Град Панчево|grad@pancevo.rs

Завршене јавне расправе

/Завршене јавне расправе

Јавне расправе којима је прошао рок

15 12, 2017

УП за изградњу пословног центра објекти бр.1 и бр.5 на кат.парцели 4733 К.О. Панчево Доо “Клупко“

15/12/2017|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу пословног центра објекти бр.1 и бр.5 на кат.парцели 4733 К.О. Панчев [...]

3 11, 2017

Измене и допуне ПДР „ GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву

03/11/2017|

У огласу излагања на јавни увид планског документа, у трајању од 30 дана, почев од 01.09.2017. године, нису наведени датуми и место одржавања јавне пр [...]

8 09, 2017

Нацрт ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид [...]

8 09, 2017

Нацрт ПДР Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево

08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточ [...]

4 09, 2017

Јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације GREEN FIELD 1

04/09/2017|

Излаже се на јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву (у даљем текст [...]

5 06, 2017

Рани јавни увид у ППППН Парка природе Поњавица

05/06/2017|

Рани јавни увид ППППН Парка природе ''Поњавица'' ће се одржати у периоду од 09.06.2017. године до 23.06.2017. године. У аналогном облику план ће бити [...]

11 05, 2017

Рани јавни увид ПДР дела блока 87 у Б.Н.С.

11/05/2017|

Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 87(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново Село (у даљем тексту План).Рани јав [...]

18 04, 2017

Рани јавни увид измена и допуна Целина 1

18/04/2017|

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем текс [...]

28 03, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица

28/03/2017|

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+1 (об [...]

28 03, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 3587/1 К.О.Панчево

28/03/2017|

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3587/1 К.О. ПАНЧЕВО, за изградњу вишепородичног стамбен [...]

Accessibility
Затворити