  upravnom postupku («Sl. glasnik RS, br.18/16).

Na kraju, komunalni inspektor će postupiti u skladu sa člana 228. ZUP-a i bez odlaganja, a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti nadležnom organu za rešavanje po žalbi.

ODELJENJE KOMUNALNE INSPEKCIJE

Šef odeljenja-glavni komunalni inspektor
Milovan Ćirović
kancelarija 210
013/354-173
e-mail milovan.cirovic@pancevo.rs

ODELJENJE SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE

Šef odeljenja-glavni saobraćajni inspektor
Milan Đurić ,
kancelarija 103
013/354-172
e-mail milan.djuric@pancevo.rs

Rad saobraćajne inspekcije je organizovan svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.
Organizovano je aktivno dežurstvo odeljenja saobraćajne inspekcije, kako radnim danima u popodnevnim časovima tako i neradnim danima, noću, vikendom kao i na dane državnih i verskih praznika koji se po Zakonu slave neradno, kojom prilikom se obavljaju aktivnosti iz delokruga rada saobraćajne inspekcije.
Obaveštenja i informacije iz delokruga rada saobraćajne inspekcije mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948.
Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830 .

Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana.

Problem iz oblasti saobraćaja i puteva se može prijaviti i putem “SISTEM 48″ i to :
Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva:www.pancevo.rs
slanjem tekstualne poruke: 065/866-25-00
pozivom na broj: 013/308-948
slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs
dolaskom na šalter br.10 u Gradskom uslužnom centru

Saobraćajni inspektori postupaju po službenoj dužnosti vršeći inspekcijski nadzor iz okvira svojih nadležnosti.Takođe sabraćajni inspektori postupaju i po prijavama (zahtevima) fizičkih lica, pravnih lica i preduzetnika.

Priloženi prijave se najpre evidentiraju u knjigu primljenih prijava i potom šef odeljenja raspopređuje i daje prijave inspektoru na dalje postupanje. Inspektor koje je primio prijavu, razmatra istu i ocenjuje, da li je odeljenje saobraćajne inspekcije nadležno za postupanje i odlučuje po istoj, pa ukoliko utvrdi da predmet nije u nadležnosti odeljenja saobraćajne inspekcije odbaciće prijavu zaključkom ili uputiti stranku na nadležni organ.
Ukoliko se utvrdi da je odeljenje saobraćajne inspekcije nadležno da odlučuje u toj pravnoj stvari, prijava se razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliže reguliše oblast, uredbama,

Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada Pančeva. Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može uložiti žalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja drugostepenom Organu, preko ovog Odeljenja ili direktno, u pismenoj formi.
Za rešavanje po žalbi u drugom stepenu, nadležno je resorno Ministarstvo odnosno Gradsko veće Grada Pančeva,
Saobraćajni inspektor kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica.
Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni organ (komunalni inspektor) odbacuje svojim Rešenjem.
Ako komunalni inspektor koji je doneo rešenje nađe da je žalba osnovana, postupiće u skladu sa članom 163,164,165,166 Zakona o  upravnom postupku («Sl. glasnik RS, br.18/16).
Na kraju, saobraćajni inspektor će postupiti u skladu sa člana 228. ZUP-a i bez odlaganja, a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti nadležnom organu za rešavanje po žalbi.

PRIMER:

Saobraćajni inspektor Odeljenja saobraćajne inspekcije Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva je u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdio i zapisnikom o izvršenom uviđaju od dana 09.09.2015 godine konstatovao da na javnom putu ulice hhhhhh u Pančevu postoje oštećenja na kolovozu u vidu ulegnuća, neravnina, rupa i okrunjenog sloja asfalta koja predstavljaju opasnost po bezbednost saobraćaja.
Saobraćajni inspektor na osnovu člana 88. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) u predmetu kontrole puta čiji je upravljač J.P. “Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva” Pančevo doneo rešenje broj VIII-26-347-hhh/12 od 12.09.2012.godine kojim naređuje J.P. ”Direkciji za uređenje i izgradnju grada Pančevo” Pančevo, da otkloni nedostatke u ulici u Pančevu, a kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, s tim da investitor ima pravo žalbe protiv ovog rešenja nadležnom ministarstvu uz uplatu gradske administrativne takse od 380,00 dinara.

Prema članu 2. stav 1. tačka 50. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) upravljač javnog puta jeste javno preduzeće, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem.

Prema članu 88. stav 1. tačka 4. i 5. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) inspektor ima pravo i dužnost da proverava stanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta i pravilno održavanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehničkim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog dela puta, njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.
Prema članu 89. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) u vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobraćaja.
Upravljač puta je primio rešenje dana 17.09.2012.godine što se vidi iz uredno potpisane povratnice.
Po proteku roka od 15 dana od prijema rešenja inspektor za saobraćaj i puteve je ponovo izašao na lice mesta dana 05.10.2012. godine i zapisnički je konstatovao da je investitor u ostavljenom roku postupio po naređenju iz rešenja br. VIII-26-347-hhh/12 od 12.09.2012.godine

 

ODELJENJE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Kontakt osoba:

 • Živana Francuz, Šef odeljenja – glavni građevinski inspektor
  Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
  Kancelarija: 213
  Telefon: 013/354-175
  E-pošta: zivana.francuz@pancevo.rs

Rad građevinske inspekcije je organizovan svakog radnog dana od 7:30 – 15:30 časova.

Organizovano je aktivno dežurstvo građevinskih inspektora, kako radnim danima u popodnevnim časovima tako i neradnim danima, vikendom kao i na dane državnih i verskih praznika koji se po Zakonu slave neradno, kojom prilikom se obavljaju aktivnosti iz delokruga rada građevinske inspekcije.

Obaveštenja i informacije iz delokruga rada građevinske inspekcije mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948. Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830. Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana. Problem iz građevinske oblasti se može prijaviti i putem “SISTEM 48” i to :

 • Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/
 • slanjem tekstualne poruke: 065/866-25-00
 • pozivom na broj: 013/308-948
 • slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs
 • dolaskom na šalter br. 10 u Gradskom uslužnom centru

Građevinski inspektori postupaju po službenoj dužnosti vršeći inspekcijski nadzor iz okvira svojih nadležnosti.Takođe građevinski inspektori postupaju i po prijavama (zahtevima) fizičkih lica, pravnih lica i preduzetnika. Priloženi prijave se najpre evidentiraju u knjigu primljenih prijava i potom šef odeljenja raspopređuje i daje prijave inspektoru na dalje postupanje. Inspektor koje je primio prijavu, razmatra istu i ocenjuje, da li je građevinska inspekcija nadležna za postupanje i odlučuje po istoj, pa ukoliko utvrdi da predmet nije u nadležnosti građevinske inspekcije odbaciće prijavu zaključkom ili uputiti stranku na nadležni organ.

Ukoliko se utvrdi da je građevinska inspekcija nadležna da odlučuje u toj pravnoj stvari, prijava se razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliže reguliše oblast, uredbama, Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada Pančeva. Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može uložiti žalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja drugostepenom Organu, preko ovog Odeljenja ili direktno, u pismenoj formi.

Za rešavanje po žalbi u drugom stepenu, nadležno je resorno Ministarstvo odnosno Gradsko veće Grada Pančeva, Građevinski inspektor kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica. Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni organ ( građevinsi inspektor) odbacuje svojim Zaključkom. Ako građevinski inspektor koji je doneo rešenje nađe da je žalba osnovana, postupiće u skladu sa članom 225, 226, 227. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. list SR Jugoslavije», br. 33/97, 31/01 i ,,Sl. glasnik RS” br.30/10). Na kraju, inspektor za saobraćaj i puteve će postupiti u skladu sa člana 228. ZUP-a i bez odlaganja, a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti nadležnom organu za rešavanje po žalbi.

 

ODELJENJE ZA UPRAVNO – PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZVRŠENJA

Rukovodilac:

 • Slobodan Kundaković, pomoćnik sekretara
  Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
  Telefon: 013/354-176
  Kancelarija: 102
  e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Rad zaposlenih u Odeljenju za upravno – pravne poslove i poslove izvršenja je organizovan svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova. Obaveštenja i informacije iz delokruga rada Odeljenja za upravno-pravne poslove i poslove izvršenja mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948. Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830 . Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana.

Problem iz upravno-pravne i oblasti izvršenja se može prijaviti i putem “SISTEM 48” i to :

 • popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
 • slanjem tekstualne poruke: 065/866-2500;
 • pozivom na broj: 013/308-948;
 • slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs; i
 • dolaskom na šalter br. 10 u Gradskom uslužnom centru.

Odeljenje za upravno – pravne poslove i poslove izvršenja obavlja poslova izvršenja za potrebe Gradske uprave preko izvršitelja zaposlenih u ovom odeljenju koji po potrebi obavljaju i poslove komunalnih inspektora, organizuje vođenje upravnog postupka radu preduzimanja Zakonom propisanih mera, organizuje obavljanje poslove na izradi odluka i drugih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i pripreme predloga rešenja u upravnom postupku u drugom stepenu za Gradsko veće. Prati da li se uradno, blagovremeno i zakonito obavljaju poslovi u okviru Odeljenja i kontrolište da li se drugostepeni postupak sprovodi u skladu sa zakonskim i drugim propisima u datim rokovima.

Postupak prinudnog izvršenja i izvršenja preko drugog lica (administrativno izvršenje) sprovede izvršitelji na osnovu zaključka o dozvoli izvršenja. Zaključke o dozvoli izvršenja donosi nadležni inspektor iz oblasti u kojoj vršen inspekcijski nadzor, u kojima se konstatuje da je rešenje postalo izvršno i da se dozvoljava njegovo izvršenje. Zaključke nadležni inspektori dostavljaju Odeljenju za upravno-pravne poslove i poslove izvršenja nakon čega postupak izvršenja sprovode izvršitelji.

 

ODELJENJE PROSVETNE INSPEKCIJE

Šef odeljenja prosvetne inspekcije-prosvetni inspektor

Prosvetna inspekcija kontroliše sprovođenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o obrazovanju odraslih i propisa donetih na osnovu navedenih zakona, neposrednim uvidom u rad ustanove i zavisno od rezultata nadzora izriče mere i kontroliše njihovo izvršenje.

Prosvetna inspekcija, u okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom, vrši kontrolu:
– postupanja ustanova u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
– ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja/staratelja i zaposlenih;
– ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja/staratelja;
– obezbeđivawezaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije,nasilja, zlostavljanja,zanemarivanja i stranačkog organizovanjai delovanja u ustanovi;
– postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno Zakonu;
– ispunjenost propisanih uslova za sprovođenja ispita;
– propsane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova.

U postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, ispituje ispunjenost uslova pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme(član 30 stav 3 tačke 1i2) za početak rada i obavljanje delatnosti. Prosvetna inspekcija postupa u okviru svojih ovlašćenja u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu.

 

ODELJENJE ZA DRUGE INSPEKCIJSKE POSLOVE

Kontakt osoba:

 • Jasna Lakatoš Gombac, Šef odeljenja za druge inspekcijske poslove
  Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
  Kancelarija 103
  Telefon: 013/354-172
  E-pošta: jasna.lakatos-gombac@pancevo.rs

U oblasti sporta, sportska inspekcija vrši inspekcijski nadzor u oblasti sporta, donosi rešenja kojima nalaže izvršenje određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, nalaže donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg pojedinačnog akta i preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi, otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacije u oblasti sporta, u skladu sa zakonom i donosi rešenja o privremenoj zabrani obavljanja određene sportske aktivnosti odnosno delatnosti.Takođe pokreće postupke i preuzima mere iz nadležnosti utvrđene Zakonom.

U oblasti zaštite životne sredine, inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja nadzor u okviru poslova poverenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine i drugim propisima donetih na osnovu zakona, u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daje nadležni organ lokalne samouprave, obavlja kontrolu sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog  stanja, u oblasti upravljanja otpadom, vrši kontrolu dozvola za upravljanje otpadom, u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja, u oblasti upravljanja hemikalijama, obavlja inspekcijski nadzor i preduzima mere za zaštitu od buke u Gradu, u stambenim, zanatskim i komunalnim objektima, utvrđuje ispunjenost uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u skladu sa zakonom preduzima mere za otklanjanje uočenih nedostataka.

Rad zaposlenih u Odeljenju za druge inspekcijske poslove je organizovan svakog radnog dana od 7:30 – 15:30 časova.

Obaveštenja i informacije iz delokruga rada Odeljenju za druge inspekcijske poslove mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948. Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830. Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana. Problemi u oblasti sporta i zaštite životne sredine se može prijaviti i putem “Sistem 48” i to :

 • popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
 • slanjem tekstualne poruke: 065/866-2500;
 • pozivom na broj: 013/308-948;
 • slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs; i
 • dolaskom na šalter br. 10 u Gradskom uslužnom centru.

Izveštaj o godišnjem  radu , godišnji plan rada sekretarijata za narednu godinu mogu se videti na zvaničnoj web stranici Sekretarijata za inspekcijske poslove

KOMUNALNA MILICIJA

Poslovi komunalne milicije su:
1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: održavanje gradskog reda).

Održavanjem komunalnog reda smatra se održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

Ovlašćenja komunalne milicije su:
1) upozorenje;
2) usmeno naređenje;
3) provera identiteta;
4) dovođenje;
5) pregledanje lica i predmeta;
6) privremeno oduzimanje predmeta;
7) video nadzor;
8) upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

Pored navedenih ovlašćenja komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izreći mandatnu kaznu, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Upozorenje

Komunalni milicionar upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada. Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Usmeno naređenje

Komunalni milicionar usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije. Kad komunalna milicija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju, komunalni milicionari usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada.

Provera identiteta

Komunalni milicionari izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije. Pod istim uslovima komunalni milicionar proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije. Pre provere identiteta komunalni milicionar dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta. Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Dovođenje

Ako komunalni milicionar ne može da utvrdi identitet lica na prethodno navedeni način, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

Pregledanje lica i predmeta

Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni milicionar može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda. Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni milicionar pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni milicionar nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

Ako komunalni milicionar pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.

Privremeno oduzimanje predmeta

Komunalni milicionar privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije. Privremeno oduzete predmete komunalni milicionari dužni su da predaju nadležnom organu ili da postupaju sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa. U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.
Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionari dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Video nadzor

Kada je to potrebno radi sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije, određeni prostor i objekat može se obezbediti video nadzorom. Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.

Upotreba sredstava prinude

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad. Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje milicionarskih poslova. Sredstva za vezivanje komunalni milicionar može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne. Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.

Način primene ovlašćenja komunalne milicije

Navedena ovlašćenja komunalne milicije primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o policiji i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Saradnja sa građanima

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa Zakonom o komunalnoj miliciji i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti grada. Građani mogu komunalnoj miliciji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pismenim putem, elektronskom poštom, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna milicija pravi službenu zabelešku.

 • Radno vreme Komunalne milicije svakim danom od 07:30 – 24:00 časova.
 • Telefon za prijave od 07:30 – 15:30 časova je: 013/308-950, od 16:00 – 24:00 časova je: 065/866-2537.
 • Prijava se može predati i pismeno na šalteru 9 Gradskog Uslužnog Centra ili putem “Sistem 48”.
 • popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
 • Takođe građani svoj problem mogu prijaviti neposredno komunalnim milicionarima na terenu. Komunalna milicija je dužna da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.