Zvanična prezentacija grada Pančeva
GradskaUpravaN.jpg


SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

NADLEŽNOST

Skupština grada Pančevaje na sednici održanoj 24.11.2008. godine donela odluku o gradskoj upravi grada Pančeva kojim stvara pravni osnov za formiranje lokalne poreske administracije – Sekretarijata za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda, koji  je počeo sa radom 01.01.2009.godine.

 

Skupština grada Pančeva je na sednici održanoj 11.03.2011.godine donela odluku o promeni naziva Sekretarijata, tako da se od 19.03.2011.godine zove Sekretarijat za poresku administraciju.

 

 

Sekretarijat za poresku administraciju vrši  :

- utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda ostvarenih na teritoriji Grada iz registra obveznika izvornih prihoda;

- kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze;

- poslove prvostepenog postupka kod utvrđivanja izvornih prihoda Grada;
- pružanje  stručne pomoći  poreskim obveznicima po osnovu izvornih javnih prihoda;
- vodi poresko knjigovodstvo za izvorne prihode Grada ;
- izdaje uverenja pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju i
-primenjuje jedinstveni informacioni sistem za izvorne javne prihode
 
Radom Sekretarijata za poresku administraciju rukovodi:
 
Sekretar Sekretarijata : Milica Marjanović,
Telefon : 013/351-023, 013/308-755
Kancelarija : 815
Elektronska adresa : milica.marjanovic@pancevo.rs
 
Pomoćnik sekretara : Ljubica Valaško
Telefon: 013/351-023, 013/308-917
Kancelarija : 813
Elektronska adresa : ljubica.valasko@pancevo.rs
 
Šef odeljenja za utvrđivanje
I kontrolu : Marijana Ninić
Kancelarija :813
Telefon: 013/351-023, 013/308-917
Elektronska adresa : marijana.ninic@pancevo.rs
 
Šef odeljenja za naplatu,poresko knjigovodstvo
i izveštavanje: Martina Siroma
Kancelarija :817
Telefon:013/351-023,013/308-916
Elektronska adresa : martina.siroma@pancevo.rs
 
Sve informacije o stanju na računima koje administrira Sekretarijat, kao i obrasce prijava i pomoć oko popunjavanja istih, obveznici mogu dobiti u Uslužnom centru gradske uprave na uslužnim mestima broj 16 i 17, telefon broj 308-764.
Radno vreme :
ponedeljak - petak    8 - 15 časova
sreda                             8 -19  časova
 
PRIJEM PORESKIH OBVEZNIKA - PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA VRŠI SE SVAKOG RADNOG DANA ISKLJUČIVO U PERIODU OD 08 DO 12 ČASOVA U KANCELARIJI 819

 
O B A V E Š T E NJ E

 Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike da je Vlada Republike Srbije 28.02.2013.godine donela Zaključak 05 Broj 43-1688/2013 kojim je saglasna da se rok 31.januar 2013.godine, iz Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga("Sl.gl.RS"br.119/12), do kojeg su poreski obveznici bili u obavezi da uplate tekuće obaveze dospele za plaćanje počev od 01.novembra 2012.godine pomeri na 31.03.2013.godine, i da se sve uplate izvršene do 31.marta 2013.godine smatraju kao izmirenje tekućih obaveza pa da samim tim mogu da koriste prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga.
Sekretarijat za poresku administraciju je početkom januara 2013.godine poreskim obveznicima dostavio obaveštenja o stanju duga i uslovima za otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih izvornih prihoda budžeta grada dospelih za plaćanje zaključno sa 31.10.2012.godine.
Obaveštavaju se poreski obveznici koji do 31.01.2013.godine nisu izvršili uplate tekućih obaveza dospelih za plaćanje počev od 1.novembra 2012.godine do 31.decembra 2012.godine, da iste uplate najkasnije do 31.marta 2013.godine zajedno sa obračunatom kamatom od dana dospeća obaveze do dana uplate kako bi mogli da ostvare prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga.
Takođe napominjemo da poreski obveznici imaju obavezu da poštuju i drugi uslov iz zakona a to je da redovno plaćaju tekuće obaveze u periodu mirovanja glavnog duga.
Sve dodatne informacije i pomoć poreski obveznici mogu dobiti na sledeće brojeve telefona: 013/351-023, 013/308-735, 013/308-732, 013/308-835, 013/308-917, 013/308-916.

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID