OBAVEŠTENJE Sekretarijata za poresku administraciju povodom rada u vanrednom stanju: Rad Sekretarijata u vanrednom stanju
.

Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Izjava - Nasleđe298.4 KB1037
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB1052
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB533
IM_Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB994
IM_PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu939.8 KB1121
IM_PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu1.1 MB1662
IM_PPI-1 (Prilog 1 uz Obrazac PPI-1)242.2 KB1292
IM_PPI-1 (Prilog 2 uz Obrazac PPI-1)155.7 KB791
Poreska uverenja - Zahtev PRAVNA LICA232.0 KB2305
Poreska uverenja - Zahtev PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA233.1 KB1847
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1490
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1583
IM - Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB938
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB689
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB115
EKO - Prijava_Obrazac 192.0 KB217
EKO - Prijava_Obrazac 287.0 KB172
Plan inspekcijskog nadzora LPA Pančevo za 2019. godinu85.0 KB91
Tabela Taksi i Naknada285.0 KB99

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...86/19)179.9 KB747
IM - Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB725
IM - Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB582
IM - Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB702
IM - Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.93/19)756.5 KB540
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...86/19)428.4 KB787
LKT_Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB1433
IM_Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2020.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu67.6 KB871
Odlaganje duga - Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB495
Odlaganje duga - Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB650
IM - Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB289
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB286
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB285
Odlaganje duga - Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika512.2 KB86
EKO_Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br.86/19 i 89/19)359.6 KB97
Odluka o boravišnoj taksi1.9 MB61
EKO_Pravilnik o prijavama za utvrđivanje EKO naknade ("Sl.glasnik RS", 93/19)81.7 KB69

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB575
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB612
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB565
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB630
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB593
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB511
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB570
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB556
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB504
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB570
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB618
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB565
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB593
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB526
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB558
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB690
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB682
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB510
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB487
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB490
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB599
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB476
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB513
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB518
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB505
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB531
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB483
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB500
20130912 430 335 2013138.9 KB433
20130912 430 335 2013 2138.9 KB442
20130912 430 335 2013 3138.9 KB418
20130912 430 433 2013131.5 KB487
20130912 430 433 2013 2131.5 KB455
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB503
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB496