На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-102/2019 од 02.07.2019. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију  у I кампања на следећим локацијама:

– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Узорковање  површинских вода  извршено је 14.08.2019. године. У  Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-384/13-2019 од 20.08.2019. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

Купалиште реке Тамиш у Панчеву, Глогоњу и Јабуци, реке Дунав (лево и десно од шпица) купалиште у Иванову као и купалиште језера у Качареву могу се користити у сврху купања и рекреације. Поједини параметри чије су вредности изнад МДК на овим купалиштима не представљају ризик по здравље људи који ова купалишта користе за рекреацију и спортске активности.

Купалишта реке Поњавица у Омољици и Банатском Брестовцу не могу се користити за купање и рекреацију због неадекватних микробиолошких параметара.

Наредно узорковање површинских вода предвиђено је за 28.08.2019.године.

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева IV кампања