Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе298.4 KB946
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1447
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB931
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB472
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB917
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB1014
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB974
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1517
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1190
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB713
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2153
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1619
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1379
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1465
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB858
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB617
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB48
Образац ЈЛС 1244.3 KB44
Образац ЈЛС 2208.0 KB35
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB26
Табела Такси и Накнада285.0 KB16

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB644
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB636
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB521
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB616
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB473
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB671
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB682
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1291
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB778
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB431
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB587
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB192
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB222
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB196
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB182
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника24.6 KB22
Правилник о висини јединичних емисија загађујућих материја у ваздуху и висини корекционог фактора29.9 KB21
Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту животне средине35.2 KB23
Правилник о параметрима за прорачун количина загађујућих материја100.7 KB25
Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину58.2 KB20

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB509
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB555
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB493
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB558
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB522
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB456
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB502
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB494
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB447
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB504
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB553
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB498
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB531
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB459
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB490
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB598
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB601
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB459
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB430
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB432
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB537
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB419
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB447
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB443
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB436
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB472
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB427
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB438
20130912 430 335 2013138.9 KB364
20130912 430 335 2013 2138.9 KB378
20130912 430 335 2013 3138.9 KB355
20130912 430 433 2013131.5 KB425
20130912 430 433 2013 2131.5 KB396
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB445
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB445