Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-102/2019 od 02.07.2019. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u I kampanja na sledećim lokacijama:
– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
– kupalište u Ivanovu
– jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 11.09.2019. godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-384/15-2019 od 17.09.2019. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće:

– Kupalište reke Tamiš u Pančevu, Glogonju i Jabuci, reke Dunav (levo i desno od špica) kao i kupalište jezera u Kačarevu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

– Kupališta reke Ponjavica u Omoljici i Banatskom Brestovcu i u Ivanovu mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju.
Pojedini parametri čije su vrednosti iznad MDK na ovim kupalištima ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ova kupališta koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti.

Rezultati o kvalitetu površinskih voda za grad Pančevo – VI kampanja