ОБАВЕШТЕЊЕ Секретаријата за пореску администрацију поводом рада у ванредном стању: Рад Секретаријата у ванредном стању
.

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1077
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1101
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB563
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB1037
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1184
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1715
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1342
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB832
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2386
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB1954
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1539
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1633
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB975
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB732
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB151
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB441
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB245
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB121
Табела Такси и Накнада285.0 KB138

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB788
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB762
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB615
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB739
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB575
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB846
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1485
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB903
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB528
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB692
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB319
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB322
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB339
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB122
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB145
Одлука о боравишној такси1.9 MB94
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB111

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB611
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB638
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB601
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB664
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB627
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB546
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB602
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB586
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB530
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB595
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB658
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB595
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB632
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB558
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB588
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB718
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB727
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB539
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB518
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB521
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB626
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB500
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB545
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB565
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB537
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB566
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB511
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB535
20130912 430 335 2013138.9 KB463
20130912 430 335 2013 2138.9 KB476
20130912 430 335 2013 3138.9 KB446
20130912 430 433 2013131.5 KB514
20130912 430 433 2013 2131.5 KB481
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB535
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB524