Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-102/2019 od 02.07.2019. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u I kampanje na sledećim lokacijama:

  • reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
  • reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
  • Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
  • kupalište u Ivanovu i
  • jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 17. i 24.07.2019. godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-384/10-2019 od 24.07.2019. godine, i Izveštaja o ispitivanju vode br. V4218 od 25.07.2019. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće:

  • Kupalište reke Tamiš u Pančevu i Glogonju, reke Dunav (levo i desno od špica) i reke Ponjavice na kupalištu u Omoljici i Banatskom Brestovcu, kupalište u Ivanovu kao i kupalište jezera u Kačarevu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Pojedini parametri čije su vrednosti iznad MDK na ovim kupalištima ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ova kupališta koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti.
  • Kupalište reke Tamiš u Jabuci ne može se koristiti za kupanje i rekreaciju zbog neadekvatnih mikrobioloških parametara.

Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je za 31.07.2019. godine.

U priloženom dokumentu možete pročitati detaljnije informatije o rezultatima kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Pančeva – II kampanja 2019. godine: