Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова