ОБАВЕШТЕЊЕ Секретаријата за пореску администрацију поводом рада у ванредном стању: Рад Секретаријата у ванредном стању
.

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1161
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1155
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB604
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB1084
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1257
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1798
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1391
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB871
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2543
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2097
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1599
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1707
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB1021
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB776
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB187
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB25664
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB965
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB155
Табела Такси и Накнада285.0 KB191

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB839
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB806
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB647
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB781
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB613
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB908
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...41/19)436.8 KB1561
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB945
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB562
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB752
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB349
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB356
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB391
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB157
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB199
Одлука о боравишној такси1.9 MB126
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB170

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB653
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB673
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB637
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB703
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB665
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB582
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB637
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB618
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB563
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB632
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB696
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB628
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB663
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB585
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB621
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB748
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB773
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB563
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB547
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB548
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB654
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB527
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB575
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB621
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB567
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB597
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB546
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB570
20130912 430 335 2013138.9 KB495
20130912 430 335 2013 2138.9 KB513
20130912 430 335 2013 3138.9 KB479
20130912 430 433 2013131.5 KB548
20130912 430 433 2013 2131.5 KB513
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB565
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB549