Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-107/2018 od 25.06.2018.godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u VI kampanja na sledećim lokacijama:
– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
– kupalište u Ivanovu
– jezero u Kačarevu.
U Završnom Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda za 2018.godinu na kupalištima na reci: Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-338/13-2018 od 01.10.2018. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, u šest kampanja utvrđeno je sledeće: da voda na kupalištima na reci Tamiš nije bila rizična po zdravlje ljudi i mogla se koristiti za kupanje i rekreaciju. Voda na kupalištima na reci Dunav je bila rizična u 33,33% za kupanje i rekreaciju. Voda na reci Ponjavica je bila rizična po zdravlje ljudi u jednom uzorku na kupalištu u Omoljici i jednom uzorku na kupalištu u Banatskom Brestovcu. Na kupalištu u Ivanovu voda je bila rizična na dva uzorka i nije bila za kupanje i rekreacijuju. Svi uzorci vode kupališta u Kačarevu zadovoljavali su preporuke za zdravstveno bezbedno korišćenje u svrhu kupanja i rekreacije.