Захтев за издавање одобрења за постављање мобилијара спортског карактера и изјава