OBAVEŠTENJE Sekretarijata za poresku administraciju povodom rada u vanrednom stanju: Rad Sekretarijata u vanrednom stanju
.

Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Izjava - Nasleđe298.4 KB1079
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB1104
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB565
IM_Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB1039
IM_PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu939.8 KB1185
IM_PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu1.1 MB1718
IM_PPI-1 (Prilog 1 uz Obrazac PPI-1)242.2 KB1344
IM_PPI-1 (Prilog 2 uz Obrazac PPI-1)155.7 KB833
Poreska uverenja - Zahtev PRAVNA LICA232.0 KB2394
Poreska uverenja - Zahtev PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA233.1 KB1965
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1542
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1635
IM - Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB976
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB735
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB152
EKO - Prijava_Obrazac 192.0 KB529
EKO - Prijava_Obrazac 287.0 KB260
Plan inspekcijskog nadzora LPA Pančevo za 2019. godinu85.0 KB123
Tabela Taksi i Naknada285.0 KB142

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...86/19)179.9 KB790
IM - Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB765
IM - Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB617
IM - Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB741
IM - Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.93/19)756.5 KB578
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...86/19)428.4 KB850
LKT_Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB1490
IM_Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2020.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu67.6 KB904
Odlaganje duga - Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB530
Odlaganje duga - Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB694
IM - Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB321
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB323
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB340
Odlaganje duga - Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika512.2 KB125
EKO_Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br.86/19 i 89/19)359.6 KB146
Odluka o boravišnoj taksi1.9 MB95
EKO_Pravilnik o prijavama za utvrđivanje EKO naknade ("Sl.glasnik RS", 93/19)81.7 KB113

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB615
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB640
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB605
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB666
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB631
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB548
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB604
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB588
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB531
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB596
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB660
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB596
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB633
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB559
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB589
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB719
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB728
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB540
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB520
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB522
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB628
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB502
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB546
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB567
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB539
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB567
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB512
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB536
20130912 430 335 2013138.9 KB465
20130912 430 335 2013 2138.9 KB478
20130912 430 335 2013 3138.9 KB447
20130912 430 433 2013131.5 KB517
20130912 430 433 2013 2131.5 KB482
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB536
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB525