Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-102/2019 od 02.07.2019. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju  u I kampanja na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš  –  kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica  – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje  površinskih voda  izvršeno je 14.08.2019. godine. U  Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-384/13-2019 od 20.08.2019. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće:

Kupalište reke Tamiš u Pančevu, Glogonju i Jabuci, reke Dunav (levo i desno od špica) kupalište u Ivanovu kao i kupalište jezera u Kačarevu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Pojedini parametri čije su vrednosti iznad MDK na ovim kupalištima ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ova kupališta koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti.

Kupališta reke Ponjavica u Omoljici i Banatskom Brestovcu ne mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju zbog neadekvatnih mikrobioloških parametara.

Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je za 28.08.2019.godine.

Rezultati o kvalitetu površinskih voda grada Pančeva IV kampanja