Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe298.4 KB946
Prijava PP-EKO162.9 KB1447
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB931
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB471
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB917
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)135.4 KB1014
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu149.9 KB974
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu211.4 KB1517
PPI-1 (Prilog 1)129.3 KB1190
PPI-1 (Prilog 2)100.3 KB712
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA159.2 KB2153
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA154.8 KB1618
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1378
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1464
Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB858
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB617
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB47
Obrazac JLS 1244.3 KB44
Obrazac JLS 2208.0 KB35
Plan inspekcijskog nadzora LPA Pančevo za 2019. godinu85.0 KB26
Tabela Taksi i Naknada285.0 KB16

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...95/18)548.6 KB644
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB636
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB520
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB616
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.104/18)141.8 KB473
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB671
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...95/18)1.4 MB682
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB1290
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB777
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB431
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB587
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB191
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB222
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB196
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB182
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika24.6 KB22
Pravilnik o visini jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduhu i visini korekcionog faktora29.9 KB21
Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine35.2 KB23
Pravilnik o parametrima za proračun količina zagađujućih materija100.7 KB25
Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu58.2 KB20

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB509
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB555
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB492
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB558
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB522
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB455
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB501
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB494
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB447
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB503
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB553
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB498
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB531
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB459
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB490
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB598
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB601
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB459
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB429
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB432
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB537
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB419
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB447
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB443
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB436
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB472
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB426
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB438
20130912 430 335 2013138.9 KB363
20130912 430 335 2013 2138.9 KB378
20130912 430 335 2013 3138.9 KB355
20130912 430 433 2013131.5 KB425
20130912 430 433 2013 2131.5 KB396
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB445
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB445