Извештај о реализацији пројекта треба доставити у року наведеном у уговору о додели новчаних средстава из буџета града Панчева. Приспеле извештаје разматраће Секретаријат за јавне службе и социјалана питања. Уколико извештаји о реализованом пројекту изостану, наредни захтеви корисника/ца средстава неће бити разматрани, а Град према уговору има право да затражи повраћај средстава.

Као прилог овом извештају, доставља се: