Porez – dokumenta

//Porez – dokumenta
Porez – dokumenta2018-01-28T21:22:58+00:00

 

Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe169.3 KB711
Prijava PP-EKO PRIHOD72.9 KB535
Prijava PP-EKO70.1 KB1171
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB684
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB365
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB678
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)318.0 KB835
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu437.3 KB683
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu519.4 KB1118
PPI-1 (Prilog 1)321.8 KB1000
PPI-1 (Prilog 2)322.3 KB544
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA160.8 KB1670
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA162.2 KB1148
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1061
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1155
Zahtev - Molba68.3 KB683
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola219.7 KB378
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Terenska kontrola214.2 KB365
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB443
Zahtev za promenu lozinke PORTAL Poreske administracije274.1 KB101
Inspekcijski nadzor: Plan Inspekcijskog Nadzora 2018383.2 KB65

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.68/14)300.0 KB475
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB492
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB417
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB464
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.101/17)326.7 KB364
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB514
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.30/18)789.1 KB516
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.21/18)1.2 MB824
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB607
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB335
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB477
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika275.1 KB295
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB67
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB82

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB378
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB407
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB383
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB435
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB392
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB357
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB392
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB392
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB343
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB388
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB436
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB371
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB403
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB372
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB376
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB447
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB435
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB343
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB344
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB331
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB437
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB323
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB358
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB361
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB341
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB368
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB337
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB335
20130912 430 335 2013138.9 KB274
20130912 430 335 2013 2138.9 KB282
20130912 430 335 2013 3138.9 KB265
20130912 430 433 2013131.5 KB315
20130912 430 433 2013 2131.5 KB303
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB356
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB345

Porez na imovinu

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva143.1 KB637
Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone88.7 KB518
Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017.132.2 KB416
Odluka o stopi amortizacije48.2 KB239
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu109.1 KB585
Prosečne cene 201869.4 KB803
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB590
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-5 od 11.10.2013.g.140.4 KB603
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB462
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti na osnovu kojih je za 2015.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni i o koeficijentima za zone, broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.91.9 KB630
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januar - septembar 2015.g., broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.199.9 KB563
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2016.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu199.9 KB715
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti106.8 KB411
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog189.9 KB401
Odluka o određivanju zona140.4 KB362
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB374
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu107.5 KB389
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu61.8 KB329
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva140.4 KB377
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti68.2 KB379
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog100.5 KB364
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu62.7 KB381
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB353
Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama287.4 KB341
Veličina slova
Kontrast