Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe298.4 KB928
Prijava PP-EKO162.9 KB1432
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB921
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB465
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB906
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)135.4 KB1004
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu149.9 KB962
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu211.4 KB1488
PPI-1 (Prilog 1)129.3 KB1176
PPI-1 (Prilog 2)100.3 KB701
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA159.2 KB2133
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA154.8 KB1586
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1370
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1446
Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB848
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB605
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB39
Obrazac JLS 1244.3 KB32
Obrazac JLS 2208.0 KB28
Plan inspekcijskog nadzora LPA Pančevo za 2019. godinu85.0 KB23
Tabela Taksi i Naknada285.0 KB9

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...95/18)548.6 KB632
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB623
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB508
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB607
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.104/18)141.8 KB464
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB661
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...95/18)1.4 MB671
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB1266
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB761
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB425
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB578
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB184
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB213
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB188
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB170
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika24.6 KB16
Pravilnik o visini jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduhu i visini korekcionog faktora29.9 KB15
Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine35.2 KB17
Pravilnik o parametrima za proračun količina zagađujućih materija100.7 KB19
Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu58.2 KB15

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB502
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB551
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB484
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB551
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB515
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB448
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB494
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB490
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB442
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB496
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB546
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB492
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB524
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB453
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB484
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB594
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB595
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB450
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB422
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB425
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB531
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB413
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB440
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB439
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB429
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB464
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB422
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB431
20130912 430 335 2013138.9 KB356
20130912 430 335 2013 2138.9 KB370
20130912 430 335 2013 3138.9 KB349
20130912 430 433 2013131.5 KB420
20130912 430 433 2013 2131.5 KB389
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB439
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB436