Zvanična prezentacija grada Pančeva
GradskaUpravaN.jpg


Odeljenje za praćenje stanja životne sredine

ŽIVOTNA SREDINA U PANČEVU

Na stanje životne sredine u Pančevu najvažniji uticaj ima: velika koncentracija bazne i hemijske industrijske proizvodnje na jednom mestu, blizina industrijske zone u odnosu na naseljena mesta, izgradnja hemijskih postrojenja na pravcu dominantnih vetrova, zastarela tehnologija sa postrojenjima koja su uglavnom stara dvadeset i više godina, a u koja u prethodnom periodu nije dovoljno ulagano u smislu poboljšanja i usavršavanja procesa proizvodnje, nepoštovanje zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine, nelegalna gradnja, bez poštovanja važeće planske dokumentacije, nedostatak finansijskih sredstava i posledice NATO bombardovanja 1999. godine.
Problem postoji 30 godina, od vremena kada su startovale fabrike Južne industrijske zone, NIS-RNP Pančevo, HIP-Petrohemija a.d. Pančevo i HIP-Azotara a.d. Pančevo, a ogleda se u prisutnom zagađenju vazduha, površinskih i podzemnih voda i zemljišta.
Zbog značajnih problema u oblasti zaštite životne sredine sa kojima je suočen grad Pančevo, Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi (''Sl. list Opštine Pančevo'' 9/2003), osnovan je Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Posle bombardovanja 1999.godine, u kontaktima sa UNEP, UNDP, Provincijom Ravena iz Italije, kao najveći problem u Pančevu konsenzusom je prihvaćen problem aero-zagađenja, a kao prioritet definisano je postavljanje sistema za automatski monitoring imisije.

Grad Pančevo je donacijama i sopstvenim sredstvima razvio savremeni sistem za kontinualno praćenje aerozagađenja (imisije), osnivanjem četiri dopunske stanice za automatski monitoring imisije: Cara Dušana, Vatrogasni dom, Vojlovica i Starčevo. Rezultati merenja u vidu 1-časovnih koncentracija se svakog sata prenose na centralni kompjuter u Sekreratijatu za zaštitu životne sredine, gde se vrši praćenje rezultata merenja i rada sistema. Rezultati merenja ovog sistema se prezentuju na pultu u zgradi Gradske uprave Pančevo i na sajtu grada Pančeva, tako da su dostupni javnosti, zagađivačima i nadležnoj inspekciji. Doneti su Pravilnik o dopunskim stanicama za praćenje imisije i Pravilnik o epizodnom zagađenju vazduha.

Sekretarijat za zaštitu životne vrši redovno informisanje javnosti o rezultatima merenja posredstvom lokalnih medija, u skladu sa pravilnicima.

Grad Pančevo, tada Opština Pančevo je u toku 2003. i 2004. godine radila na izradi lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP). LEAP za opštinu Pančevo usvojen je 07.05.2004. godine. U okviru Lokalnog ekološkog akcionog plana za Pančevo urađena je sledeća dokumentacija: LEAP Pančevo – sumarni izveštaj na srpskom jeziku, LEAP Pančevo – sumarni izveštaj na engleskom jeziku i tehnički izveštaji za prioritetne oblasti: Kvalitet vazduha, Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom Stanje kvaliteta i količina otpadnih voda na teritoriji opštine Pančevo – tehnički izveštaj, Opasan otpad, Stanje kvaliteta i količine vode za piće, Zelene površine kao faktor uređenja i zaštite naselja, Strategija zaštite i unapređenja životne sredine i javnost, kao i Akcioni planovi po temama i prioritetima.
Sekretarijat priprema GODIŠNjI PROGRAM ZAŠTITE I UNAPREĐENjA ŽIVOTNE SREDINE za svaku kalendarsku godinu.Ovim programom se definišu prioriteni projekti i programi u oblasti zaštite životne sredine i sprovode aktivnosti predviđene Lokalnim ekološkim akcionim planom (LEAP-om) za Pančevo, kao i realizacija projekata monitoringa kvaliteta vazduha, površinskih i podzemnih voda, zemljišta i namirnica, preko ovlašćenih organizacija i redovno informisanje javnosti o rezultatima monitoringa koje po Godišnjem programu ili vanrednim zahtevima vrše ovlašćene institucije.
Sekretarijat priprema IZVEŠTAJ O STANjU ŽIVOTNE SREDINE za svaku kalendarsku godinu koji razmatra i usvaja Skupština grada Pančevo. Izveštaj se, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, objavljuje u Službenom listu grada Pančeva, kao i na sajtu Grada.
Prati stanje u ovoj oblasti i inicira mere i rešenja za sprovođenje Zakona o zaštiti životne sredine iz nadležnosti grada kao što su: zaštita vazduha, vode, zemljišta, životinja, prirode, zaštita od buke kao i zaštita od otpadnih materija i predlaže preduzimanje konkretnih mera radi zaštite životne sredine.
U saradnji sa nevladinim sektorom realizuje programe edukacije iz oblasti zaštite životne sredine u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pančeva.
Priprema predloge i nacrte akata koje donose Gradonačelnik, Gradsko veće i Skupština grada Pančeva.
Vodi upravni postupak i preduzima potrebne radnje u skladu sa odredbama ZUP-a, Zakona o zaštiti životne sredine i podzakonskih akata iz nadležnosti grada.
Komunicira i sarađuje sa drugim institucijama po svim pitanjima značajnim za zaštitu životne sredine, komunicira sa građanima i obezbeđuje javni uvid u dokumentaciju, u skladu sa propisima.
Sprovodi Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu za sve projekte za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave, a za projekte za koje nije nadležan, a čija se realizacija planira na teritoriji grada Pančevo, daje mišljenje u postupku procene uticaja.
U okviru primene Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, radi obezbeđivanja zaštite životne sredine u postupku pripreme i usvajanja planova i programa u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, Sekretarijat izdaje uslove zaštite životne sredine za programe i planove, daje mišljenja o pristupanju, odnosno nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao i mišljenja na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.
U oblasti zaštite prirodnih dobara, Sekretarijat inicira stavljanje pod zaštitu i stara se o zaštiti i održavanju zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji grada Pančeva: Parka prirode "Ponjavica", spomenika prirode "Tri stabla belog jasena kod Dolova", ''Kesten Ćurčina u Pančevu" i "Ivanovačka Ada".

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, preko gradskih inspektora za zaštitu životne sredine, vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom mera zaštite životne sredine iz domena svojih nadležnosti, u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja iz objekata za koje dozvolu za gradnju izdaje gradski organ uprave, zaštite od buke u zanatskim, komunalnim i stambenim objektima, zaštite životinja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, zaštite zelenih površina, i druge poslove u skladu sa zakonom i opštinskim odlukama i učestvuje u formiranju baze podataka.


NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI I KOJI SE REALIZUJU NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

1. Otklanjanje posledica NATO bombardovanja realizovano je prema programu “UNEP PILOT PROJECTS; POST CONFLICT HUMANITARIAN CLEAN – UP; IMPLEMENTATION PHASE”, kroz projekte PA1 - PA14.
2. “Postavljanje monitoringa za istraživanje i ispitivanje podzemnih voda na prostoru između industrijske zone Pančeva i naselja Starčevo u opštini Pančevo” (gradovi Amsterdam i Zanstad)
3. Ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda na lokalitetu pančevačkih izvorišta (Francuska humanitarna organizacija SOLIDARITE - i MOL- Beograd)
4. Monitoring podzemnih voda južno od Industrijske zone Pančeva (SDC)
5. Čišćenje podzemne vode zagađene EDC -om u krugu fabrike HIP ''Petrohemija'' Pančevo (Republika Češka)
6. Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) za Pančevo
7. Sistem za kontinualni monitoring imisije
8. Projekat proširenja i rekonstrukcije kanalizacione mreže i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Pančeva (W.W.T.P.) u okviru ''Akcionog plana za Pančevo''
9. "Sistem upravljanja industrijskim aerozagađenjem u Pančevu" (IAPMS) u okviru ''Akcionog plana za Pančevo'' (IMLES - Italija)
10. Projekat sanacije i čišćenja i sanacije kanala otpadnih voda u okviru ''Akcionog plana za Pančevo'' (IMLES - Italija)
11. Projekti sanacije i rekultivacije postojećih deponija na teritoriji grada Pančeva
12. Projekat regionalne sanitarne deponije u Pančevu
13. Rekonstrukcija i izgradnja višenamenskog hidrosistema "Nadela
14. Projekti koji se realizuju u okviru Godišnjeg programa zaštite i unapređenja životne sredine grada Pančeva

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID