Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела