Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: br. XI-13-404- 102/2019 od 02.07.2019. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 28.08.2019.godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu, br: 01-384/14-2019 od 02.09.2019. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je sledeće:

Kupališta reke Tamiš u Pančevu, Jabuci i Glogonju, Dunav – Bela stena levo i desno od špica, kupalište u Ivanovu i Banatskom Brestovcu i jezero Kačarevo MOGU KORISTITI U SVRHU KUPANJA I REKREACIJE.

Kupalište u Banatskom Brestovcu MOŽE SE KORISTITI U SVRHU KUPANJA I REKREACIJE. Parametri koji su iznad MDK za III klasu ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ovo kupalište koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti u vodi.

Kupalište u Omoljici  NE MOŽE se koristiti za kupanje i rekreaciju zbog neadekvatnih mikrobioloških parametara.

Rezultati o kvalitetu površinskih voda grada Pančeva – V kampanja