Остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, као и обрачун накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (у даљем тексту: накнада зараде, односно накнада плате) врши се на основу поднетог захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 39. Закона о финансијској подршци породици са децом (права утврђена овим законом остварују се по прописима о општем управном поступку), ако овим законом није другачије одређено.

Захтев можете преузети овде.

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 207 код Разуменке Словић или на број телефона 013/ 308-872.
Више информација можете погледати на страници Породиље.