Porez – dokumenta

//Porez – dokumenta
Porez – dokumenta 2018-01-28T21:22:58+00:00

 

Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe158.3 KB598
Prijava PP-EKO PRIHOD72.9 KB455
Prijava PP-EKO70.1 KB1020
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB606
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)154.1 KB321
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB585
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)318.0 KB775
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu437.3 KB592
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu519.4 KB927
PPI-1 (Prilog 1)321.8 KB934
PPI-1 (Prilog 2)322.3 KB492
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA160.8 KB1457
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA162.2 KB977
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB899
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)162.7 KB1003
Zahtev - Molba68.3 KB594
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola219.7 KB317
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Terenska kontrola214.2 KB318
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB360
Zahtev za promenu lozinke PORTAL Poreske administracije274.1 KB52
Inspekcijski nadzor: Plan Inspekcijskog Nadzora 2018383.2 KB31

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.68/14)300.0 KB419
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB426
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB357
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB421
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.101/17)326.7 KB322
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB441
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.30/18)789.1 KB451
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.29/17)410.1 KB667
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB548
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB266
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB441
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika275.1 KB244
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB11
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB14

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB316
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB347
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB328
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB349
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB334
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB307
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB329
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB341
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB294
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB333
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB388
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB305
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB328
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB322
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB311
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB374
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB377
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB287
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB298
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB279
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB392
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB277
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB316
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB302
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB292
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB323
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB300
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB283
20130912 430 335 2013138.9 KB234
20130912 430 335 2013 2138.9 KB236
20130912 430 335 2013 3138.9 KB227
20130912 430 433 2013131.5 KB274
20130912 430 433 2013 2131.5 KB266
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB321
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB293

Porez na imovinu

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva143.1 KB492
Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone88.7 KB405
Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017.132.2 KB315
Odluka o stopi amortizacije48.2 KB170
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu109.1 KB475
Prosečne cene 201869.4 KB630
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB561
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-5 od 11.10.2013.g.140.4 KB563
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB422
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti na osnovu kojih je za 2015.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni i o koeficijentima za zone, broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.91.9 KB591
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januar - septembar 2015.g., broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.199.9 KB512
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2016.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu199.9 KB673
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti106.8 KB369
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog189.9 KB363
Odluka o određivanju zona140.4 KB325
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB331
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu107.5 KB351
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu61.8 KB294
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva140.4 KB329
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti68.2 KB329
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog100.5 KB324
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu62.7 KB337
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB319
Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama287.4 KB295
Veličina slova
Kontrast