Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1236
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB653
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1918
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2705
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2333
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1707
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1822
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB830
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB240
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB29039
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1115
Табела Такси и Накнада285.0 KB267
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB50
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB50
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB54
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.2 KB25

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB938
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB869
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB692
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB851
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB699
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB1022
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...41/19)436.8 KB1831
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1004
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB609
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB862
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB402
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB404
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB596
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB201
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB252
Одлука о боравишној такси1.9 MB172
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB235

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB700
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB722
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB692
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB750
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB714
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB634
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB682
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB661
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB605
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB716
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB734
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB669
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB716
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB631
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB668
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB800
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB847
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB611
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB590
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB590
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB700
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB569
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB618
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB683
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB608
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB640
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB595
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB622
20130912 430 335 2013138.9 KB540
20130912 430 335 2013 2138.9 KB565
20130912 430 335 2013 3138.9 KB531
20130912 430 433 2013131.5 KB588
20130912 430 433 2013 2131.5 KB555
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB609
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB593