Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

5 07, 2017

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА

05/07/2017|

План квалитета ваздуха је основни документ за управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу. Његовом израдом омогућава се практично решавање проблема [...]

5 06, 2017

Рани јавни увид у ППППН Парка пророде Поњавица

05/06/2017|

Рани јавни увид ППППН Парка природе ''Поњавица'' ће се одржати у периоду од 09.06.2017. године до 23.06.2017. године. У аналогном облику план ће бити [...]

31 05, 2017

Представљен нацрт новог стратешког документа града Панчева у области комуникација

31/05/2017|

Поводом завршетка процеса израде нацрта Стратегије комуникације града Панчева за период 2017-2020, у Градској управи града Панчева организована је зав [...]

11 05, 2017

Рани јавни увид ПДР дела блока 87 у Б.Н.С.

11/05/2017|

Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 87(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново Село (у даљем тексту План).Рани јав [...]

18 04, 2017

Рани јавни увид измена и допуна Целина 1

18/04/2017|

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем текс [...]

28 03, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица

28/03/2017|

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+1 (об [...]

28 03, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 3587/1 К.О.Панчево

28/03/2017|

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3587/1 К.О. ПАНЧЕВО, за изградњу вишепородичног стамбен [...]

17 03, 2017

УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парц. бр. 6306 К.О.Панчево

17/03/2017|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6306 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМ [...]

17 02, 2017

Јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода

17/02/2017|

Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спра [...]

10 02, 2017

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

10/02/2017|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. г [...]

Accessibility
Затворити