Porez – dokumenta

//Porez – dokumenta
Porez – dokumenta2018-01-28T21:22:58+00:00

 

Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe158.3 KB650
Prijava PP-EKO PRIHOD72.9 KB498
Prijava PP-EKO70.1 KB1097
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB641
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)154.1 KB343
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB619
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)318.0 KB807
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu437.3 KB632
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu519.4 KB1050
PPI-1 (Prilog 1)321.8 KB963
PPI-1 (Prilog 2)322.3 KB518
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA160.8 KB1568
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA162.2 KB1053
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB968
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)162.7 KB1086
Zahtev - Molba68.3 KB637
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola219.7 KB348
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Terenska kontrola214.2 KB337
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB396
Zahtev za promenu lozinke PORTAL Poreske administracije274.1 KB72
Inspekcijski nadzor: Plan Inspekcijskog Nadzora 2018383.2 KB46

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.68/14)300.0 KB444
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB453
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB383
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB443
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.101/17)326.7 KB345
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB479
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.30/18)789.1 KB478
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.29/17)410.1 KB731
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB580
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB301
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB459
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika275.1 KB263
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB30
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB44

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB357
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB371
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB352
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB403
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB371
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB332
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB365
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB364
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB314
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB356
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB412
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB336
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB370
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB344
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB350
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB401
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB403
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB316
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB317
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB302
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB411
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB296
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB335
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB326
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB320
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB344
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB318
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB312
20130912 430 335 2013138.9 KB250
20130912 430 335 2013 2138.9 KB260
20130912 430 335 2013 3138.9 KB243
20130912 430 433 2013131.5 KB290
20130912 430 433 2013 2131.5 KB288
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB335
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB311

Porez na imovinu

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva143.1 KB564
Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone88.7 KB456
Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017.132.2 KB366
Odluka o stopi amortizacije48.2 KB202
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu109.1 KB533
Prosečne cene 201869.4 KB724
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB574
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-5 od 11.10.2013.g.140.4 KB583
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB438
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti na osnovu kojih je za 2015.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni i o koeficijentima za zone, broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.91.9 KB608
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januar - septembar 2015.g., broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.199.9 KB529
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2016.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu199.9 KB694
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti106.8 KB390
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog189.9 KB381
Odluka o određivanju zona140.4 KB342
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB348
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu107.5 KB369
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu61.8 KB308
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva140.4 KB349
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti68.2 KB356
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog100.5 KB343
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu62.7 KB355
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB337
Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama287.4 KB318
Veličina slova
Kontrast