Потребна документација за остваривање права, када захтев подноси мајка:

1. Када захтев подноси мајка:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
  фотокопија личне карте мајке
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да мајка није лишена родитељског права и да се брине о детету
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Прибавља орган по службеној дужности:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • пријаву пребивалишта за сву децу

2. Када је мајка страни држављанин, па захтев подноси отац:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
  фотокопија личне карте оца
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да отац није лишен родитељског права и да се брине о детету
 • доказ да је мајка страни држављанин
 • доказ да мајка има статус стлно насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије
 • доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета
 • уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвoјeње, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
 • доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Наведени документи морају бити издати у складу са правилима утврђеним за признавање страних јавних исправа-преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE“)

Прибавља орган по службеној дужности:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • пријаву пребивалишта за сву децу

Документи:

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева. Све информације за остваривање права могу се добити телефон 013/308-743 или у канцеларији 203 код Кристиане Станојчић.

Више информација погледајте на страници сајта Родитељски додатак.