Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe298.4 KB907
Prijava PP-EKO162.9 KB1402
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB882
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB451
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB875
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)135.4 KB990
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu149.9 KB936
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu211.4 KB1441
PPI-1 (Prilog 1)129.3 KB1161
PPI-1 (Prilog 2)100.3 KB680
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA159.2 KB2086
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA154.8 KB1540
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1338
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1416
Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB830
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB588
Zahtev za promenu lozinke PORTAL Poreske administracije274.1 KB220
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB28
Obrazac JLS 1244.3 KB8
Obrazac JLS 2208.0 KB3
Plan inspekcijskog nadzora LPA Pančevo za 2019. godinu85.0 KB3

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...95/18)548.6 KB616
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB602
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB496
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB586
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.104/18)141.8 KB450
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB643
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...95/18)1.4 MB651
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB1226
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB734
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB405
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB558
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB169
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB201
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB163
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB147
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika24.6 KB2
Pravilnik o visini jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduhu i visini korekcionog faktora29.9 KB4
Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine35.2 KB3
Pravilnik o parametrima za proračun količina zagađujućih materija100.7 KB3
Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu58.2 KB2

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB484
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB535
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB469
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB534
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB498
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB431
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB478
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB470
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB425
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB482
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB527
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB476
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB506
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB442
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB468
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB574
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB580
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB437
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB412
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB409
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB513
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB401
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB429
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB429
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB416
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB451
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB404
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB416
20130912 430 335 2013138.9 KB344
20130912 430 335 2013 2138.9 KB354
20130912 430 335 2013 3138.9 KB335
20130912 430 433 2013131.5 KB402
20130912 430 433 2013 2131.5 KB377
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB431
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB425