SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, SELO I RURALNI RAZVOJ

Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

– Izrada nacrta godišnjih planova, programa i materijala iz delokruga rada Odeljenja odnosno odgovarajućih planskih akata predviđenih zakonom i odlukama organa Grada Pančeva, kao i dostava podataka republičkim i pokrajinskim i organima potrebnih za donošenje i sprovođenje osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva,
– Učestvovanje u pripremi budžeta, finansijskog plana i plana javnih nabavki u delu koji se odnosi na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj,
– Praćenje realizacije ugovora, sporazuma, protokola i drugih dokumenata u kojima je jedna od strana Grad Pančeva, a koji se odnose na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj,
– prati stanje poljoprivredne infrastrukture (kanalska mreža, mreža atarskih puteva, protivgradna preventiva i dr.); prati stanje postojećih vetrozaštitnih pojaseva i podizanje novih na teritoriji grada Pančeva
– Učestvovanje u izradi nacrta i predlaganje donošenja planskih akata i dokumenata za izradu osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva,
– Učestvovanje u izradi Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike,
– Pružanje saveta i davanje informacija u vezi raspisanih javnih konkursa,
– Pružanje stručne pomoći i praćenje rada poljoprivrednika i poljoprivrednih udruženja na teritoriji Grada Pančeva,
– Praćenje stanja u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, predlaganje mera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, praćenje propisa i donošenje inicijativa za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, iniciranje, izrada nacrta i predlaganje donošenja planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva,
– Obavljanje normativno-pravnih poslova iz delokruga rada Sekretarijata, vođenje upravnog postupka i rešavanje u pravnom postupku iz nadležnosti Sekretarijata, posebno postupak u vezi promene namene poljopirvrednog zemljišta,
– Učestvovanje u radu poljočuvarske službe grada Pančeva.
– Informacije o prolećnoj setvi, pripremama za žetvu, žetvi strnih žita, jesenjoj berbi i jesenjoj setvi koje razmatra i usvaja Skupština grada Pančeva. Informacije se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Novom Sadu. Obrazac je propisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
– Praćenje stanja u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, donošenje planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva a koji se odnose na teritoriju Grada.

 • Treša Radonjin,  sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj,
  kancelarija 306,
  telefon: 013/308-881,
  e-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs
 • Zorica Bogdanov, šef Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
  kancelarija 309b,
  telefon: 013/308-865 ,
  e-mail: zorica.bogdanov@pancevo.rs
 • Slobodan Kojić, savetnik za normativno-pravne poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
  kancelarija 311,
  telefon: 013/308-957,
  e-mail: slobodan.kojic@pancevo.rs
 • Gordana Vidanović,savetnik za stručne poslove u oblasti poljoprivrede,
  kancelarija 309b,
  telefon: 013/308-865 ,
  e-mail: gordana.vidanovic@pancevo.rs

Odeljenje za poljoprivredno zemljište

– Učestvovanje u izradi finansijsko-planskih dokumenata vezanih za sredstva koja u budžet Grada pristižu po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta,
– Praćenje i učestvovanje u poslovima zaštite zemljišta, posebno zaštita od voda; praćenje stanja u vodoprivredi od interesa za Grad i predlaganje mera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti; praćenje propisa iz oblasti vodoprivrede, vanrednih situacija i pokretanje inicijative za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, pružanje pomoći Gradskom štabu za vanredne situacije u slučaju opasnosti od elementarnih nepogoda i u radu civilne zaštite,
– Pripremanje nacrta i učestvovanje u izradi programa redovnog održavanja, investicionih programa i projektno-tehničke dokumentacije kanalske mreže za odvodnjavanje na teritoriji Grada u meri i obimu i u skladu sa nadležnostima Grada,
– Prikupljanje informacija o ugroženim područjima i evidentiranje pregleda plavnih površina na teritoriji Grada uzrokovanih atmosferskim i podzemnim vodama na osnovu izveštaja sa teretna i u saradnji sa mesnim zajednicama i Gradskim štabom predlaže hitne mere,
– Praćenje i kontrolisanje projektovanje i izgradnju novih sistema i rekonstrukciju postojećih sistema i vršenje nadzora nad redovnim održavanjem postojećih sistema za odvođenje atmosferskih i poplavnih voda,
– Obavljanje elektronske obrade podataka i operativno-administrativnih poslova iz oblasti poljoprivrednog zemljišta; obavljanje tehničko-administrativnih poslova u procesu prikupljanja katastarske i druge dokumentacije za ustanovljenje baze podataka iz nadležnosti Odeljenja i učestvovanje u procesu formiranja i održavanja ove baze podataka.

 • Vladimir Santrač, savetnik za stručne poslove poljoprivrednog zemljišta
  kancelarija 310,
  telefon: 013/308-774,
  e-mail: vladimir.santrac@pancevo.rs
 • Zoran Marin, viši referent za administrativne poslove za poljoprivredno zemljište
  kancelarija 310,
  telefon: 013/308-708,
  e-mail: zoran.marin@pancevo.rs
 • Stevo Ljubičić, viši referent za administrativne poslove za poljoprivredno zemljište
  kancelarija 310,
  telefon: 013/308-708,
  e-mail: stevo.ljubicic@pancevo.rs

Odeljenje za sela i ruralni razvoj

– Izrada Programa mere podrške za sporvođenje poljoprivredene politike i politike ruralnog razvoja, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2013, 142/14, 103/15 i 101/16),
– Učestvovanje u izradi i raspodeli Agrarnog budžeta grada,
– Izrada programskih i drugih materijala iz delokruga rada Odeljenja, realizacija mera predviđene akcionim planovima i projektima za povećanje nivoa razvijenosti infrastrukture, zadrugarstva, kulturnog, socijalnog razvoja u naseljenim mestima, kao i nivoa razvoja udruženja i asocijacija stanovništva u naseljenim mestima.
– Učestvovanje u pripremi programa i izveštaja o radu Mesnih zajednica u naseljenim mestima; aktivno učestvovanje, podsticanje, podržavanje i pružanje pomoći svim subjektima na teritoriji naseljenih mesta u aktivnostima koje su predmet ruralnog razvoja.
– Pružanje podrške Mesnim zajednicama u naseljenim mestima i JKP sa teritorije naseljenih mesta u pripremi i realizaciji infrastrukturnh projekata i drugih projekata vezanih za razvojne prioritete naseljenih mesta, praćenje namenskog korišćenja sredstava i finansijskog poslovanja budžetskih korisnika u naseljenim mestima i u vezi toga predlaganje mera i aktivnosti i učestvovanje u izradi odgovarajućih izveštaja.

 • Nataša Rajkov, savetnik za pripremu projekata i planova u domenu razvoja sela i ruralnog razvoja,
  kancelarija 312,
  telefon: 013/308-945 ,
  e-mail: natasa.rajkov@pancevo.rs
 • Jovan Majstorović, savetnik za stručne poslove u oblasti poljoprivrede,
  kancelarija 312,
  telefon: 013/308-944 ,
  e-mail: jovan.majstorovic@pancevo.rs
 • Spasoje Leković, viši referent za operativnu podršku MZ i JKP u naseljenim mestima,
  kancelarija 312,
  telefon: 013/308-945,
  e-mail: spasoje.lekovic@pancevo.rs
 • Dragana Kolundžić, mlađi savetnik za podršku u pripremi i izvršenju godišnjih programa mesnih zajednica u naseljenim mestima,
  kancelarija 309a,
  telefon: 013/308-959,
  e-mail: dragana.kolundzic@pancevo.rs
  .

SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

POREZI NA IMOVINU

ODELJENJE PORESKE KONTROLE – FIZIČKA LICA

Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:

 1. pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;
 2. pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica
 3. pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;
 4. pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;
 5. korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;
 6. državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;
 7. državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;
 8. državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Nepokretnostima smatraju se: zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo; stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (u daljem tekstu: objekti).

U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine. Porez na imovinu na prava na građevinskom zemljištu plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.

Obveznik poreza na imovinu na prava iz zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Obrasci prijava za porez na imovinu PPI-2 (mogu se kupiti, preuzeti sa sajta ili na uslužnom mestu broj 16 u Gradskom uslužnom centru, a obveznici:  fizička lica iste podnose:
– u dva primerka
– na uslužnim mestima br. 1, 2 i 3

Za ne podnošenje poreske prijave propisana je kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

POREZ NA IMOVINU FIZIČKIH LICA ADMINISTRIRAJU

Poreski inspektor I:

Poreski inspektor II:

ODELJENJE PORESKE KONTROLE-PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

POREZ NA IMOVINU, KOMUNALNE TAKSE I NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ADMINISTRIRAJU

Inspektori poreske kontrole:

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE

U skladu sa članom 38.st.7.tačka7. podtačka7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glasnik RS“, br. 80/02…86/19),  prijave na obrascu PPI-1, sa prilogom 1 i podprilogom uz prilog 1 i prilogom 2 podnose se elektronskim putem preko Portala LPA

KOMUNALNE TAKSE

Na osnovu čl. 9. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.gl. RS” 62/06,47/11, 93/12,99/13-dr.propis,125/14-dr.propis, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-dr.propis, 96/17-dr.propis, 89/18-dr.propis-i 95/18 dr.propis ) i čl. 39. i 98. stav. 1 Statuta grada Pančeva-prečišćen tekst (“Sl.list grada Pančeva” br. 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19), Skupština grada Pančeva, donela je Odluku o lokalnim komunalnim taksama za:

1) isticanje firme na poslovnom prostoru;
2) držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
3) držanje sredstava za igru (“zabavne igre”);

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije korišćenje je propisano plaćanje komunalne takse.Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava i traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluga.

Lokalne komunalne takse ne plaćaju državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave i ustanove prema kojima grad Pančevo vrši prava osnivača (član 82. Zakona o lokalnoj samoupravi).

Podnošenje prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse:

Obveznik komunalne takse za isticanje firme i komunalne takse za držanje sredstava za igru – “zabavne igre” dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse Sekretarijatu , najkasnije do 30. marta u godini za koju se vrši utvrđivanje lokalne komunalne takse, odnosno u roku od 30 dana od dana početka korišćenja prava, predmeta i usluga za koje je uvedena lokalna komunalna taksa.

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru koji je u prethodnoj poslovnoj godini, ostvario prihod iznad 50.000.000 dinara, u obavezi je da do 31. jula godine za koju se vrši utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, Sekretarijatu za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva podnese porseku prijavu PP LKT sa sledećim prilozima:

– bilans uspeha izveštajne godine dostavljen nadležnom organu za statističke i druge potrebe
– obaveštenje o razvrstavanju

Prijava za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru podnosi se na obrascu PP LKT, a prijava za utvrđivanje komunalne takse za držanje sredstava za igru – „zabavne igre“ podnosi se na obrascu PP ZI. Obrasci prijava za komunalne takse mogu se preuzeti sa sajta ili i u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestu broj 16 a isti se podnose : u dva primerka, na uslužnim mestima br. 1, 2 i 3.

Ako obveznik komunalne takse ne podnese prijavu za korišćenje prava, predmeta ili usluge nadležnom organu gradske uprave grada Pančeva kazniće se za prekršaj i to:

-pravno lice u iznosu od 150.000 dinara, odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 25.000 dinara

-preduzetnik u iznosu od 75.000 dinara
-fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.

Utvrđivanje lokalne komunalne takse i donošenje rešenja vrši se na osnovu podataka iz prijave, za takse za koje je obaveza podnošenja prijave propisana Odlukom Skupštine grada Pančeva o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list grada Pančeva“ br. 2/14-prečišćen tekst,6/14,29/14,4/15,38/15,32/16, 38/16, 2/17, 24/17, 29/17, 18/18, 21/18-ispravka i 34/18), podataka nadležnih državnih organa ili, na osnovu obaveštenja nadležnog sekretarijata, JP i dr. U postupku utvrđivanja visine lokalne komunalne takse, uzimaju se u obzir olakšice (umanjenja) propisane odlukom.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine;
Naknada za korišćenje javnih površina:
– za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe , knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

– za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekata za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koju dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave

– za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i izvođenja građevinskih radova i izgradnju

Na osnovu član 60. a u vezi čl. 6. stav 1. tačka 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.gl. RS” 62/06,47/11, 93/12,99/13-dr.propis,125/14-dr.propis, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-dr.propis, 96/17-dr.propis, 89/18-dr.propis-i 95/18 dr.propis ) i čl. 39. i 98. stav. 1 Statuta grada Pančeva-prečišćen tekst (“Sl.list grada Pančeva” br. 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19), Skupština grada Pančeva, donela je Odluku o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl.list grada Pančeva” br. 34/18)

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je:

1) pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti na teritoriji Grada Pančeva koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu na teritoriji Grada Pančeva;

2) vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji Grada Pančeva.

Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine. Obaveza nastaje danom početka korišćenja javne površine za čije je korišćenje propisano plaćanje naknade. Obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluga

U Gradskom uslužnom centru rad sa strankama obavlja poreski kontrolor I – Danijel Živku  (tel. 013/308-924), e-mail: danijel.zivku@pancevo.rs

KAMATA

Za ne plaćene i neblagovremeno plaćene izvorne prihode lokalne samouprave obračunava se i plaća kamata – precizirana čl. 75 i 76 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ako poreski obveznik pogrešno usmeri uplatu ili ima pretplatu može podneti Zahtev za preknjižavanje ili povraćaj. Obrazac se može preuzeti sa sajta ili u Gradskom uslužnom centru, na uslužnom mestu broj 16 a podnosi u dva primerka u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj 1, 2 i 3.

Obvezniku koji je više platio porez i podneo zahtev za povraćaj pripada pravo na kamatu po isteku roka od 30 dana od prijema zahteva za povraćaj. Ako je osnov za povraćaj poništeno ili izmenjeno ili ukinuto rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.

UVERENJA

Uverenje predstavlja javnu ispravu o činjenicama o kojima državni organi vode službenu evidenciju i izdaje se saglasno podacima iz te evidencije (član 29. Zakona o opštem upravnom postupku, “Sl. glasnik RS” broj 18/16 i 95/18-dr.propis).
Službena evidencija je svaka evidencija koja je ustanovljena propisima.
Poresko uverenje je uverenje o knjigovodstvenom stanju na računima javnih prihoda na PIB-u i/ili jedinstvenom matičnom broju podnosioca zahteva, za koje Sekretarijat vodi službenu evidenciju.Podaci navedeni u uverenju moraju biti tačni i utvrđeni na osnovu podataka o kojima se vodi službena evidencija, s obzirom da isto predstavlja javnu ispravu i ima snagu dokaza. Suprotno ponašanje predstavlja zloupotrebu koja je kažnjiva.
Podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja:Postupak za izdavanje poreskog uverenja pokreće se po zahtevu poreskog obveznika, njegovog zakonskog zastupnika, ovlašćenog predstavnika ili punomoćnika.
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja po pravilu se podnosi u pismenoj formi. Obrasci zahteva za izdavanje uverenja mogu se preuzeti sa sajta.Zahtev se podnosi u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj 1, 2 i 3.

Zahtev treba da bude podnet od ovlašćenog lica, uredno popunjen tačnim podacima i potpisan. Ako zahtev podnosi poreski obveznik, pravno lice, potpis na zahtevu mora biti overen pečatom pravnog lica. Zahtev treba da sadrži sledeće obavezne elemente: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja, naziv pravnog lica, PIB, matični broj sedište), period za koji se zahtev podnosi, naziv evidencije iz koje je potrebno dati podatke, svrhu podnošenja zahteva.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi prema Tarifi gradskih administrativnih taksi iz Odluke Skupštine grada Pančeva o gradskim administrativnim taksama („Sl.list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10,38/12,24/13,39/14,14/15,38/15, 38/16,33/17 i 34/18); Ukoliko zahtev umesto poreskog obveznika podnosi ovlašćeno lice neophodno je uz zahtev priložiti i dokaz (punomoćje), kojim se potvrđuje da je lice koje podnosi zahtev u ime pravnog lica njegov zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik.

Izdavanje poreskog uverenja: Sekretarijat izdaje poresko uverenje na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja.Poresko uverenje može primiti samo poreski obveznik, njegov zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik.

Poresko uverenje se poreskom obvezniku izdaje istog dana, a najdocnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva (član 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku).

Svrhe za koje Sekretarijat vrši izdavanje uverenja podnosiocu zahteva:
Na osnovu podataka o kojima se vodi službena evidencija, a sa kojima raspolaže Sekretarijat, poreskom obvezniku se na njegov zahtev izdaje uverenje o plaćenim izvornim prihodima lokalne samouprave i to najčešće u cilju:ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

 • oslobođeno plaćanja administrativne takseostvarivanje prava na umanjenje katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja
 • oslobođeno plaćanja administrativne takse
 • radi brisanja iz propisanog registra
 • ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda
 • oslobođeno plaćanja administrativne takse
 • regulisanje vojne obaveze
 • oslobođeno plaćanja administrativne takse -zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu
 • oslobođeno plaćanja administrativne takse
 • učestvovanja na tenderu
 • prenos sredstava u inostranstvo sa poslovnog računa nerezidenta
 • podnošenja zahteva za kredit kod banke
 • dobijanja vize -ostalo

REŠENJA – POSTUPANJE PO ŽALBI

Rok za žalbu protiv rešenja Sekretarijata za poresku administraciju je 15 dana od dana prijema rešenja (član 142. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji).

Ako, povodom žalbe obveznika protiv rešenja o utvrđivanju lokalnog izvornog prihoda, nadležni inspektor oceni da se žalba može usvojiti i poresko rešenje izmeniti ili poništiti, izmeniće ili poništiti prvostepeno rešenje, ako:

oceni da je žalba opravdana i da nije potrebno sprovoditi novo utvrđivanje činjenica;
oceni da je sprovedeni postupak bio nepotpun, a to je moglo biti od uticaja na rešavanje u prvostepenom postupku;
žalilac u žalbi iznosi nove činjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja na drugačije rešavanje upravne stvari.
U slučaju iz tačke 1) ne sprovodi se dopunski postupak pre donošenja rešenja o izmeni ili poništavanju ožalbenog rešenja, a u slučaju iz tačke 2) i 3), inspektor je dužan da sprovede dopunski postupak i posle toga donese novo rešenje.

U slučaju izmene ili poništavanja prvostepenog rešenja, koje vrši prvostepeni organ, inspektor kancelarijske kontrole je dužan da po žalbi odluči što pre, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema žalbe (član 144. stav 7. ZPPPA).

Prvostepeni organ sam postupa po žalbi obveznika ako obveznik uz žalbu dostavi validne dokaze kojima na nesumljiv način dokazuje da je visina lokalnog izvornog prihoda pogrešno utvrđena.

ODELJENJE ZA NAPLATU, PORESKO KNJIGOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE

Sastavni deo naplate je – obezbeđenje naplate. Polazeći od osnovne svrhe obezbeđenja, a to je sprečavanje nastupanja štetnih posledica po sredstva budžeta za slučaj da poreski obveznik ne želi, odugovlači sa plaćanjem ili ne može da plati poreski dug o dospelosti, obezbeđenje poreskog potraživanja, pri sadašnjem nivou poreske discipline i likvidnosti poreskih obveznika, je najvažniji i najodgovorniji posao zaposlenih u sekretarijatu rapoređenih na poslovima kontrole i naplate, od presudnog značaja za konačnu naplatu poreskog potraživanja.U cilju obezbeđenja jedinstvenog postupanja, a u cilju povećanja stepena naplate izvornih prihoda, propisana je metodologija rada zaposlenih na poslovima redovne naplate poreza i sporednih poreskih davanja od direktora Republičke Poreske Uprave u periodu od 2003. do 2008. godine i ista se primenjuju i u radu lokalnih poreskih administracija, kao i sekundarne poreske obaveze kod svih poreskih obveznika i drugih poreskih dužnika – pravnih i fizičkih lica, iz člana 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Poreska uprava može, poreskom obvezniku koji nije platio porez, a koji je dospeo za plaćanje, odnosno sporedno poresko davanje u roku iz opomene, da pošalje upozorenje pisanim ili elektronskim putem, kao i SMS porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da dospelu a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja upozorenja. Ako poreski obveznik nije platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, u zakonskom roku, Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza. U rešenju se navodi osnov poreskog duga, njegov preostali neplaćeni iznos iz opomene iz člana 71. ZPPPA dostavljene poreskom obvezniku, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana donošenja rešenja, a poreski obveznik se obaveštava o svojim pravima u poistupku prinudne naplate. Rešenje o prinudnoj naplati poreza postaje izvršno danom dostavljanja. Sekretarijat ne donosi rešenje o prinudnoj naplati dugovanja ako poreski obveznik podnese zahtev za odlaganje plaćanja duga u skladu sa članom 73. i 74. ZPPPA.

Inspektori:

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

Odlaganje plaćanja poreskog duga uređeno je članom 73. i 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon).

Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga imaju svi poreski obveznici – pravna i fizička lica za sve vrste izvornih prihoda, uključujući i sporedna poreska davanja (novčane kazne za poreske prekršaje, kamate po osnovu dospelog a neplaćenog poreza, troškove postupka prinudne naplate poreza i troškove poreskoprekršajnog postupka).

Postupak za odlaganje plaćanja poreskog duga pokreće se na osnovu pismenog i obrazloženog zahteva dužnika, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje odnosno nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga može se podneti:

– pre dospelosti poreskog duga za plaćanje;

– posle isteka roka dospelosti, a pre izdavanja opomene za plaćanje poreskog duga;

– posle izdavanja i dostavljanja opomene dužniku;

– posle isteka roka za plaćanje poreskog duga iz opomene, a pre početka postupka prinudne naplate poreskog duga;

– posle početka postupka prinudne naplate poreskog duga donošenjem i dostavljanjem rešenja o prinudnoj naplati;

– u toku postupka prinudne naplate poreskog duga.

Dugovani porez može se odložiti u celosti ili delimično.

Odlaganje plaćanja duga može se odobriti jednokratno ili na rate, ali najduže do 60 meseci.

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate se može odobriti, ali najduže do 60 meseci uz mogućnost  korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Uslovi za odlaganje plaćanja duga propisani su Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga («Službeni glasnik RS», broj 53/2003, 61/2004 i 71/2005) – u daljem tekstu: Uredba.

Plaćanje duga može se odložiti pod uslovom da dug iznosi najmanje:

1) za fizičko lice – 10% oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev;

2) za preduzetnika i malo pravno lice – 5% ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;

3) za srednja i velika pravna lica – 5% obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju (član 2. Uredbe).

Ako dužnik ispunjava uslove iz člana 2. Uredbe, u postupku odlučivanja po zahtevu od dužnika se pismenim zahtevom traži davanje sredstava obezbeđenja naplate (u daljem tekstu: sredstvo obezbeđenja), koja ne mogu biti manja od visine duga za čije plaćanje se traži odlaganje.

Od dužnika se, kao sredstvo obezbeđenja, može zahtevati:

1. hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;

2. zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;

3. neopoziva bankarska garancija;

4. jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;

5. trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti (član 74. stav 2. Zakona);

6. menica avalirana od strane poslovne banke.

Od dužnika se može zahtevati jedno ili više sredstava obezbeđenja istovremeno.

Izuzetno od poreskog obveznikase ne zahteva ispunjenje uslova predviđenih Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga kao ni davanje navedenih sredstava obezbeđenja, ako dugovani porez po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje ovaj Sekretarijat, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja iznosi: za pravna lica i preduzetnike do 1.500.000,00 dinara odnosno za fizičko lice do 200.000,00 dinara

Zahtev u koji se unosi usaglašeno stanje duga predaje se u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj 1, 2 i 3. Uz zahtev dužnik prilaže:

1.fizičko lice – dokaze o visini prihoda (potvrdu o visini zarade, poslednji ček o isplati penzije za penzionere Republičkog fonda PIO zaposlenih, samostalnih delatnosti i zemljoradnika, potvrdu Zavoda za tržište rada o visini naknade, ako dužnik ostvaruje ovu naknadu, rešenje o utvrđivanju poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, rešenje o utvrđivanju poreza na prihode od nepokretnosti) ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se zahtev podnosi;

2 malo pravno lice i preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva – bilans uspeha sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine. Malo pravno lice podnosi i odluku o razvrstavanju izvršenom u skladu sa zakonom;

3.preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva – bilans uspeha sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine;

4.preduzetnik koji se oporezuje prema godišnjem paušalno utvrđenom neto prihodu – rešenje o utvrđivanju javnih prihoda od samostalnog obavljanja delatnosti za prethodnu godinu;

5.novoosnovano malo pravno lice – bilans uspeha za tekuću godinu sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u tekućoj godini (član 4. stav 8. Zakona o računovodstvu i reviziji), kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom;

6.novoosnovani preduzetnik – bilans uspeha za tekuću godinu sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u tekućoj godini (član 4. stav 8. Zakona o računovodstvu i reviziji);

7.novoosnovani preduzetnik koji se oporezuje prema paušalno utvrđenom oporezivom prihodu – rešenje o utvrđivanju javnih prihoda od samostalnog obavljanja delatnosti za tekuću godinu;

8.srednja i velika pravna lica, uključujući i banke i druge finansijske organizacije, berze i berzanske posrednike i organizacija za osiguranje – bilans stanja sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom;

9.novoosnovano srednje i veliko pravno lice – bilans stanja za tekuću poslovnu godinu sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u tekućoj godini, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom, a na osnovu poslovanja u periodu za koji se sastavljaju finansijski izveštaji;

Pravno lice (malo, srednje i veliko) i preduzetnik, koji obavljaju delatnosti sezonskog karaktera ili su povezana sa inostranim preduzećem čija je izveštajna godina različita od kalendarske godine – bilans stanja, odnosno bilans uspeha sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske godine, ako su od naležnog organa za poslove finansija dobila saglasnost da mogu sastavljati finansijske izveštaje za period koji je različit od kalendarske godine, a pravna lica i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

1.Pravno lice (malo, srednje i veliko) i preduzetnik koji su pre podnošenja zahteva vršili statusne promene, promene oblika organizovanja – bilans uspeha, odnosno bilans stanja sastavljen na dan donošenja odluke o statusnoj promeni, odnosno promeni oblika organizovanja, a pravna lica i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

2.Pravno lice (malo, srednje i veliko) u stečaju – bilans uspeha, odnosno bilans stanja sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine, sastavljen za period od otvaranja postupka stečaja do kraja prethodne godine, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

3.Pravno lice (malo, srednje i veliko) u stečaju nad kojim je stečaj otvoren u toku tekuće godine – bilans uspeha, odnosno bilans stanja sastavljen na osnovu broja meseci poslovanja u stečaju u tekućoj godini, kao i odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonom.

4.Pravno lice (malo, srednje i veliko) nad kojim je otvoren postupak stečaja ne može podneti zahtev za odlaganje plaćanja duga nastalog do dana otvaranja postupka stečaja, pošto sva potraživanja poverilaca, uključujući i nedospela, prema stečajnom dužniku, pa i po osnovu javnih prihoda, dospevaju danom otvaranja stečaja u smislu člana 67. Zakona o stečajnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 84/04) i prijavljuju se sudu koji vodi stečajni postupak.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze iz tačke 17., poreski obveznik može da podnese najkasnije u roku od dva dana od dana dospelosti te tekuće obaveze. Kada Poreska uprava u postupku odlučivanja ne prihvati ovako podnet zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze, poreski obveznik je dužan da tu tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja akta kojim Poreska uprava odbija navedeni zahtev. Ako poreski obveznik u naloženom roku ne plati tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, smatra se da su ispunjeni uslovi da se poreski dug naplati u postupku prinudne naplate nad obveznikom u skladu sa Zakonom.

Poreski obveznik za koga je Sekretarijat po službenoj dužnosti poništio sporazum, odnosno ukinuo rešenje o odlaganju dugovanog poreza, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Ako je, u skladu sa Zakonom, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku kome je plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.

Poslove poreskog knjigovodstva obavljaju zaposlene, raspoređene na radnom mestu za poslove poreske evidencije:

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za zajedničke poslove obavlja poslove planiranja, organizovanja i realizacije informacionih tehnologija, odnosno planiranja potrebnog aplikativnog softvera, učestvovanja u izradi projektnih zadataka i realizaciji informacionog sistema, staranja o održavanju i proširenju računarske mreže; izrađuje normativna akta iz delokruga Službe; priprema opšta i pojedinačna akta o pravima i obavezama zaposlenih u Gradskoj upravi, obavlja stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, postavljenih i izabranih lica u organima grada, kao i vođenja personalne evidencije; poslove umnožavanja materijala, poslove tekućeg i investicionog održavanja i obezbeđivanja zgrade Grada; poslove protivpožarne zaštite, poslove prevoza službenim vozilima i staranja o njihovom održavanju, poslove odbrane i operativne poslove za Centar za obaveštavanje, kao i druge poslove.

Takođe, Služba može na osnovu ugovora obavljati poslove iz svog delokruga za potrebe drugih organa i organizacija, uz naknadu. Navedeni ugovor zaključuje načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti.
U Službi za zajedničke poslove obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za unutrašnje organizacione jedinice Gradske uprave iz delokruga rada Službe utvrđenog Odlukom o Gradskoj upravi grada Pančeva kojima se obezbeđuju uslovi za rad svih unutrašnjih jedinica.

Odsek za radne odnose obavlja stručne poslove vezane za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi, gardonačelnika i zamenika gradonačelnika kao i lica koja bira ili postavlja Skupština grada odnosno postavlja Gradsko veće grada Pančeva. U Odseku se obavljaju i poslovi koji se odnose na vođenje personalne evidencije zaposlenih, poslovi koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih, odnosno na polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima, kao i poslovi izrade predloga normativno – pravnih akata iz oblasti radnih odnosa.

U organizacionim jedinicama Odeljenja za informatiku obavljaju se stručni poslovi iz oblasti informatike i automatske obrade podataka. U vezi s navedenim, Odeljenje obavlja i poslove izrade i razvoja programskih paketa za baze podataka, analizu podataka i publikacije, održavanja monitoring sistema, projektovanja informacionog sistema. Organizuje i nadgleda rad web redakcije i stara se o redovnom unapređivanju postojeće računarske mreže Gradske uprave.

U Odeljenju za pomoćne poslove obavlja se umnožavanje i tehnička obrada akata i drugih pismenih akata za potrebe Skupštine grada i njenih organa i tela, Gradskog veća i svih sekretarijata i službi Gradske uprave.
Odeljenje za tehničke poslove obavlja poslove u vezi sa korišćenjem i održavanjem zgrade i službenih prostorija i obezbeđenja drugih uslova rada za Opštinsku upravu i druge organe, obezbeđenja racionalnog korišćenja poslovnog prostora, poslove tekućeg i investicionog održavanja i obezbeđivanja poslovne zgrade, prevoz službenim vozilima i druge servisne usluge.

U Službi za zajedničke poslove vrše se i drugi poslovi Gradske uprave kojima se obezbeđuju uslovi za rad svih unutrašnjih organizacionih jedinica.
.

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Sekretarijat za investicije obavlja i posao obezbeđivanja javnog osvetljenja. Informacije o kvarovima na javnom osvetljenju se konstatuju redovnim obilaskom terena ili prijavama građana. Građani Pančeva mogu prijaviti kvar na javnom osvetljenju na dva načina:

Kao komunalni problem putem „SISTEMA 48“ i to

 • Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva – www.pancevo.rs
 • slanjem tekstualne poruke – 065/8662500
 • pozivom na broj 013/308948
 • slanjem elektronske pošte na adresu – sistem48@pancevo.rs
 • ličnim dolaskom na šalter br.10 u Gradski uslužni centar
 • Popunjavanjem obrazca – formulara u Gradskom uslužnom centru.
  Formular se predaje na uslužnim mestima broj 1,2 i 3.

Rokovi za intervenciju u gradu:

Veliki kvarovi značajni za funcionisanje većeg broja korisnika se otklanjaju hitnim intervencijama u periodu od 48 sati. Zamena svetiljki i manji kvarovi se rešavaju u periodu do 10 dana, po redosledu prijave, a prema planu radova. Stanovnici naseljenih mesta kvarove prijavljuju mesnim zajednicama i komunalnim preduzećima.

Rokovi za intervenciju u naseljenom mestu:

Veliki kvarovi značajni za funcionisanje većeg broja korisnika se otklanjaju hitnim intervencijama u periodu od 48 sati. Zamena svetiljki i manji kvarovi se rešavaju po prispeću određenog broja prijava, a prema planu radova za naseljena mesta grada Pančeva.

Prijave i zahtevi koji se ne odnose na redovno održavanje (investiciono održavanje, rekonstrukcije, dogradnje,…) moraju se planirati Gradskim budžetom i ovakvi zahtevi se ne primaju od fizičkih lica, već putem mesnih zajednica.
.

SEKRETARIJAT ZA IMOVINU

Sekretarijat za imovinu, rešavajući po pojedinačnim imovinsko pravnim zahtevima, u svemu postupa u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupu (“Sl. list SRJ”, br. 33/97, 31/01 i “Sl. Glasnik RS”, br. 30/10).

Sekretarijat za imovinu obavlja poslove koji se odnose na:

 • – identifikaciju, evidenciju i upis nepokretnosti na kojima Grad ima pravo svojine;
 • – pripremu akata u vezi raspolaganja i pribavljanja stvari u svojini Grada;
 • – poslove praćenja obaveza korisnika budžetskih sredstava u vezi dostavljanje podataka o imovini Grada koja im je data na upravljanje;
 • – utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata i formiranje građevinske parcele;
 • – konverziju prava korišćenja;
 • – zakupa zemljišta u pravo svojine, prestanak prava korišćenja zbog neprivođenja zemljišta nameni i sl.;
 • – sprovođenje postupka eksproprijacije- deeksproprijacije i administrativnog prenosa;
 • – denacionalizaciju, povraćaj zemljišta i zadružne imovine, vraćanje utrina i pašnjaka selima;
 • – pripremu akata kojima se bliže uređuju pitanja koja se odnose na otuđenje i davanje u zakup građeinskog zemljišta;
 • – poslove u vezi sprovođenja postupka davanja u zakup poslovnog, magacinskog prostora i garaža;
 • – stručne poslove u vezi sa prodajom stanova prema;
 • – rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • – poslove izrade normativnih akata iz delokruga Sekretarijata.

Identifikacija, evidencija i upis nepokretnosti na kojima Grad ima pravo svojine:

Sekretarijat za imovinu sprovodi postupak u skladu sa članom 76 i 78 Zakona o javnoj svojini Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br. 72/11) u cilju upisa javne svojine grada na nepokretnostima. Procedura upisa javne svojine grada na nepokretnostima je sledeća: Sekretarijat za imovinu pribavlja prepis lista nepokretnosti od Republičke direkcije za imovinu, Republike Srbije; pribavlja NEP obrasce od direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava kao i ostalu neophodnu dokumentaciju; pribavlja potvrde od Republičke direkcije za imovinu, Republike Srbije, propisane zakonom; dostavlja Gradskom javnom pravobranilaštvu dokumentaciju neophodnu za upis javne svojine grada na nepokretnostima; unosi validirane i upisane podatke o nepokretnostima u svojini grada u katastar nepokretnosti. Poslove oko upisa javne svojine grada, Sekretarijat za imovinu je tokom 2014. i 2015. godine radila u okviru projekta „Upravljanje imovinom 1, 2, 3, 4“, a koji je finansiran iz sredstava EU iz programa Exchange 4, Stalne konferencije gradova i opština. Tokom 2016. godine započet je proces upisa podataka u republičku bazu podataka – baza podataka Republičke direkcije za imovinu zaključno sa 2020-om godinom.
.

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Boban Đurđev, Sekretar
Kancelarija 107
tel. 013/354-354
e-mail boban.djurdjev@pancevo.rs

Slobodan Kundaković, pomoćnik sekretara
tel. 013/354-176
Kancelarija 102
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Sekretarijat za inspekcijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:
– poslove inspekcijskog nadzora u vezi obavljanja komunalne delatnosti na način utvrđen zakonom,  drugim propisom ili odlukom Grada,
– poslove inspekcijskog nadzora stanja komunalnih objekata, instalacija javne rasvete, vodovoda i kanalizacije, termo-mašinskih instalacija i opreme, puteva i zelenih površina, kao i pružanja komunalnih usluga,
– izdavanja naređenja uklanjanja stvari i drugih predmeta sa javnih površina,  nepropisno parkiranih, havarisanih i neregistrovanih vozila sa javnih i zelenih površina, – poslove inspekcijskog nadzora izvršavanja utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje uočenih nedostataka,
– izdavanje prekršajnog naloga za prekršaje po propisima koje donosi Skupština grada i preduzima druge mere utvrđene zakonom i drugim propisima,
– inspekcijski nadzor nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, poslove nadzora nad primenom odluka Grada i drugih propisa u oblasti saobraćaja i puteva,
– inspekcijski nadzor a nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, kao i nadzor nad primenom odluka Grada i drugih propisa u građevinskoj oblasti,
– inspekcijski nadzor sprovođenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o obrazovanju odraslih i drugih propisa, poslove neposrednog uvida u rad ustanova i zavisno od rezultata nadzora izriče mere i kontroliše njihovo izvršenje,
– inspekcijski nadzor u oblasti sporta, izvršenja određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti,  kao i rada organizacija u oblasti sporta,
– inspekcijski nadzor u okviru poslova poverenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine,  zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daje nadležni organ Grada, poslove kontrole sprovođenja mera utvrđenih odlukom o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i odlukom o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja, poslove kontrole u oblasti upravljanja otpadom, u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja, u oblasti upravljanja hemikalijama, poslove preduzimanja mera za zaštitu od buke, poslove utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti privrednih subjekata i preduzimanje mera za otklanjanje uočenih nedostataka,
– poslove sprovođenja postupka izvršenja za potrebe Gradske uprave,
– rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, – druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i aktima organa Grada.

Sekretarijat obavlja poslove sprovođenja postupka izvršenja za potrebe Gradske uprave.
Pored inspekcijskog nadzora u Sekretarijatu se obavljaju i upravno-pravni poslovi, poslovi operatera na unosu i obradi podataka, kao i administrativni i kancelarijski poslovi.

Zaposleni u Sekretarijatu obavljaju i druge poslove na osnovu zakona i podzakonskih akata, odluka, zaključaka, rešenja i drugih naloga Skupštine grada, Gradskog veća, Gradonačelnika i načelnika Gradske uprave.
U postupku inspekcijskog nadzora, inspektori vode upravni postupak i donose rešenja, vrše prinudna izvršenja donetih rešenja i podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeni privredni prestup, kao i krivične prijave za koje su ovlašćeni zakonom ili drugim propisom.

U Sekretarijatu za inspekcijske poslove u 2015. godini ukupno je u radu bilo 5059 predmeta.

Rad komunalne inspekcije je organizovan svakog radnog dana u od 6 časova do 22 časa, a rad saobraćajne i građevinske inspekcije organizovan je svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Organizovano je aktivno dežurstvo komunalnih inspektora, kako radnim danima u popodnevnim časovima tako i neradnim danima, noću, vikendom kao i na dane državnih i verskih praznika koji se po Zakonu slave neradno, kojom prilikom se obavljaju aktivnosti iz delokruga rada komunalne inspekcije.

Obaveštenja i informacije iz delokruga rada komunalne inspekcije mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948.

Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830 .
Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana.

Komunalni problem se može prijaviti putem “SISTEM 48” i to :
Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: www.pancevo.rs
slanjem tekstualne poruke: 065/866-25-00
pozivom na broj: 013/308-948
slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs
dolaskom na šalter br.10 u Gradskom uslužnom centru.

Komunalni inspektori postupaju po službenoj dužnosti vršeći inspekcijski nadzor iz okvira svojih nadležnosti.Takođe komunalni inspektori postupaju i po prijavama (zahtevima) fizičkih lica, pravnih lica i preduzetnika.

Priloženi prijave se najpre evidentiraju u knjigu primljenih prijava i potom šef odeljenja raspopređuje i daje prijave inspektoru na dalje postupanje.Inspektor koje je primio prijavu, razmatra istu i ocenjuje, da li je komunalna inspekcija nadležna za postupanje i odlučuje po istoj, pa ukoliko utvrdi da predmet nije u nadležnosti komunalne inspekcije, odbaciće prijavu zaključkom ili uputiti stranku na nadležni organ.

Ukoliko se utvrdi da je komunalna inspekcija nadležna da odlučuje u toj pravnoj stvari, prijava se razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliže reguliše oblast, uredbama, Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada Pančeva. Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može uložiti žalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja drugostepenom Organu, preko ovog Odeljenja ili direktno, u pismenoj formi.

Za rešavanje po žalbi u drugom stepenu, nadležno je Gradsko veće Grada Pančeva,

Komunalni inspektor kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica.

Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni organ (komunalni inspektor) odbacuje svojim Rešenjem.

Ako komunalni inspektor koji je doneo rešenje nađe da je žalba osnovana, postupiće u skladu sa članom 163,164,165,166 Zakona o  upravnom postupku («Sl. glasnik RS, br.18/16).

Na kraju, komunalni inspektor će postupiti u skladu sa člana 228. ZUP-a i bez odlaganja, a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti nadležnom organu za rešavanje po žalbi.

ODELJENJE KOMUNALNE INSPEKCIJE

Šef odeljenja-glavni komunalni inspektor
Milovan Ćirović
kancelarija 210
013/354-173
e-mail milovan.cirovic@pancevo.rs

ODELJENJE SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE

Šef odeljenja-glavni saobraćajni inspektor
Milan Đurić ,
kancelarija 103
013/354-172
e-mail milan.djuric@pancevo.rs

Rad saobraćajne inspekcije je organizovan svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova. Organizovano je aktivno dežurstvo odeljenja saobraćajne inspekcije, kako radnim danima u popodnevnim časovima tako i neradnim danima, noću, vikendom kao i na dane državnih i verskih praznika koji se po Zakonu slave neradno, kojom prilikom se obavljaju aktivnosti iz delokruga rada saobraćajne inspekcije.
Obaveštenja i informacije iz delokruga rada saobraćajne inspekcije mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948.
Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830 .

Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana.

Problem iz oblasti saobraćaja i puteva se može prijaviti i putem “SISTEM 48″ i to :
Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva:www.pancevo.rs
slanjem tekstualne poruke: 065/866-25-00
pozivom na broj: 013/308-948
slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs
dolaskom na šalter br.10 u Gradskom uslužnom centru

Saobraćajni inspektori postupaju po službenoj dužnosti vršeći inspekcijski nadzor iz okvira svojih nadležnosti.Takođe sabraćajni inspektori postupaju i po prijavama (zahtevima) fizičkih lica, pravnih lica i preduzetnika.

Priloženi prijave se najpre evidentiraju u knjigu primljenih prijava i potom šef odeljenja raspopređuje i daje prijave inspektoru na dalje postupanje. Inspektor koje je primio prijavu, razmatra istu i ocenjuje, da li je odeljenje saobraćajne inspekcije nadležno za postupanje i odlučuje po istoj, pa ukoliko utvrdi da predmet nije u nadležnosti odeljenja saobraćajne inspekcije odbaciće prijavu zaključkom ili uputiti stranku na nadležni organ.
Ukoliko se utvrdi da je odeljenje saobraćajne inspekcije nadležno da odlučuje u toj pravnoj stvari, prijava se razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliže reguliše oblast, uredbama,

Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada Pančeva. Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može uložiti žalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja drugostepenom Organu, preko ovog Odeljenja ili direktno, u pismenoj formi.
Za rešavanje po žalbi u drugom stepenu, nadležno je resorno Ministarstvo odnosno Gradsko veće Grada Pančeva,
Saobraćajni inspektor kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica.
Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni organ (komunalni inspektor) odbacuje svojim Rešenjem.
Ako komunalni inspektor koji je doneo rešenje nađe da je žalba osnovana, postupiće u skladu sa članom 163,164,165,166 Zakona o  upravnom postupku («Sl. glasnik RS, br.18/16).
Na kraju, saobraćajni inspektor će postupiti u skladu sa člana 228. ZUP-a i bez odlaganja, a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti nadležnom organu za rešavanje po žalbi.

PRIMER:

Saobraćajni inspektor Odeljenja saobraćajne inspekcije Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva je u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdio i zapisnikom o izvršenom uviđaju od dana 09.09.2015 godine konstatovao da na javnom putu ulice hhhhhh u Pančevu postoje oštećenja na kolovozu u vidu ulegnuća, neravnina, rupa i okrunjenog sloja asfalta koja predstavljaju opasnost po bezbednost saobraćaja.
Saobraćajni inspektor na osnovu člana 88. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) u predmetu kontrole puta čiji je upravljač J.P. “Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva” Pančevo doneo rešenje broj VIII-26-347-hhh/12 od 12.09.2012.godine kojim naređuje J.P. ”Direkciji za uređenje i izgradnju grada Pančevo” Pančevo, da otkloni nedostatke u ulici u Pančevu, a kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, s tim da investitor ima pravo žalbe protiv ovog rešenja nadležnom ministarstvu uz uplatu gradske administrativne takse od 380,00 dinara.

Prema članu 2. stav 1. tačka 50. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) upravljač javnog puta jeste javno preduzeće, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem.

Prema članu 88. stav 1. tačka 4. i 5. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) inspektor ima pravo i dužnost da proverava stanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta i pravilno održavanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehničkim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog dela puta, njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.
Prema članu 89. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 123/07) u vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobraćaja.
Upravljač puta je primio rešenje dana 17.09.2012.godine što se vidi iz uredno potpisane povratnice.
Po proteku roka od 15 dana od prijema rešenja inspektor za saobraćaj i puteve je ponovo izašao na lice mesta dana 05.10.2012. godine i zapisnički je konstatovao da je investitor u ostavljenom roku postupio po naređenju iz rešenja br. VIII-26-347-hhh/12 od 12.09.2012.godine

ODELJENJE GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Kontakt osoba:
Živana Francuz, Šef odeljenja – glavni građevinski inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Kancelarija: 213
Telefon: 013/354-175
E-pošta: zivana.francuz@pancevo.rs

Rad građevinske inspekcije je organizovan svakog radnog dana od 7:30 – 15:30 časova.

Organizovano je aktivno dežurstvo građevinskih inspektora, kako radnim danima u popodnevnim časovima tako i neradnim danima, vikendom kao i na dane državnih i verskih praznika koji se po Zakonu slave neradno, kojom prilikom se obavljaju aktivnosti iz delokruga rada građevinske inspekcije.

Obaveštenja i informacije iz delokruga rada građevinske inspekcije mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948. Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830. Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana. Problem iz građevinske oblasti se može prijaviti i putem “SISTEM 48” i to :

Popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/
slanjem tekstualne poruke: 065/866-25-00
pozivom na broj: 013/308-948
slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs
dolaskom na šalter br. 10 u Gradskom uslužnom centru

Građevinski inspektori postupaju po službenoj dužnosti vršeći inspekcijski nadzor iz okvira svojih nadležnosti.Takođe građevinski inspektori postupaju i po prijavama (zahtevima) fizičkih lica, pravnih lica i preduzetnika. Priloženi prijave se najpre evidentiraju u knjigu primljenih prijava i potom šef odeljenja raspopređuje i daje prijave inspektoru na dalje postupanje. Inspektor koje je primio prijavu, razmatra istu i ocenjuje, da li je građevinska inspekcija nadležna za postupanje i odlučuje po istoj, pa ukoliko utvrdi da predmet nije u nadležnosti građevinske inspekcije odbaciće prijavu zaključkom ili uputiti stranku na nadležni organ.

Ukoliko se utvrdi da je građevinska inspekcija nadležna da odlučuje u toj pravnoj stvari, prijava se razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliže reguliše oblast, uredbama, Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada Pančeva. Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, može uložiti žalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zaključak). Žalba se dostavlja drugostepenom Organu, preko ovog Odeljenja ili direktno, u pismenoj formi.

Za rešavanje po žalbi u drugom stepenu, nadležno je resorno Ministarstvo odnosno Gradsko veće Grada Pančeva, Građevinski inspektor kao prvostepeni organ, ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica. Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni organ ( građevinsi inspektor) odbacuje svojim Zaključkom. Ako građevinski inspektor koji je doneo rešenje nađe da je žalba osnovana, postupiće u skladu sa članom 225, 226, 227. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. list SR Jugoslavije», br. 33/97, 31/01 i ,,Sl. glasnik RS” br.30/10). Na kraju, inspektor za saobraćaj i puteve će postupiti u skladu sa člana 228. ZUP-a i bez odlaganja, a najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti nadležnom organu za rešavanje po žalbi.

ODELJENJE ZA UPRAVNO – PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZVRŠENJA

Rukovodilac:
Slobodan Kundaković, pomoćnik sekretara
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Telefon: 013/354-176
Kancelarija: 102
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Rad zaposlenih u Odeljenju za upravno – pravne poslove i poslove izvršenja je organizovan svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova. Obaveštenja i informacije iz delokruga rada Odeljenja za upravno-pravne poslove i poslove izvršenja mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948. Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830 . Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana.

Problem iz upravno-pravne i oblasti izvršenja se može prijaviti i putem “SISTEM 48” i to :

popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
slanjem tekstualne poruke: 065/866-2500;
pozivom na broj: 013/308-948;
slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs; i
dolaskom na šalter br. 10 u Gradskom uslužnom centru.

Odeljenje za upravno – pravne poslove i poslove izvršenja obavlja poslova izvršenja za potrebe Gradske uprave preko izvršitelja zaposlenih u ovom odeljenju koji po potrebi obavljaju i poslove komunalnih inspektora, organizuje vođenje upravnog postupka radu preduzimanja Zakonom propisanih mera, organizuje obavljanje poslove na izradi odluka i drugih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i pripreme predloga rešenja u upravnom postupku u drugom stepenu za Gradsko veće. Prati da li se uradno, blagovremeno i zakonito obavljaju poslovi u okviru Odeljenja i kontrolište da li se drugostepeni postupak sprovodi u skladu sa zakonskim i drugim propisima u datim rokovima.

Postupak prinudnog izvršenja i izvršenja preko drugog lica (administrativno izvršenje) sprovede izvršitelji na osnovu zaključka o dozvoli izvršenja. Zaključke o dozvoli izvršenja donosi nadležni inspektor iz oblasti u kojoj vršen inspekcijski nadzor, u kojima se konstatuje da je rešenje postalo izvršno i da se dozvoljava njegovo izvršenje. Zaključke nadležni inspektori dostavljaju Odeljenju za upravno-pravne poslove i poslove izvršenja nakon čega postupak izvršenja sprovode izvršitelji.

ODELJENJE PROSVETNE INSPEKCIJE

Šef odeljenja prosvetne inspekcije-prosvetni inspektor

Prosvetna inspekcija kontroliše sprovođenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o obrazovanju odraslih i propisa donetih na osnovu navedenih zakona, neposrednim uvidom u rad ustanove i zavisno od rezultata nadzora izriče mere i kontroliše njihovo izvršenje.

Prosvetna inspekcija, u okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom, vrši kontrolu:
– postupanja ustanova u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
– ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja/staratelja i zaposlenih;
– ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja/staratelja;
– obezbeđivawezaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije,nasilja, zlostavljanja,zanemarivanja i stranačkog organizovanjai delovanja u ustanovi;
– postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno Zakonu;
– ispunjenost propisanih uslova za sprovođenja ispita;
– propsane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova.

U postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, ispituje ispunjenost uslova pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme(član 30 stav 3 tačke 1i2) za početak rada i obavljanje delatnosti. Prosvetna inspekcija postupa u okviru svojih ovlašćenja u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu.

ODELJENJE ZA DRUGE INSPEKCIJSKE POSLOVE

Kontakt osoba:

Jasna Lakatoš Gombac, Šef odeljenja za druge inspekcijske poslove
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Kancelarija 103
Telefon: 013/354-172
E-pošta: jasna.lakatos-gombac@pancevo.rs

U oblasti sporta, sportska inspekcija vrši inspekcijski nadzor u oblasti sporta, donosi rešenja kojima nalaže izvršenje određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, nalaže donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg pojedinačnog akta i preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi, otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacije u oblasti sporta, u skladu sa zakonom i donosi rešenja o privremenoj zabrani obavljanja određene sportske aktivnosti odnosno delatnosti.Takođe pokreće postupke i preuzima mere iz nadležnosti utvrđene Zakonom.

U oblasti zaštite životne sredine, inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja nadzor u okviru poslova poverenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine i drugim propisima donetih na osnovu zakona, u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daje nadležni organ lokalne samouprave, obavlja kontrolu sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog  stanja, u oblasti upravljanja otpadom, vrši kontrolu dozvola za upravljanje otpadom, u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja, u oblasti upravljanja hemikalijama, obavlja inspekcijski nadzor i preduzima mere za zaštitu od buke u Gradu, u stambenim, zanatskim i komunalnim objektima, utvrđuje ispunjenost uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u skladu sa zakonom preduzima mere za otklanjanje uočenih nedostataka.

Rad zaposlenih u Odeljenju za druge inspekcijske poslove je organizovan svakog radnog dana od 7:30 – 15:30 časova.

Obaveštenja i informacije iz delokruga rada Odeljenju za druge inspekcijske poslove mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon uslužnog centra Gradske uprave Pančeva broj 013/308-948. Prijave građana mogu se podneti pismenim putem svakog radnog dana preko uslužnog centra i pisarnice Gradske uprave ili putem pošte, usmenim putem telefonom ili lično odnosno za dane vikenda na telefon Gradske uprave Pančeva broj 013/308-830. Građani mogu dobiti bliže informacije iz delokruga rada Sekretarijata i interesovati se za tok postupka po prijavi svakog radnog dana. Problemi u oblasti sporta i zaštite životne sredine se može prijaviti i putem “Sistem 48” i to :

popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
slanjem tekstualne poruke: 065/866-2500;
pozivom na broj: 013/308-948;
slanjem elektronske pošte na adresu: sistem48@pancevo.rs; i
dolaskom na šalter br. 10 u Gradskom uslužnom centru.

Izveštaj o godišnjem  radu , godišnji plan rada sekretarijata za narednu godinu mogu se videti na zvaničnoj web stranici Sekretarijata za inspekcijske poslove

KOMUNALNA MILICIJA

Poslovi komunalne milicije su:
1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: održavanje gradskog reda).

Održavanjem komunalnog reda smatra se održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

Ovlašćenja komunalne milicije su:
1) upozorenje;
2) usmeno naređenje;
3) provera identiteta;
4) dovođenje;
5) pregledanje lica i predmeta;
6) privremeno oduzimanje predmeta;
7) video nadzor;
8) upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

Pored navedenih ovlašćenja komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izreći mandatnu kaznu, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Upozorenje

Komunalni milicionar upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada. Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Usmeno naređenje

Komunalni milicionar usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije. Kad komunalna milicija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju, komunalni milicionari usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada.

Provera identiteta

Komunalni milicionari izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije. Pod istim uslovima komunalni milicionar proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije. Pre provere identiteta komunalni milicionar dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta. Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Dovođenje

Ako komunalni milicionar ne može da utvrdi identitet lica na prethodno navedeni način, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

Pregledanje lica i predmeta

Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni milicionar može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda. Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni milicionar pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni milicionar nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

Ako komunalni milicionar pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.

Privremeno oduzimanje predmeta

Komunalni milicionar privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije. Privremeno oduzete predmete komunalni milicionari dužni su da predaju nadležnom organu ili da postupaju sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa. U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.
Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionari dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Video nadzor

Kada je to potrebno radi sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije, određeni prostor i objekat može se obezbediti video nadzorom. Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.

Upotreba sredstava prinude

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad. Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje milicionarskih poslova. Sredstva za vezivanje komunalni milicionar može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne. Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.

Način primene ovlašćenja komunalne milicije

Navedena ovlašćenja komunalne milicije primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o policiji i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Saradnja sa građanima

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa Zakonom o komunalnoj miliciji i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti grada. Građani mogu komunalnoj miliciji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pismenim putem, elektronskom poštom, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna milicija pravi službenu zabelešku.

Radno vreme Komunalne milicije svakim danom od 07:30 – 24:00 časova.
Telefon za prijave od 07:30 – 15:30 časova je: 013/308-950, od 16:00 – 24:00 časova je: 065/866-2537.
Prijava se može predati i pismeno na šalteru 9 Gradskog Uslužnog Centra ili putem “Sistem 48”.
popunjavanjem formulara na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;

Takođe građani svoj problem mogu prijaviti neposredno komunalnim milicionarima na terenu. Komunalna milicija je dužna da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.