Захтев за измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења